Gündem

1. SINIF ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ

Amasya Üniversitesi 2022-2023 Akademik Açılış Töreni ve Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Beyaz Önlük Giyme Töreni Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.Amasya Üniversitesi 2022-2023 Akademik Açılış Töreni ve Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Beyaz Önlük Giyme Töreni Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Törene; Amasya Belediyesi Başkan V. Umut Kılıç, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yar-dımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Ayşe Şahin Yağlıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü, Genel Sekreter Duran Çuhadar, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, akademisyen-idari personel ile çok sayıda birinci sınıf öğrenci-leri ve aileleri katıldı.
Törenin açılış konuşması ya-pan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat;
“Sağlıkta köklü bir tarihe sahip olan bu kadim şehirde, Anadolu’da ilk Türkçe Cerrahi Kitabının yazıldığı bu ilde, dünyanın tanıdığı Hekim Sabuncuzade Şerefeddin’in memleketinde Tıp Fakültemizin açılışında sizlerle birlik olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. 2011 yılında resmi kuruluşu ger-çekleşen Tıp Fakültemizin, birin-ci sınıf öğrencileri bu yıl ilimizde eğitim öğretimlerine başlıyorlar, hayırlı olsun. Bu şehrin Tıp Fakültesine olan yakınlığını, sev-gisini biliyoruz. Amasya’nın sağ-lıktaki köklü tarihinin bilincinde-yiz.
Amasya’nın Tıp Tarihindeki yeri, sadece bizim değil, konuya ilgisi olan yerli yabancı tüm bi-lim insanlarının dikkatini çek-mektedir. Pandemi sürecinde, ABD’de yayınlanan Klinik Mik-robiyoloji ve Enfeksiyon Dergi-sinin Mart 2020 sayısı, -Q1 dergidir, impact faktörü 6,42 dir-, dergi editörün tamamen kendi tasarrufuyla Sabuncuoğlu Şerefeddin’in bir çalışması kapak resmi yapılarak yayınlanmıştır. Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak Editöre teşekkür ettik. Daha son-raki sayılarında Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrahiyetül Haniyye ve Mücerrebname isimli eserlerini anlattığımız bilimsel çalışmayı, dergilerinde yayınla-dılar ve okurlarına ulaştırdılar, Pub-Med de yayınlandı. Yaklaşık beş buçuk asır önce, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında, Şifaha-nede yapılan deneysel çalışmalar (yılan zehirine karşı panzehir ge-liştirmek gibi) çağının tartışmasız çok ötesinde bilimsel çalışma-lardır.
Tıp Fakültemizin öğretim ü-yeleri ve öğrencileri; tıpkı Şerefeddin Sabuncuoğlu ve öğ-rencileri gibi, kanıta dayalı Tıbbı, Deneysel Tıbbı, aklı ve bilimsel bilgiyi önceleyecektir ve tarihle aramızdaki onur duyduğumuz halef- selef ilişkisine layık olma-ya çalışacaktır.
“ÖNCE ZARAR VERME”
Tıp Fakültesi olarak iki yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir çalışmayla hazırladığımız eğitim-öğretim programının, çağımız hekimlerinin yetişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Son Ulusal Çekirdek Eğitim Programına harfiyen uyarak oluş-turduğumuz programda, ülkemi-zin güzide Tıp Fakültelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin geliştirdiği Entegre Sistem model alınmıştır. Programda Pratik uygulamalar yoğun bir şekilde yer alacak, öğ-rencilerimiz 1., 2. ve 3. sınıfların-da, kliniğe başlamadan, tüm pra-tik uygulamalarını maketler üze-rinde gerçekleştireceklerdir.
4., 5., ve 6 sınıfta, klinikte, bu becerilerini kullanacaklardır. Böylece çağdaş Tıp eğitiminin tüm gerekleri yerine getirilmiş olacaktır. “Önce zarar verme” ilkesinden hareket eden; hastala-ra şifa dağıtan hekimlerimiz gö-rev ve sorumluluklarını üstlene-ceklerdir.
“BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ!”
Sevgili öğrenciler; Sizleri kutluyorum, iyi bir Tıp Fakültesi-ne geldiniz. Sizleri yetiştiren hocalarınızı, sizlerden hiçbir şey esirgememiş olan ailelerinizi teb-rik ediyorum, gönülden selamlı-yorum. Değerli anne babalar; çocuklarınız güvenli bir şehirde iyi bir Tıp eğitimi alacaklardır, bundan emin olabilirsiniz. Gü-venlerinize layık olmaya çalışa-cağız. Millî Mücadelemizin ö-nemli Şehri olan Amasya’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk Hekimlerine Emanet ediniz” diye güvendiği Hekimler yetişecektir, bundan emin olabi-lirsiniz. Konuşmamın sonunda Tıp Fakültemizin bugünlere ulaş-masında destek veren il yönetici-lerimize; maddi manevi her tür desteği sağlayan, adeta tüm üni-versitenin imkânlarını Tıp Fakül-temize seferber eden Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı’ya; Rektör yardımcılarımıza ve Üniversite Genel Sekreterimize, fakülte-yüksekokul dekan ve mü-dürlerimize; gönlünü ve duasını arkamızda hissettiğimiz Amasya halkına şükranlarımızı sunarız. Bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz şeref verdiniz. Sağ olun, var olun” dedi.
“YENİ TIP FAKÜLTESİ BİNAMIZIN İNŞAATI %100 TAMAMLANDI”
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ise açılış konuşmasında; “Üniversi-temizin açılış ve Tıp Fakültemi-zin beyaz önlük giyme törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar ge-tirdiniz. Üniversitelerin tarihle-rinde bazı önemli noktalar ve ba-zı önemli süreç başlangıçları var-dır. Bugün burada aslında bunlar-dan birisini Amasya Üniversite-sinde yaşıyoruz. Tıp Fakültesi öğrencilerimizin geçmişte OMÜ Tıp Fakültesinde eğitim gördük-lerini biliyoruz, bu yıldan itiba-ren öğrencilerimiz Amasya ilimi-zin Tıp Fakültesinde eğitimlerini görecekler. Bu nedenle kazanmış oldukları başarılarından dolayı bu kadar emek bu kadar yoğun çabalardan dolayı kendilerini teb-rik ediyor ve ailelerine de teşek-kür ediyorum. 2022-2023 akade-mik yılında üniversitemizde 3 yeni akademik birimimize öğrenci aldık. Tıp Fakültesinin Amasya’ya geldiğini de değerlendirdiğimiz zaman 4 yeni birimimize öğrenci almış olduk. Üniversitemiz hem akademik anlamda hem idari anlamda hem de fiziki anlamda giderek büyü-yüp gelişmektedir. 2019 yılında göreve geldiğimizde %28 aşama-sında olan Tıp Fakültesi inşaatı bugün itibari ile %100 olarak ta-mamlanmış olup, ekim ayı itibari ile yeni binamızda öğrencilerimiz eğitim-öğretim görmeye başlaya-caklardır. Yeni binamızın hem üniversitemize hem tıp fakültesi hocalarımıza hem de öğrencileri-mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Akademik açılışlar as-lında geçmişin muhasebesi gele-ceğin perspektifi niteliğindedir. Bu anlamda geleceğe dönük ola-rak projelerimizi bir bir faaliyete geçireceğimizi buradan söylemek istiyorum. Bu arada üzerinde çok durduğumuz bir konu var; kütüp-hanemiz. Bildiğiniz gibi kütüp-hanemiz 1500 kişinin aynı anda okuma yapabileceği nitelikte dü-zenlenmiştir. Daha verimli kulla-nılması amacıyla binamızda çok büyük değişiklikler yapılarak bugünkü kütüphanemiz elde edil-miştir. Aynı zaman da bu kütüp-hanemizin halkımıza da hizmet verdiğini özellikle belirtmek is-tiyorum. Kendilerine verilen kimlik kartı ile turnikelerden geçtikten sonra Amasya halkı ve
Amasya’daki diğer tüm öğrencilerde faydalanabilecekler-dir. Son olarak tekrar 2022-2023 akademik yılının üniversitemize, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar su-nuyorum” dedi.
Tören, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Akbulut Bilici ile Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilici tarafın-dan müzik dinletisi ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencilerine beyaz önlük-lerinin giydirilmesiyle sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.