RESMİ İLANLAR

      AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KİRALAMA İLANI

 

Sıra No Kiraya verilecek Kantin Yerinin   MYO/Fakülte  Adı Kiralama Alanı Bir Yıllık Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Kiralama Süresi   İhale Tarihi İhale Saati
     BİRİNCİ KISIM
1   İlahiyat Fakültesi  50 m²   12.000 TL   360,00 TL 3 Yıl   01/11/2021 10:00
     İKİNCİ KISIM
2 Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO  20 m²    8.400 TL   252,00 TL 3 Yıl   01/11/2021 11:00
   ÜÇÜNCÜ KISIM (Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Merzifon Meslek Yüksekokulu)
A Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  70 m²   20.000 TL  600,00 TL 3 Yıl   01/11/2021 14:00
B Merzifon Meslek Yüksekokulu   27 m²    9.000 TL   270,00TL 3 Yıl   01/11/2021

 

 

      1-Üniversitemizin mülkiyetinde bulunan ve yukarıdaki tabloda nitelikleri   belirtilen  taşınmaz Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, 01/11/2021 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 10:00- 11:00 ve 14:00’ da Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.  Hizasında belirtilen yüzölçümü, süre ve tahmini bedeller ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi   gereğince Açık Teklif Usulü yoluyla ile tabloda belirtilen gün ve saatlerde ihaleye verilecektir.

      2- İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı-soyadı, adresi, T.C. numarası ya da Vergi No’ su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir. İsteklilerin yukarıda yazılı belgelerin (teklif dosyasını) aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ihâle saatine kadar Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satın Alma ve İhale Servisine vermeleri gerekmektedir Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. Evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermek isteyenler için; Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

   

  3- Yukarıdaki Tablo bilgisinde yer verilen Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Merzifon Meslek Yüksekokulu yerleşkeleri için; İhaleye katılacak istekliler tarafından her iki kampüs yerleşkesi için fiyat teklifi vermek zorundadır.

 

       4- Üniversitemiz Senatosu tarafından 22.09.2021 tarih ve 2021/193 sayılı kararıyla 2021-2022 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Üniversitemiz Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan tüm programlarda okutulmakta olan derslerin uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesi ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavlarının online olarak yapılmasına karar verilmiş olup; alınan Senato Kararı gereği, ilgili yerleşkemiz için kantin ihalesi güz dönemi içerisinde yapılmakla beraber işletmeci, 2022 yılı Eğitim-Öğretim Bahar Döneminden itibaren faaliyet göstermeye başlayacaktır. Ön görülen yer teslim tarihi 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren yapılıp; 28 Şubat 2022 tarihinden itibaren de faaliyete geçilecektir.

 

5- Açık Teklif Usulü yoluyla ile yapılan ihalemize ait dokümanlara (Kantin Yeri Kira Şartnamesi, Kira Sözleşmesi ve Teklif Mektubu vb.) internet aracılığıyla; Amasya Üniversitesi ana sayfası ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına ait Duyurular kısmından ulaşılabilinecektir.

Sunulması Gereken Belgeler:

  1. İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığını gösterir belge.
  2. İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesi tarihli Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu olmadığını gösterir belge.
  3. Üniversitemiz bünyesindeki taşınmazlarda hâlihazırda kiracı olanlar ile daha önce kiracı olanların bu kiralamalarla ilgili Üniversitemize borcu bulunmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 10 gün öncesi tarihli ait İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınmış yazı.
  4.  Yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Teklif Mektubu. (Kapalı Zarf İçinde)
  5. İhaleye katılacak isteklinin Kamu Kurumlarında ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 2 (iki) yıla kadar kantin işletmiş olduğunu kanıtlayıcı belge veya İlgili kuruluşlardan (Ticaret Odası veya MEB Onaylı) Kantincilik Sertifikası olduğunu gösterir belge.
 1. Gerçek kişi katılması halinde;
  1. Onaylı nüfus kayıt örneği ve yasal yerleşim yeri belgesi,
  2. Yapılacak tebligatlar için Türkiye’deki adres beyanı
  3. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi. (İhaleye katılacak istekli için, Vekâlet söz konusu bir durum olması halinde; Noter tasdikli Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi)
 2. Tüzel kişi katılması halinde;
  1. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler
  3. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri (Vekalet halinde Noter tasdikli Vekaletname ve Vekilin İmza Beyannamesi.)
  4. Yapılacak tebligatlar için Tüzel Kişiliğin Türkiye’deki adres beyanı
  5. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede ‘’ Adli Sicil kaydı ‘’ veya ‘’ Adli Sicil Arşiv Kaydı ‘’ var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kayıtları da eklenecektir. (Tüzel kişi olunması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir. Suç kaydı bulunan kişilere ilgili kiralamalar ihale edilmeyecektir. (Taksirli suçlar Hariç)
  6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 1. 6. Şartnamenin 3’üncü maddesine uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat ( %3) ilişkin belge    Geçici Teminat bedelleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Bakanlığını   C. Ziraat Bankası Amasya Yeniyol Şubesindeki (TR67 0001 0026 9546 7492 0951 14) IBAN No.lu hesabına ihaleye girecek gerçek veya tüzel kişi adına ihale ismi açıkça belirtilerek yatırılacaktır.
 2. İlanda belirtilen kira bedelleri KDV hariç olup, sözleşme imzalanması halinde Sözleşmeye ait Damga Vergisi (binde 1,89) , Damga Vergisi Karar Pulu (binde 5,69), Kesin Teminat bedeli (%6) ve kira bedelleri ise %18 KDV dahil olacak şekilde her yıl, yıllık olarak peşin ödenecektir.
 1. Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı