Gündem

15. P.EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

15. P.EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

6 Adet boyler alımı ve montajı ( 3000 litre tek serpantinli bakır borulu hızlı boyler 4700 Lt/h ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/66061
1-İdarenin
a) Adresi : YAZIBAGLARI MAH. KISLA CADDESİ AMASYA MERKEZ / AMASYA
b)Telefon ve faks numarası :3582420024 / 2762 – 2533 – 3582185163
c)Elektronik Posta Adresi :tuce@kkk.tsk.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı :6 ADET BOYLER ALIMI VE MONTAJI ( 3000 LİTRE TEK SERPANTİNLİ BAKIR BORULU HIZLI BOYLER 4700 LT./H)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri :15. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
c)Teslim tarihi :İSTEKLİ İLE SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 5 (BEŞ) TAKVİM GÜNÜİÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK, YER TESLİMİ YAPILDIKTAN SONRA 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜNDE MALIN TAMAMI TESLİM EDİLECEK VE MONTAJI TAMAMLANACAKTIR.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer :15. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
b)Tarihi ve saati :25.02.2019 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
4.1.3.Şekli ve içeriği idarî şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği idarî şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
İdare tarafından meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamının % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görünmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 15. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YAZI BAĞLARI MAH. KIŞLA CAD. GENERAL HİKMET AKINCI KIŞLASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem – kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
(15.02.2019 YENİ EMEL 5)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı