RESMİ İLANLAR

15’İNCİ P.EĞT.TUG.K.LIĞI BÜNYESİNDE BULUNAN KAZAN DAİRELERİNE 12 KG’LIK KURU KİMYEVİ TOZLU CIVALI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ MALZEME VE SARF MALZEMELERİ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ

15'İNCİ P.EĞT.TUG.K.LIĞI BÜNYESİNDE BULUNAN KAZAN DAİRELERİNE 12 KG'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU CIVALI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ MALZEME VE SARF MALZEMELERİ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ

15’İNCİ P.EĞT.TUG.K.LIĞI BÜNYESİNDE BULUNAN KAZAN DAİRELERİNE 12 KG’LIK KURU KİMYEVİ TOZLU CIVALI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ MALZEME VE SARF MALZEMELERİ TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ

    15.P.EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

15’inci PEğtTugKLığı Bünyesinde Bulunan Kazan Dairelerine 12 Kg’lık Kuru Kimyevi Tozlu Cıvalı Yangın Söndürme Sistemi Malzeme Ve Sarf Malzemeleri Temini Ve Montajı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2021/137266

 

1-İdarenin
a) Adresi : YAZIBAGLARI MAH. KISLA CADDESI AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582420024/2762-2402 – 3582185163
c) Elektronik Posta Adresi : m1akeskin@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15’inci P.Eğt.Tug.K.Lığı Bünyesinde Bulunan Kazan Dairelerine 12 Kg’lık Kuru Kimyevi Tozlu Cıvalı Yangın Söndürme Sistemi Malzeme Ve Sarf Malzemeleri Temini Ve Montajı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAYI AMASYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 15 PİYADE EĞİTİM TUGAYI AMASYA
b) Tarihi ve saati : 06.04.2021 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleyekatılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Benzer iş deneyim belgesi istenecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer iş deneyim belgesi istenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15’inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı