Gündem

2019 YILI YAZLIK TUBELLES LASTİK ALIM VE BAKIM İHALESİ AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI YAZLIK TUBELLES LASTİK ALIM VE BAKIM İHALESİ AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 Yılı Yazlık Tubelles Lastik Alım ve Bakım ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/50110
1-İdarenin
a) Adresi : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 358 252 75 09 – 0 358 252 74 20
c) Elektronik Posta Adresi : amasya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem Yazlık Tubelles Lastik Alım ve Bakımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı İçinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Ambulans Servisi Başhekimliği
c) Teslim tarihi : Yazlık Lastikler İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin belirlediği yerde tek partide teslim edilecek olup,bakım, ayar,tamir ve değişim işlemleri peyder pey yıl içinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fetiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No:10/1 Merkezi Satınalma Birimi Amasya
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019- 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve İstenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin katalog, broşür vb tanıtım materyalini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm İsteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 THY (Türk Lirası) karşılığı Fethiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No: 10/1 Merkezi Satmalına Birimi Amasya adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla İhale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Amasya Merkez Şubesi TR15 0001 0000 3012 9419 9850 07 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokuman iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın salın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını salın almaları veya EKAP ü/erinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fetiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No:10/1 Merkezi Satınalma Birimi Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3″ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ilıale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu İhalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Dr. Öner NERGİZ
İl Sağlık Müdürü
(08.02.2019 YENİ EMEL 03)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.