Gündem

“2021 YILINDA DOĞALGAZA OLAN TALEP REKOR SEVİYELERE ULAŞMIŞTIR”

Amasya Ak Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil,“Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir.”dedi
Vekil Karahocagil mecliste yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; Dünya genelinde başta Avrupa olmak üzere bu kış, doğalgaz, petrol, kömür ve diğer enerji fiyat-larındaki yükseliş rekor seviyelere ulaşmıştır.
Covid-19 salgınının etkisini yavaş yavaş azaltmasıyla birlikte ekonomik büyümenin hızlanması ve sanayi üre-timinin artması sonucu 2021 yılında doğalgaza olan talep yükselmiş ve bu da mevcut depolardaki doğalgaz oranının yüzde 30’lara düşmesine sebep olmuştur.
Dünyada kanıtlanmış en çok doğalgaz rezervine sahip Rusya, yapılan anlaşmalar çerçevesinde sınırlı ihracat yapmış, artan doğal gaz taleplerine olumlu yanıt vermemiştir. Başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri, Avrupa’ya verilen doğalgaz akışının Ukrayna üzerinden verilmesine devam edilme-sini isterken Rusya ile Ukrayna arasındaki 2000’li yılların başından beri devam eden siyasi ve ekonomik çekişmenin sonucu maalesef dünya enerji ekonomisini vuran durum ile karşı karşıya kalınmasına sebep olmuştur.
Soğuk kış şartları ile artan doğal gaz talebi ihtiya-cının yanı sıra Dünya’nın gündeminin merkezinde olan Rusya – Ukrayna gerilimi sonrası çıkan savaş gösteriyor ki Ak Parti hükü-meti olarak belirlediğimiz stratejiler geleceğe yönelik akıllıca attığımız adımların ispatı, göstergesi niteliğin-dedir.
Yer altı gaz depolama güvenliğinde kritik stratejik önem taşıyan alt yapı tesisleri Silivri ve Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisleri;
Temmuz 2018’de 3,3 milyar metreküp depolama, 40 milyon metreküp günlük geri üretim kapasitesine sahip toplam depolama kapasitesi 4,4 milyar metreküpe, toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 68 milyon metreküpe ulaştırılmıştır.
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde devam eden bir çalışmanın tamamlanması akabinde şu anda 1,2 milyar metreküplük depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküp kapasiteye çıkmış olacak ve 2023 yılında toplamda iki depolama tesisinin kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşa-caktır. Ülkemizde tüketilen gazın yaklaşık yüzde 20’sini bu tesislerde depolayacağız inşallah.
Yerüstü LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) depolarımız ile birlikte top-lam doğal gaz depolama kapasitemiz ise 4,8 milyar metreküpe ulaşmıştır.
Ayrıca ;
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Avrupa bağlantı-sına ulaşacak kısmı (Faz-1) 30.11.2019 tarihinde tamamlanmış olup, Azerbay-can gazının Avrupa’ya iletilmesine 31.12.2020 tari-hinde başlanmıştır.
Türk Akım doğal gaz boru hattının denizaltı inşası 19 Kasım 2018 tarihinde tamamlanmış olup, boru hattına gaz alımına 23 Aralık 2019 tarihinde başlanmıştır.
Karadeniz Sakarya Gaz Sahasında Fatih Sondaj Gemimiz tarafından kazılan Tuna-1 kuyusunda 21.08.2020 tarihinde 320 milyar m3 doğal gaz keşfi yapılmış, 17.10.2020 tarihinde ise yapılan ilave çalışmalarla keşif miktarı 405 (320+85) milyar m3 olarak revize edilmiştir.
05.06.2021 tarihinde Amasra-1 kuyusunda yapılan 135 milyar m3 ilave keşifle birlikte toplamda 540 milyar m3’lük tarihimizin en büyük doğal gaz rezervi keşfine imza atılmıştır.
Bu rezervlerin en kısa sürede vatandaşlarımıza sunulması için çalışmalara başlanmış olup 2022 yılının bahar aylarında deniz tabanına borular yerleş-tirerek ilk kaynak yapıla-caktır. İlk gazın 2023 yılı içerisinde doğal gaz iletim sistemimize aktarılması planlanmaktadır.
İsimlerini dünya tarihine yön vermiş Osmanlı Devletinin Padişahlarından alan Fatih, Yavuz, Kanuni derin deniz sondaj gemileri-mize ilave olarak 4. derin deniz sondaj gemimizin temin süreci de devam etmektedir.
BOTAŞ tarafından temin edilen ve Türk Denizcilik Sicili’ne kayıtlı ilk Yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) Depolama ve Yeniden Gazlaştırma (FSRU) Gemisi olan Ertuğrul Gazi Gemisi 26 Nisan 2021 tarihinde teslim alınmış olup, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan ve 7 Şubat 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen FSRU tesisinde devreye girmiştir.
2003-2021 döneminde yürütülen çalışmalar netice-sinde; 11,66 milyar ton kömür, 318,18 ton metal altın, 2,7 milyon ton metal bakır, 4,9 milyon ton metal kurşun-çinko, 20,7 milyar ton sodyum sülfat (deterjan ve yangın söndürme) rezervleri keşfedilmiştir.
Bunun yanı sıra 2.242 ton metal gümüş, 83,2 milyon ton metal demir, 2 milyon ton metal krom, 263 milyon ton mermer, 243 bin ton Nadir Toprak Elementi (NTE), 24 bin ton uranyum, 7.724 ton toryum, 10.158 ton lityum başta olmak üzere birçok önemli madene ilişkin rezervler de keşfedilmiştir.
Allah’ın lütfunu esirgemediği, yer altı ve yer üstü zenginliklerle bezediği Anadolumuz bilindiği üzere Dünya bor rezervinin %73’üne sahiptir.
Bor ürünlerimizin uluslararası alanda pazar payını artırması noktasında önemli gelişmeler sağlan-mıştır. 2021 yılında 2,5 milyon ton bor üretimi gerçekleşmiş olup, 2,4 milyon ton bor ürünü ihracatından yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edilerek rekor kırılmıştır.
2002 yılında %30 olan Eti Maden’in küresel bor pazar payı 2021 yılında %62 seviyelerine ulaşmıştır.
Diğer bir hizmetimiz yenilenebilir enerji alanıdır. Türkiye, toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12’nci, Avrupa’da 5’inci sırada yer almaktadır. Ülke olarak bu ivmeyi “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı” (YEKA) projelerimizle sürdürmeye kararlıyız.
Geçen yıl rüzgar ve güne-şin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 13,4 oldu. İnşallah bu yıl içinde bu yükseliş 2200 megavatı güneş, 850 megavatı rüzgar olmak üzere 3050 megavatlık yeni YEKA yarışmaları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sürdürmeye ve geliştirmeye devam edecektir.
Ak Parti hükümeti olarak ülkemizin yer altı zenginlik-lerinin yeryüzüne çıkartıl-masına ve kendi teknolo-jimizi geliştirerek bu kaynakların kullanıma hazır hale gelmesi yönünde çalış-maya devam edeceğiz.
Her alanda olduğu gibi enerji ve tabi kaynakların elde edilip üretimi ve ihracaatı için önemli adımlar atılmaktadır.
Aynası iştir kişinin sözü-nü özümsemiş ve her çalışmasını kanıtlı ispatıyla ortaya koyan, gücünü halkının güveninden alan iktidar partisi olarak; üretimde verimlilik, süreklilik ve kalitenin önem-li olduğu bilinciyle hareket etmeye, dış piyasalarda diğer ülkelerin öncelikli olarak tercih ettiği bir ülke olma yolunda yeniliklere ve gelişime açık çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Yenilenebilir enerjiye önem vererek, çevreye duyarlı, ekonomik, ulaşıla-bilir enerji üretimini, enerji iletim ve dağıtımında sürdürülebilirliği sağlamaya devam edeceğiz.
Sözlerime son verirken medeniyette en ileri noktaya varmış olmakla övünürken zalimane politikalar izlemekten çekinmeyen, Ukrayna’da yaşanan savaşın fitilini ateşleyen ve bu duruma seyirci kalan başta ABD olmak üzere batı ülkelerini kınıyor ve Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü ile cümle tamamlıyorum.
“Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı