Resmi İlanlar

TC.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KATI YAKIT SATIN SATIN ALINACAKTIR

KATI YAKIT 2020-2021 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/473157

 

1-İdarenin
a) Adı : AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582527509 – 3582527420
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KATI YAKIT 2020-2021
b) Niteliği, türü ve miktarı : KATI YAKIT 2020-2021 1. ODUNLAR(KURULUK)42.500KG , 2.KÖMÜRLER(İTHAL KARPUZ)440.000KG, 3.KÖMÜRLER(SOBALIK PORTAKAL)53.000KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Hastaneler, Entegre Sağlık Tesisleri (İl Sağlık Müdürlüğü , Gümüşhacıköy, Taşova )
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlayacak olup, sözleşme süresi içinde peyder pey İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Hastaneler, Entegre Sağlık Tesisleri, depolarına teslim edilecektir.Sağlık evleri portakal kömürler sözleşmeyi takip eden 5 gün içersinde sağlık evlerine tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.10.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : : İl Sağlık Müdürlüğü Binası Kat:3 Toplantı Salonu Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 AMASYA
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1 – İthal katı yakıt (kömürler) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Kontrol / Uygunluk Belgesi

2 – Yerli katı yakıtların (kömür) satışa sunulabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Uygunluk İzin Belgesi
3 – Dağıtıcılar için herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi

4 – İthal kömürler için herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Kömür Satış İzin Belgesi
5 – Herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

Yukarıda istenen belgelerden aday veya istekli kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan mevzuatlara (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontorlü Yönetmeliği) uygun olarak kömürlerin yurt içinde satılabilmesi için yetkili laboratuvarlarda yaptırılması zorunlu olan kömür analiz sonuçlarına ilşkin analiz raporlarının teklif mektubu içerisinde sunulması zorunludur. Sunulan analiz raporunun teklif edilen kömüre ait olması gerekmektedir. 
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı