Gündem

3600 Ek Gösterge Çıkacaksa, Bu, Bizim Vesilemiz İle Olacaktır

Eğitim-Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, sendikal hareketin, emek mücadelesinin ve alın terinin hakkını aramanın adı olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük sendikası olmamız, 29 yıllık bir müca-delenin, kazanımlarla dolu hak, emek ve özgürlük mücadelesinin; hayal dahi edilmeyen yasakların kaldırılması için harcanan eme-ğin, çözümsüz gibi görünen sorunların çözüme kavuş-turulması için akıtılan terin eseridir. Alın teri mücadelesi hiçbir zaman kolay olmamıştır. Emek mücadelesi, uzun soluklu ve bedel ödemeyi göze alanların işidir” dedi.
Her sosyal aktivitenin kendine özgü bir dinamizmi olduğunu ve bunların her birinin bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Camcı, “Eğer bir yerde ‘bilgi ve para’ tekelleşmişse orada adil paylaşım-dan söz edilemez. Bu, dünyada da ülkemizde de böyledir. Bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıların arka planında bunun olduğunu görmemiz gerekiyor. Öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu söyleyip, bu mesleğin fedakârlık gerektir-diğini dile getirenlerin hileli cümleler kurduğunu görmemiz gerekiyor. Fikirlerimiz karşılık bulsun, emeğimizin hakkı verilsin istiyorsak, sendikal mücadeleye omuz vermeliyiz.
Sendikal hareket, emek mücadelesinin ve alın terinin hakkını aramanın adıdır” şeklinde konuştu.
Toplu pazarlığın, genel görüş-meler ve hizmet kolu görüşmeleri olmak üzere iki ayağının bulun-duğuna dikkat çeken Camcı şöyle devam etti: “Biz tüm toplu sözleş-me süreçlerinde her iki başlığın hakkını verme ve kamu görevli-lerinin ekmeğini büyütme mücadelesi verdik. Artık yetkili sendika, istişare edilen bir temsilci değil, karar sürecinin ortağı duru-muna gelmiştir. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli olarak istihdam edilen kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin karar sürecinde yol haritası bellidir. Kamu işveren heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen’in oluşturacağı bir heyetin hazırlayacağı çalışma Meclis’e sevk edilecek ve 22 yılı içerisinde hayata geçirilecek.”
20. Millî Eğitim Şûrası kararları alınırken birçok madde-nin eklenmesini sağladıklarını kaydeden Camcı, “Okul öncesi öğretim programında çocuğun geli-şim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitiminin yer alması, okulların yönetiminden sorumlu olan eğitim kurumu yöneticiliğinin ikincil görev olarak değil, liyakat ve uzmanlık gerek-tiren yetki-sorumluluk dengesi sağlanmış profesyonel bir meslek olarak düzenlenmesi, kalkınmada öncelikli sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave özlük hakları ve teşviklerin verilmesi şeklindeki tekliflerimiz Şûra Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, öğrenci, çalışan ve öğretmenlerin tama-mına yemek hizmeti sunulması gibi birçok maddenin geçmesi bizim tekliflerimizle olmuştur. Şûrada ücretli öğretmenlik konusunu da gündeme getirdik. Asgarî ücretin altında bir ücretle çalıştırmak öğretmenlik itibarına kendi elimizle zarar vermek anlamına gelir. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmene kazandıracağı statü ve kariyer mesleği olmasını sağlama bakımından ek gösterge dâhil birçok boyutu ele alan evsafta çıkabilirse yüzyılın kanunu ola-bilir” diye konuştu.
6. Dönem Toplu Sözleşme’den sonra meydana gelen ekono-mik gelişmelerin, kurun dalgalanma-sının, alım gücünün azalmasının, ek proto-kol yapma taleplerinin en önemli gerekçesi olduğunun altını çizen Camcı, “Bu talebimizi Ocak 2022 maaşına yansıyacak şekilde, Çalışma ve Sosyal Güven-lik Bakanlığı ile yapacağımız görüşmelerle bir sonuca ulaştıracağız.
Seyyanen zam ve vergi matrahı dâhil birçok boyutu olan gündeme getirdiğimiz ek protokolün, alım gücümüzü artıracak ve kayıplarımızı telafi edecek düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. Bunu da birlikte mücadele ederek sonuçlan-dıracağız” ifadelerini kullandı.
Yönetici atama yönetmeliğinin değiştirilmesini istediklerini dile getiren Camcı şunları söyledi: “Ancak, eğitim yöneticiliğinin ikin-cil görev olmaktan çıkarılıp eğitim hizmetleri sınıfında bir kadroya dönüştürülmesi, hem özlük hem de mali açıdan daha iyi bir noktaya taşınması en az yönetmelik değişikliği kadar önemlidir.
Bunun da mücadelesini veriyoruz. Yönetmeliğin inşallah kısa süre içerisinde; mahkemeye taşınan, hukuka uymayan birçok maddesinin revize edilerek yeni hâliyle çıkarılmasını ümit edi-yoruz.”
Camcı, ‘İstişare eden yanılmaz’ ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, “Alanı kirleten, çorbada tuzu olmadığı hâlde sofrada söz sahibi olmak isteyen kifayetsiz muhterislere pabuç bırakmadan üyemize, eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine meramımızı, mücadelemizi ve kazanımlarımızı anlatmak için her zamankinden daha fazla gayret sarf etmeliyiz. Bugün Öğretmenlik Meslek Kanu-nu konuşuluyorsa Eğitim-Bir-Sen sayesindedir. 3600 ek gösterge çıkacaksa, bu, bizim vesilemiz ile olacaktır” şeklinde konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı