Gündem

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR

Eğitim-Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, 6. Dönem Toplu Sözleşme’de imza altına alınan “3600 ek gösterge ve ek göstergelere ilişkin düzenleme yapılması” konusunda ilk komisyon toplantısının gerçekleş-tiğini söyledi.
Camcı,3600 ek gösterge konusunun salgından kaynaklanan ekonomik sorunlarla birlikte daha önemli hâle geldiğine dik-kat çekerek, “Türkiye’nin mevcut sorunlara karşı ekonomik politikalarla verdiği cevapların yanında sosyal politikalarla verdiği cevapları da vardır. Bakanlık olarak yeni eko-nomik modelin yanında yeni sosyal politikaları da hayata geçirerek toplumun krizlere karşı korunmasını sağlayacak tedbirler aldık. Yaptığımız toplu sözleş-meler de bu konuda önemli adımlardan biridir.
Fakat enflasyonist ortam yaptığımız toplu sözleşmelerde ciddi aşın-malara yol açtı. Bu aşınmalara karşı enflasyon farkı ve sosyal denge desteği gibi unsurları devreye soktuk. Bu çalışmaların yeterli olduğu-nu söylemek mümkün değil, ancak yapılacak ilavelerle bunları yeterli hâle getireceğiz.
Bugün de 3600 ek gösterge ile kamu görevlilerimizin adil bir şekilde beklentilerini karşı-layacak bir düzenleme yapacak kararlılıktayız. Cumhurbaşkanımız, meselenin bu yıl içinde çözüleceğini ifade etti. Konunun çözümüne ilişkin gerçekleştirdiğimiz bu komisyon toplantısında; meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek ve sorunun teknik çözümüne ilişkin kamu kuruluşlarının öne-rileri değerlendirilecektir. Bugüne kadar büyük değişimler gerçekleştirdik. Adaletin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var.
3600 ek gösterge konusunda da büyük bir adım atacağız ve kamu görevlileri arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzen-leme ile beklentileri karşılayacağımıza inanı-yorum” dedi.
3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR
Camcı, 3600 ek gösterge çalışmalarındaki temel amacın, kamu görevlileri-nin ekonomik olarak iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamak olduğunun altını çizerek, “Toplu sözleşme kararı ge-reği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konu-sunun yılın ilk yarısında tamamlanması için muta-bık kaldık. Ek gösterge, kamuda çalışanların hiyerarşik düzen ve mesleki sorumlulukları dikkate alınarak yapılan bir düzenlemedir.
Zamanla çeşitli bozuk-lukların oluştuğu bu düzen-lemenin yeniden toparlan-ması ve beklentileri karşılaması adına biz de katkı sunacağız.
3600 ek gösterge konusunu toplu sözleşme ile vaat olmaktan çıkarıp bir yol haritasına dönüş-türdük. Bu konunun ele alınması, gerek kamu görevlileri açısından gerek-se kamu personel sistemi açısından son derece önemlidir. Bir takvim dâhilinde yapılacak çalışma ile 3600 ek gösterge konusunu hayata geçire-ceğiz. 6. Dönem Toplu Sözleşme ile 3600 ek gös-tergenin sadece belirli meslek grupları üzerinden değil, daha geniş bir çerçe-veden ele alınmasına karar vermiştik. Ara düzenleme-lerle ortaya çıkan sorun-ların çözümü için adaletin yeniden tesis edilmesine ve ek gösterge-lere ilişkin düzenlemenin topyekûn ele alınmasına ihtiyaç vardır. Adaletin yeniden tesis edilmesi için olağanüstü bir gayret göstereceğiz. Bu ko-nunun akabinde yine toplu söz-leşme ile karara bağla-dığımız sözleşmeli persone-lin kadroya geçirilmesi ko-nusunun da bakanlık ile eş zamanlı olarak görüşül-mesi adına çalışmalarımızı ilerleyen günlerde başlata-cağız” şeklinde konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.