Resmi İlanlar

 

TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI

 

AMASYA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ POSTA GELEN GİDEN VE DAĞITIM BİNASININ ZEMİN KATINDA BULUNAN 1 VE 2 NOLU İŞYERLERİ KİRAYAVERİLECEKTİR.

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen

 

Sıra İli İlçesi Mahallesi Ada/ Parsel No Vasfı Arsa  / kapalı Alan  yüzölçümü (m2) İhale Tarih ve Saati Muhammen Bedel (TL) KDV hariç

 

% 3 Geçici Teminat (TL)  
1

 

Amasya Merkez Dere 199/90 1 nolu Oda 16,00m2 24.12.2020 Perşembe günü saat 10:00 Aylık 4.750,00.-TL   yıllık 57.000,00.-TL 1.710,00.-TL  
 

2

Amasya Merkez Dere 199/90. 2 nolu Oda 17,00m2 24.12.2020 Perşembe günü saat 10:00 Aylık 2.550,00.-TL Yıllık 30.600,00.-TL 918,00.-TL  

 

1)1 nolu taşınmaz : Amasya İli Merkez İlçesi Dere Mahallesi Şair Akif Sokak No:2/A adresinde bulunan 1 nolu işyeri 16.00m2 ;

2 nolu taşınmaz: Amasya İli Merkez İlçesi Dere Mahallesi Şair Akif Sokak No:2/A adresinde bulunan  2 nolu işyeri 17.00m2 özelliklere sahip İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazların İlanlı İhale usulü ile ayrı ayrı kiralanacaktır.

 

2) İhalenin yapılacağı yer: Samsun PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonu 4.kat

Liman Mahallesi Bafra Caddesi No:1 İlkadım/SAMSUN  ;

 

İrtibat telefon no: 0 362 445 27 23//0362 445 27 25

Fax no:0362 445 27 12//0362 445 27 21

 

3)İhale konusu taşınmazları kiraya verilmesine ait idari şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Amasya  PTT Başmüdürlüğünden çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

 

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 7. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme 24.12.2020 Perşembe günü  saat 10:00’a kadar Samsun PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne  elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

7) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. Kanuni ikametgâh belgesi.
 2. Tebligat için adres beyanı, Nüfus cüzdanı sureti.
 3. Tüzel kişi olması halinde ((a) bendi hariç) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. Şekli ve içeriği kira şartnamesinde 17. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
 3. Kira şartnamesinin 12. maddesinde yazılan miktarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Her sayfası imzalı şartname ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
 5. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.
 6. j) İş ortaklığı beyannamesi

7.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

 

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

 

9) Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte Samsun PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

 

10) Kiralama süresi 5 (beş) yıldır. İlk yıla ait kira bedeli ihale bedeli üzerinden devam eden yıllar kira bedeli ise yıl içinde Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını geçmemek suretiyle belirlenecektir.

 

11) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

İlan olunur.

                                                         

 

                                                           Ali Rıza YILDIZHAN                       Mustafa PEHLİVAN

                                                            Başmüdür Yardımcısı                    Başmüdür  Vekili                      

 

 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı