Resmi İlanlar

T.C.
AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN
SATIŞI YAPILACAK  KAMU KONUTLARI
SIRA NO İLİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI/PAYDASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ DAİRE NO DAİRE PROJE ALANI (m²) DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
1 AMASYA GÖKMEDRESE 315 3 320,29 10/160 MESKEN 3 120,00 3+1 180.000,00 18.000,00 17.03.2021 14:00  
2 AMASYA BEYAZITPAŞA 547 7 235,61 26/350 MESKEN 8 80,00 2+1 120.000,00 12.000,00 17.03.2021 14:30  
Amasya İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde AMASYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünce) Kirazlıdere Mahallesindeki Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında bulunan Toplantı salonu adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
       1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
       a) Geçici Teminat Bedelinin AMASYA Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
       b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
       c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,   İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
      2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. Satış bedelleri peşin veya taksitle ödenebilir.
      3-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
      4-İlan tarihi itibariyle ; 1′ nci sırada belirtilen Kamu Konutu için ilgili kurumlarınca ön alım hakkına sahip kişiler bildirilmemiş, diğer kamu konutları için bildirilmiş olup 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin “(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.
      5– İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kirazlıdere Mahallesindeki Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
      6-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
      7-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      8- Ülkemizde süregelmekte olan Covid 19 salgını nedeniyle ihaleye katılmak isteyen vatandaşlarımızın maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler Amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Adres:  Kirazlıdere Mahallesi Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası  Tel: 0 (358) 218 11 66                                                                                  İLAN OLUNUR.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı