Son Dakika

81 İl Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi Gönderildi

81 İl Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi Gönderildi

İki haftalık kısmi kapanmada Genelgesinde salgınla müca-dele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve me-safe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyul-ması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koro-navirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uy-gulamaya geçirildiği belirtildi.
Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada,
“Sokak kısıtlaması saatleri belli oldu
Hafta içi 19.00­-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cu-ma günleri saat 19.00’da başlayıp, cumartesi ve pazar gün-lerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uy-gulanacak.
Sokak kısıtlaması geçici bir süre için yabancı turistleri kapsamayacak Sokağa çıkma kısıtlaması geçici/kısa bir süre için ülkede bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izin-liler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkede bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.
Hafta sonu marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göste-rebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cu-martesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.
Hafta sonu kısıtlama saatinde en yakın markete gidilebilecek
65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulu-nanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılan-ması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikamet-lerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, ma-nav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de sa-tış yapabilecek.
Pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı ris-kin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de da-hil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine de-vam edilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapı-labilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesin-likle satış yapılmayacak. İş yerleri 07.00-18.00 saatleri arası açık olacak Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saat-leri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belir-lenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.
Hafta içi 65 yaş üstü 10.00-14.00, 18 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek
Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri ara-sında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında so-kağa çıkmayacak.
65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma izni yok
Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek. 18 yaş altına eği-tim istisnası Milli Eğitim Bakanlığı’nca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve ye-tiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ula-şım araçlarından istifade edebilecek.
Şehirlerarası seyahate izin yok
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatan-daşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahat-lerine izin verilmeyecek.
Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çık-ma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ola-cak. Seyahatte zorunlu hal sayılacak durumlar şöyle açık-landı: ▪Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, ▪Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kar-deşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
▪Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yer-lerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),▪ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer mer-kezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
▪Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dön-mek isteyen,▪Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet ya-zısı olan,▪Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Seyahat izni E-BAŞVURU ve ALO 199’dan alınabilecek
Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araç-larıyla veya İçişleri Bakanlığ’ına ait e-başvuru ve ALO 199 sis-temleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurulları’ndan izin almak kay-dıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
Yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edemeyecek
16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yer-ler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek. Sahura kadar paket servis yapılabilecek
Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumar-tesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve haf-ta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar ev-lere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.
Halı saha ve spor salonları geçici olarak kapatıldı
Aşağıda belirtilen iş yerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verildi: Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, ha-mam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, Kahve-hane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salo-nu gibi yerler. Çay ocakları esnafa servis yapabilecek
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek. Geniş katılımlı her türlü etkinliğe izin verilme-yecek 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil ya-pacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin veril-meyecek. Ramazanda nikah ve düğüne izin yok
Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edil-mekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek. Toplu taşımada oturma kapasitesine yüzde 50 sınırı Şehir içi toplu ulaşım araçlarında alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı: Oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapıl-mayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araç-larında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek.
Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tram-vay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyrel-tilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alına-bileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metro-büsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüs-lerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belir-lenecek. Huzurevleri ziyaretçi kabul etmeyecek
Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Konaklama tesis-lerinde toplu iftar organizasyonları yapılamayacak
Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-iç-me yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılmaması kaydıyla hiz-met verebilecek.Konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonları yapılmayacak.
Daha önce illere gönderilen genelgeler doğrultusunda ko-naklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kulla-nımın önüne geçilecek. Uzun periyodlarla indirim uygulama-ları yapılacak Çeşitli iş yerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan indirim uygulamaları kontrolsüz şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olabil-mekte. Bu sebeple işyerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygu-lamalarının yerine yoğunluğun önü-ne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygula-maları yapılacak.
Esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek Cumhurbaş-kanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi doğrul-tusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami dü-zeyde istifade edilecek.
İdari izin kapsamındaki personele ko-laylık gösterilecek
İdari izin kapsamındaki personele (ha-mile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki per-sonel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) ko-laylık gösterilecek ve kamuda mesai saat-lerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak. Çalışma koşulları, şartları ve imkanları uy-gun olan özel sektör firmalarında da esnek çalışma yöntem-lerine geçilmesi teşvik edilecek. Sınır girişlerinde test sonu-cu istenecek Daha önce illere gönderilen genelge ile tüm ka-ra, deniz ve hava sınır kapılarından 15 Nisan 2021 tarihine ka-dar ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içeri-sinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ettirilecek.
Negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına ilişkin iş ve işlem-ler daha önceden yayımlanmış olan genelgeye göre yerine getirilecek.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıs-sıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Kimler kısıtlamadan mu-af? Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde is-tisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet ne-deni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak kişi ve kurumlar şöyle: 1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, li-manlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), bura-larda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,
4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,
5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, ve-teriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalı-şanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nak-liyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, 9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazar-lanması ve nakliyesinde çalışanlar, 10. Yurt içi ve dışı taşıma-cılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, 11. Ürün ve/veya malzemele-rin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsa-mında görevli olanlar,12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalı-şanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluş-turulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hay-vanlarını besleyecek olanlar,14. İkametinin önü ile sınırlı ol-mak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşıla-mak üzere dışarı çıkanlar,
15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtı-cıları,16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, 18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağı-tımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,
19. Cenaze definişlemlerinde görevli olanlar (din görev-lileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece ya-kınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petro-kimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,
21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sür-dürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, 23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,
24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,
25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında gö-revli olanlar, 26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güven-liğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),
27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakat-çileri, 28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), 29. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katıla-cak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profes-yonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer gö-revliler,30. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede ko-naklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalı-şanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere git-melerine izin verilmez.
Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.), 31. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan ku-rum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalı-şanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
32. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görev-lileri, 33. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesis-lerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,
34. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal gö-revlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,
35. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan per-sonel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,
36. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliş-tirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına de-vam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zo-runlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygu-lama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğre-ticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler, 37. Milli Eğitim Ba-kanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim vi-deo çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan per-sonel, 38. Durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belge-lendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde Millî Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uy-gun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen-/çalışanlarının,39. Apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzer-gâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,
40. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı ol-mak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan işyerlerinin sahipleri ve çalışanları, 41. Sadece yarış̧ atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış̧ ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,
42. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzer-gâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yer-lerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını ya-pan firmalarda görevli olanlar, 43. Kurum adresi, çalış-ma/ders programını içeren belge ile belgelendirmek kaydıyla daha önceki eğitim planlamaları doğrultusunda eği-time de-vam eden özel güvenlik eğitim kurumları ile bu kurum-larca kullanılan uygulama alanları ve özel poligonlar, bu kurumlarda görev yapan yönetici, uzman eğitici ve diğer per-soneli ve eğitim gören kursiyerler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı