Son Dakika

Ak Parti Amasya Milletvekili M.Levent Karahocagil;

Amasya Tamimi İle atıldığı günlerin yıl dönümündeyiz

Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Tamiminin yayım-landığı, Millî iradenin “bilâkaydu şart” denerek tescil edilmesinin 102 inci yıldö-nümü dolayısıyla sizleri, en kalbi duy-gularla selamlıyorum diyerek, Ülke top-raklarının düşman işgalinden kurtarıl-ması ve bağımsızlığın elde edilmesi süre-cinde Amasya Tamimi öncü rol oyna-mıştır dedi.
Mecliste basın mensuplarına açıklama yapan Karahocagil, “Türkiye Cum-huriyeti Devleti’nin kuruluş meşalesinin yakılarak, ilk adımının 12- 22 Haziran 1919’da Amasya Tamimiyle atıldığı gün-lerin yıl dönümündeyiz.
Bundan 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını büyük bir coşku ile bağrına basan Amasya, Cumhuriyete giden bu tarihi çizginin en önemli mihenk taşlarından ve milli mücadele tarihimizin yine en önemli olaylarından biridir.
Ülke topraklarının düşman işgalinden kurtarılması ve bağımsızlığın elde edilmesi sürecinde Amasya Tamimi öncü rol oynamıştır.
Aynı zamanda bir ihtilal beyannamesi niteliği taşıyan Tamim yeni bir Türk Devletinin kurulacağının sinyallerini vermektedir. Amasya Tamimi Türk milletinde demokrasi şuurunun yerleşmesine de önemli katkılar yapmıştır. İşgallere karşı yapılan ve yayınlanan kongre ve bildirilerle halk demokrasi kavramını anlamaya başlamıştır. Ardından Demokrasinin önemli unsurlarından olan seçim sonucunda Büyük Millet Meclisi açılmış ve nihayetinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Amasya Tamimi’nde baş-layan “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kur-taracaktır” ilkesi TBMM ile gerçekleşmiştir. Adeta bir şehname niteliğindeki bu ifade ile tam bağımsız Türkiye ideali, Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen anayasa-ların temel ilkesi olarak kabul edildi.
Halen de Anayasamızın 6. maddesinde “Egemenlik kayıt-sız şartsız milletindir” sözleriyle Tamim, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesini taşımaya devam etmek-tedir.
İşte bu meşale ile ufukta görünen ve kayda alınan Tamim ve Sivas Kongresi’ni müteakip, Millî iradenin kayıtsız şart-sız üstünlüğünü esas alan 22 Ekim 1919’daki Amasya Protokolü esaret zincirlerini kıracak olan bir kahramanlık destanını ortaya çıkaracaktır.
Atatürk, nutukta, Amasya Tamimi ve Amasya Protokolüyle yapılan görüşmelerden genişçe bahsetmiş, birinci ve üçüncü protokolleri, “Vesikalar Cildinde” yayım-lamıştır. Amasya protokolleriyle ilgili ilk bilimsel incelemeyi yapan Faik Reşit Unat, tespitlerini 1961 yılında neşredilen Tarih Vesikaları Dergisinde kaleme almıştır. Amasya Tami-miyle eyleme dönüşen Millî Mücadele fikri ile; bir nevi Amasya Tamimi’nin ilk meyveleri alınmaya başlanmış, ey-lem diplomasiyi beraberinde getirmiştir. Amasya Tamimi ve akabinde deklare edilen Protokol ile, millî irade ile uzlaşma zorunluluğu ve gerekliliği daha net anlaşılmıştır. Böylece İstanbul hükümeti, Anadolu’da başlayan millî mücadelenin, hedefi, stratejisi ve yöntemiyle, artık, bağdaşması, uzlaşması ve kabullenmesi gerektiğini fark etmiştir. Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919’da “milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ilkesini ilan etti-ği Amasya’da, bütün ülke ve dünyaya küllerinden alevlenen bir milli irade mesajı vermiştir;
“Hâkimiyet bilakaydü şart milletindir”
“Tarih sahnesinden hiç silinmeyen bir şehir”dir. Amasya. Millet iradesinin temel alındığı yerdir Amasya. Kurtuluşun, yeniden dirilmenin, var olmanın ve bağımsızlığın girizgâhıdır Amasya. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Tamimi’nden 4 ay sonra, yanında Rauf, Salih ve Bekir Sami Beylerle birlikte geldiği Amasya’dan tüm dünyaya topyekûn bir diriliş muştusunun manifestosu madde madde haykırılmıştır;
Türk illerinin düşmana şu veya bu suretle terk olun-maması, Hiçbir himaye ve mandanın kabul edilmemesi, Vatanımızın bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması, Türk memleketlerinin siyasî egemenlik ve sosyal dengesini bozacak biçimde ayrıcalıklara yer verilmemesi, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Derneğinin hukukî bir kurul olmak üzere İstanbul Hükümeti tarafından tanınması, itilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında barışın korunması noktasında toplanacak konferanslara Heyeti Temsiliye’den de bir ekibin katılması müşterek karar olarak alınmıştır. Tamim ile Millî Mücadele temelinde ilk harç atılmış ve bilahare imzalanan protokol ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ana gövdesi şekillenmeye başlamıştır.
Millî Mücadelenin ilk yazılı beyannamesi olarak kabul edilen tamimin Amasya’da kaleme alınıp duyurulmasındaki sebeplerin başında gelen en önemli unsur; Amasya’nın tarih-ten gelen bir konumu, yani devlet kuran veya devlet kurma-ya zemin hazırlayan bir yapıya sahip olmasıdır. İşte bu hususu çok iyi bilen Gazi Mustafa Kemal, Amasya Tami-mi’nde belirtilen kararların tatbiki için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelmiştir. O günkü şartlar içinde Samsun’daki vaziyeti müsait bulmayan Paşa, oradan süratle Havza üzerinden Amasya’ya geçerek Türk Milletinin “İstiklal Beyannamesi” ni açıklamış ve böylece Millî Mücadeleyi fiilen başlatmıştır.
Kısacası Amasya Tamimi milli hüviyet, milli şahsiyet, milli istiklal, milli kültür, milli devlet ve milli vatan gibi hususları arama ve bulma arzusunun da ilk ifadesidir. Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu müstesna günlerin 102. Yıldönümünde, onurlu duruşumuza vesile olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile onları Şehri Şiri-nimizde bağrına basarak Millî Mücadele’nin başlangıcına vesile olan Müftü Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kâmil Efendi önderliğindeki tüm ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selam-lıyorum.” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı