Son Dakika

Amacımız çiftçilerimize daha fazla kaynak ve daha fazla imkân”

Amasya Şeker Fabrikasında 68. pancar alım kampanyası prog-ramı törenle gerçekl-eştirildi.
Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Baş-kanı Mustafa Saatcı,“Amasya Şeker Fabrikamız tüm Türkiye sathında 1,5 milyon Litre etil alkolü hastane ve sağ-lık kuruluşlarının kullanı-mına vermiştir. Hedefimiz Tıbbi etil alkolde bayileri-miz ile birlikte 2,5 milyon litre seviyelerine ulaş-maktır.”dedi
Amasya Valisi Mustafa MASATLI, AK Parti Amasya Milletvekilleri Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğg. M. Fatih Ören, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İl Genel Meclis Başkanı Ze-ki Eraslan, protokol üye-leri, Şeker Fabrikası ve Pancar Kooperatifi yetki-lileri, fabrika çalışanları ve çiftçiler katıldı.
Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Baş-kanı Mustafa Saat-cı,açıklamasında şu ifade-lere yer verdi; 67 yıldır üretimine devam eden ve bugün burada 68. Kez gururla çalıştırmak için bir arada olduğumuz Fab-rikamız.2021/2022 Kampanya açılış törenine katılımınız-dan dolayı her birinize teşekkür ediyor, hoş gel-diniz diyorum.
Amasya Şeker Fabrika-mız 13 Eylül 1953 Pazar günü saat 11 de temeli atıl-mış olup, 11 ay 28 gün sonra yani 11 Eylül 1954 tarihinde işletmeye açıl-mıştır.
1.800 ton günlük pancar işleme kapasitesi ile kuru-lan fabrika; tamamı özel teşebbüs ve sermayenin çiftçi tabanına yayılması düşüncesiyle kurulmuş, Kooperatifleşme hareke-tinin Ülkemizde meydana getirdiği ilk zaferlerden bi-risi olup, kurulacak diğer şeker fabrikalarına önder-lik yapmıştır.
Amasya Şeker Fabrikası nın günlük 1.800 ton pancar işleme kapasitesi yapılan yatırım ve yeni-leme faaliyetleri sonucu bugün itibari ile günlük 6000 ton üzeri pancar işle-me kapasitesine ulaşmıştır.
Şirketin yönetimi, kuru-luşundan 1991 tarihine kadar Türkiye Şeker Fabri-kaları tarafından yürü-tülmüştür.
1991 tarihinde Yönetim Kurulunun aldığı kararla Türk Şekerin Yönetim yet-kisi kaldırılmış ve Şirket özelleşmeye doğru ilk adımını atmıştır.
Daha sonra Türkiye Şeker Fabrikalarına ait hisse satın alarak Şirketin özelleşme süreci tamam-lanmıştır. Bu fabrikayı bizlere kazandıran başta merhum Adnan Menderes’i rahmetle yad ediyor, bugü-ne kadar bu Fabrikaya hiz-met eden herkese en kalbi minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”dedi
Değerli misafirlerimiz, göreve geldiğimiz 2017 yılında Şirket yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, Türkiye’de ilk yerli ve milli imkânlarla kurulan Tıbbi Kullanıma yönelik Etil Alkol paket-leme tesislerini biz kurduk. Bugüne kadar tesisimiz üretimine ara vermeden devam etmiştir. Geçir-diğimiz dönemde Amasya Şeker Fabrikamız tüm Tür-kiye sathında 1,5 milyon Litre etil alkolü hastane ve sağlık kuruluşlarının kul-lanımına vermiştir. Hedefi-miz Tıbbi etil alkolde bayi-lerimiz ile birlikte 2,5 mil-yon litre seviyelerine ulaş-maktır. Ayrıca Şirketimiz bünyesinde kurulan Kristal Şeker Paketleme tesislerinde 1,3 ve 5 Kg lık şeker, paketleme tesisleri sayesinde Yöremiz ve ülke-miz perakende tüketici grubuna da hizmet eder hale gelmiştir.
Yine bu yıl satın aldı-ğımız 1 adet 1 tonluk ve 1 adet 500 kilogramlık yaş Küspe paketleme makina-ları ile Yaş Küspe paket-leme makine parkımızı eldeki ile beraber 3 maki-naya çıkarılmıştır. Amacımız bundan böyle Çiftçilerimize, besinleri-mize vereceğimiz Yaş Küspenin tamamını paketli olarak vermek, dökme küs-peye nazaran silo kayıp-larını azaltıp, ürünün dayanım süresini uzatmak olacaktır.
Ayrıca Yaş küspe dolum tesislerinde yaşanan sıkın-tılara yakinen şahit oldu-ğumuz ve geçen yıl söz ver-diğimiz üzere yaş küspe çiftçi konağını derhal ya-tırım planlarımız içerisine aldık ve bu yıl sizlerin hiz-metine sunduk.
Yine Şirketimiz imkân-ları ölçüsünde Fabrikamızın çalışan sa-ğlığını ve ürün kalitesini etkileyebilecek eskiyen çatısını onarma faaliyetlerimiz kapsamında Fabrika çalışanları ile bir-likte dışarıya taşeron etmeden yeniledik ve bu yenileme faaliyeti Fabrika imkânları dâhilinde yapıl-dığı için ciddi manada ta-sarruf sağladık.
Yatırım planlarımız arasına aldığımız bir diğer önemli proje olan Vezir-köprü Adatepe pancar toplama merkezini bu yıl sizlerin kullanımına sunu-yor olacağız.
Bu sayede sizleri Fabri-ka merkezi konforunda pancarlarınızı teslim etme imkânına kavuşturmuş ol-duk. Tüm bunlarla beraber birçok kantarımızda iyileştirme faaliyetlerini süratle yürüttük.
Şahit olduğunuz üzere sizler için sizlerle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yatırım, onarım ve yeni-lenme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.
Değerli Çiftçilerimiz, bu yıl Dökme Transport ve göl yaş küspe ton fiyatımız 200,00 TL, Paketli Yaş Küspe ton fiyatımız 280 TL, 500 Kilogramlık paket-li yaş küspe için ton fiyatı-mız 300 TL, Pancar ucu ton fiyatımız 110,00 TL olarak uygulanacaktır.
Değerli Üreticilerimiz, bugüne kadar sizlere Şirketimiz imkânları dâhilinde yaklaşık 13 mil-yon Türk lirası Amasya Pancar Ekicileri Koopera-tifi imkânları dâhilinde ise 56 milyon Türk lirası tuta-rında ayni ve nakdi avans ödemesi olmak üzere top-lamda 69 milyon Türk lira-sı tutarında ödeme yapıl-mıştır.
Yapılan tüm bu öde-melerde banka faiz oran-larının %21 li seviyelere ulaşmasına rağmen çiftçi-lerimize herhangi bir finansman yansıtılmamış, herhangi bir ek maliyet çıkarılmamıştır.
Amacımız çiftçilerimiz için daha fazla kaynak ve daha fazla imkân oluştura-bilmektedir.
Bu yıl pancar bedel-lerine mahsuben Sözleş-mede belirtilen ödeme dönemlerinde tesellüm edi-len pancar bedelinin %80’ni üreticilerimize nakden peşin olarak ödenecektir. İç Saha pancar ekicilerine %16 polar ihtiva eden firesi düşülmüş pancarlarına ton başı Devletin açıkladığı 420,00 TL fiyat üzerine 10,00 TL ilave edeceğiz. Bu bedele yaş küspe, ilaç desteği, nakliye primi gibi yan ödemeler ilave edil-diğinde ton başı pancar fiyatı 530,00 TL ye ulaşmaktadır.
Tüm çiftçilerimize ha-yırlı ve uğurlu olmasını te-menni ediyorum.
Değerli Misafirlerimiz; Bizlerin yegâne amacı pan-car ekicisi çiftçilerimizin huzur ve refahını en üst düzeyde temsil etmektir. Temsil ettiğimiz makam bizlere geçmişin mirası gelecek nesillerin emaneti-dir. Bizler sizlere birlikte yürüyüp, birlikte büyüye-ceğimize dair söz verdik, sizlerde bizleri, Amasya Pancar Ekicileri Koope-ratifi seçimlerinde tercih ederek gerekli gücü ve imkânı sağladınız. Öncelikle seçimlerde ver-diğiniz destekten ötürü hepi-nize sizlerin huzurunda tek-rar tekrar teşekkür edi-yorum. Şimdi sizlerden aldığımız güçle yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki Pancar Ekim miktarımız hedef-lenen çok altındadır. Sorunlarınızın farkındayız. Bu sorunları aşabilmemizin tek çaresi pancar ekiminin artmasıdır.
Yokluğun paylaşımı olmaz. Lütfen pancar ekimi konusunda sizleri daha du-yarlı olmaya, hep beraber varlıkta buluşmaya ve varı paylaşmaya davet ediyoruz.
Değerli hazirun, bizlerden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Başta valimiz olmak üzere tüm siyasi parti milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, Kayma-kamlarımıza, Siyasi parti il ve ilçe teşkilatlarına, güven-lik güçlerimize huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözlerimin sonun-da 68. Kampanya döneminin başta Ülkemiz ve kıymetli çiftçilerimize daha sonra tüm yöremiz ve Şirketimize gönül vermiş herkese hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı hak-tan niyaz ediyor ve katılım-larınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun var olun.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı