GÜNCEL HABER

AMASYA BAROSU 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

AMASYA BAROSU 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Amasya Barosu A.Melik Derindere 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açık-lamasında bulundu.
Pandemi koşullarında bu sene de Avukatlar Gününü ne yazık ki buruk kut-lamaktayız.
Salgın nedeniyle aramızda olmayan Av.Bayram Kökez üstadımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Covid-19 nedeniyle rahatsızlanan ve iyileşen meslektaşlarımıza geçmiş olsun dilek-lerimizi sunuyoruz.
Bir yılı aşkın süredir yaşanan Pandemi, sadece sağlığımızı vurmakla kalmamış, zor koşullarda titizlik ve üstün gayret ile görev-lerini yapmaya çalışan biz avukatları ağır ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zo-runda bırakmıştır. Uzun süredir sistematik bir şekilde zayıflatılan sa-vunma mesleğinin sorunlarına (bir çok kez vurgulamamıza ve uyarmamıza karşın)başta siya-sal iktidar ol-mak üzere her kesimde duyarsız kalınmış, sorunların çözümü yerine sorunların derin-leşmesine katkıda bulunulmuştur.
Hukuka güvenin kamuoyu güven endeks-lerinde hızla azaldığı, adli sorunların adli-yelerde çözülebi-leceğini inancının ade-ta ortadan kalktığı, Hu-kuk Devletinin değil, Kanun Devleti dahi ol-ma yolunda büyük ya-raların alındığı, Hukuk Sistemimizdeki sıkın-tıların artık defalarca tekrarladığımız üzere bir BEKAA SORUNU halini aldığı bir ortam-da, daralan meslek fa-aliyet alanları, ağırla-şan vergi, SGK borçlarının yanı sıra, günlük ofis giderlerinin dahi karşılanmasında yaşa-nan zorluklar, mesleği sürdürülemez bir bo-yuta taşımıştır.
Diğer taraftan, çalışan avukat olarak emek veren meslektaşlarımızın sorunları ne yazık artarak çoğalmaktadır. Avukatlık mes-leğinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir ol-ması ANCAK sorunların çözümünde iktidar ve muhalefet partilerinin samimi yaklaşımı ile mümkün olabileceğinin farkındayız. Siyasi saik ve popülist yaklaşımlar mesleğe zarar vermekle kalmayıp ülkenin adalet sis-teminin de çökmesine neden olacak ağır so-nuçları yaratmaya devam etmektedir.
Avukatlık Mesleğinin sorunlarının çözü-mü yerine, Avukatların kahir ekseriyetinin kabul etmediği söylemleri bahane etmek su-retiyle ÇOKLU BARO UCUBESİNİ yasal ola-rak yaratanlara karşı sizlerden aldığımız des-tek ile yaptığımız mücadele sonucunda KA-ĞIT ÜZERİNDE KURULMUŞ, HİÇBİR İŞLEVİ OLMAYAN BİR BARO ile baş başa kalınmış-tır. Barolar ve Baro organlarını oluşturan Avukatların Hukuk ve Meslek çalışmalarında hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmama-sına karşın, Baroları siyasallaştırmaya çalı-şan düşünce yapısı böylelikle büyük hüs-rana uğramıştır. Aslında siyasetçiler hukuk-çuluğa soyunduğu anda hukuk artık yasal-laşmıştır ve geri dönülmesi zor bir yola gir-miştir. Yapılmak istenenlerin tamamının far-kında olduğumuzu, hiçbir güç önünde eğil-meyeceğimizi ve her daim hak ve adaletten yana olacağımızı, bu hukuk mücadelesini gelecek nesillere taşıyacağımız sözünü bir kez daha veriyoruz.
Hukuk Sistemimizin önemli parçaları olan Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin bağlayıcı nitelikteki karar-larının uygulanmasını hangi gerekçeyle olur-sa olsun kabul etmek mümkün değildir. Hukukçular, bir Mahkeme Kararının siyasi sonucunu değil hukuksal boyutun değerlen-direbilir. Bu nedenle, Anayasa ile belirlenmiş tüm kural ve kurumlara herkesin saygı gös-termesini gerektiğini bir kez daha vurgu-luyoruz.Neredeyse günde bir kadın cina-yetinin işlendiği ülke-mizde, siyasal iktidar tarafından hazırlana-rak imzaya açılan İs-tanbul Sözleşme-sinden çıkılması kara-rını kabul etmiyor, Bu karara karşı Danış-tay’da açtığımız dava-nın takipçisi olacağı-mızı da hatırlatıyoruz.
Amasya Barosu Tarihi boyunca, her daim Ulu Önder Mus-tafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhu-riyetinin, Hukuk Devleti ve insan haklarının, kadın ve çocuk haklarının, çevre ve hayvan haklarının yılmaz savunucusu olmuştur. Bu duruş ve ilkelerimizden ödün vermeksizin hak ve haklının yanında olmaya devam ede-ceğimizin sözünü bir kez daha Meslek-taşlarımız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Yasal engel olmamasına karşın, genelge ve idari kararlar ile engellenen Baro Genel Kurulumuzu en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Bu zor süreçte yanımızda olan ve destek-lerini her daim vurgulayan meslektaş-larımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunuyor, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşmayı dili-yoruz.”diye konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı