Son Dakika

Amasya DEVA Partisi Atık Toplama Etkinliği Düzenledi

DEVA Partisi Amasya il teşkilatları “Dünya Temizlik Günü” doğrultusunda çevre temizlik ve atık toplama et-kinliği düzenledi.
Amasya İl ve Merkez İlçe Başkanlığı yapılan açık-lamada; “Artan nüfus, kent-leşme ve sanayileşme; or-manların yok olmasına, emisyonların artmasına, yenilenemeyen kaynakların tükenmesine, nehirlerin kirlenmesine, çölleşmeye, su baskınlarına ve uzun dönem iklim değişikliğine neden olmaktadır.
İklim değişikliği, insanlar, diğer canlılar, çevre ve eko-nomi üzerindeki geniş kap-samlı ve yıkıcı etkileriyle insanlığın karşılaştığı en büyük ve en acil sorunlardan biri haline gelmiştir.
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre Türkiye Ak-deniz havzasında olması nedeniyle iklim değişik-liğinin zararlı etkilerinden ve tehditlerinden etkilenecek ülkeler arasında yer almak-tadır. Vatandaşlarımızın sağlık ve refahının çevre ile ilgili risklere karşı korun-ması için, kirliliğin önlen-mesi ve doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanıl-ması temel hedefimizdir.İnsan sağlığı ve refahı için temiz bir çevrenin şart olduğu bilinciyle, çevreye yapılan her yatırımı insan sağlığını koruma bakımından önemli görüyoruz.
Çevreyle ilgili kurumların güçlen-dirildiği, ilgili paydaşları süreçlere dahil eden, işbirliğini esas alan, kaynak verim-liliğine dayalı, koruma kullanma dengesini gözeten, fosil yakıtlara dayalı kahverengi ekonomiden yenilenebilir enerji kaynak-larına dayalı yeşil bir ekonomiye geçişi öngören, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çevre politikası hedefliyoruz.
Okul öncesi eğitimden başlayarak, bireylere pratik alışkanlıkları oluşturmayı hedefleyen güçlü bir çevre eğitimi bilinci verilmesini sağlayacağız.
Başta enerji olmak üzere, sanayi, tarım, ulaştırma gibi diğer politika alanlarını çev-re ile daha uyumlu hale getireceğiz.
Sanayide çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını destekleyecek; yenilenebilir ve temiz enerji potansiyelimizi en üst sevi-yeye çıkaracağız.
Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemlerini teşvik edecek, yeşil alanları arttıracak, imar planları yapılırken hava kirliliğini azaltan tedbirleri uygulamaya koyacak ve toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırmasını özendireceğiz.
Hava kirliliğine sebep olan kirletici vasfı yüksek tesislerde, baca gazı arıtma tesisleri için en iyi teknolojileri seçecek, hava kalite-sinin izlenmesi sistemini yerleşim yerlerin-de kurdurarak ve çevrimiçi bilgilendirme sistemleri ile vatandaşlarımızı bilgilendi-receğiz.
Denizlerimizdeki petrol kirliliği, atıkların artışı ve aşırı, düzensiz balıkçılık gibi unsurlar, deniz canlılarının sağlığını ve çeşitliliğini olumsuz etkilemektedir. Denizlerimizin kirlenmeye karşı korunması için etkin mücadele edecek, özellikle taraf olduğumuz Barselona ve Bükreş Sözleşmelerindeki yükümlülüklerimizi özenle sürdürecek ve denizlerimizin maruz kaldığı kirliliğin bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz.
Evsel ve sanayi atık suları için ortak atık su arıtma tesisleri yaparak, arıtılan suların sulamada kullanılmasını teşvik edeceğiz. Suyun sektörler arasında tahsi-sinde ekonomik verimliliği dikkate alacağız.
Tarımda suyu az tüketen, bölgenin durumuna göre kuraklığa dayanıklı bitki türlerine yönlenmesini teşvik edecek, tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi için yeni teknolojilerin kullanılmasını destekleyeceğiz. Bu amaçla yoğunlaştırıl-mış çiftçi eğitim programları uygulayarak, toprak-su dostu ürün sertifikaları vereceğiz.
Üretilen atıkların, çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak, ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejimiz “sür-dürülebilir kalkınma” yaklaşımının temel-lerinden birini oluşturacaktır. Bununla birlikte, atıkların öncelikle kaynağında azaltılması, geri dönüşümü, tekrar kullanı-mı ve enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını teşvik edeceğiz.
Ülkemiz birçok endemik türe ev sahip-liği yapmakta ve zengin bir biyolojik çeşit-lilik barındırmaktadır. Çevre için önemli olduğu kadar, ekonomik açıdan da büyük değere sahip olan biyolojik çeşitliliği ve gen kaynaklarımızı, gelecek kuşakları da göze-terek, koruyacağız.
Hayvan haklarının korunması ve hayvanların kötü muamele ve şiddete maruz kalmalarının engellenmesi önemli ve hassas bir toplumsal konudur. Hayvan haklarının korunması konusunda hem vicdani duyguları hem de Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi ilgili uluslararası enstrümanların benimsediği norm ve standartları tüm düzenleme ve uygulama-ları göz önünde bulunduracağız. Hayvan hakları ile ilgili düzenleme ve projeleri bu anlayışla geliştirecek, gerekli denetim ve yaptırımları hayata geçireceğiz.
Hayvanların şiddet ve işkenceden korunması, hayvan yetiştiricilerinin bilgilendirilmesi, sanayi ve bilimsel araştır-malarda hayvanlara muamele, nesli tükenmekte olan hayvanların korunması ve izinsiz avlanma, eğlenme, dövüştürme ve benzeri amaçlarla hayvanlara zarar veril-mesi gibi başlıca konularda çalışmalar yürüteceğiz.
Hayvanlara karşı işlenen suçlar kapsamına giren fiilleri ve cezaları bu doğ-rultuda düzenleyeceğiz.
Orman ve korunan alanları genişletecek, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, uluslararası öneme sahip sulak alanlar, ya-ban hayatı geliştirme sahaları ile hassas bölgeleri koruyacak; orman, mera ve tarım alanlarının ekonomik getiri ve rant uğruna kullanımlarına izin vermeyeceğiz.
Çölleşme, verimli toprakların azal-masına, üretim ve verim düşüklüğüne, bitki örtüsünün tahribine, gıda üretiminin azalmasına, sel ve taşkın zararlarının art-masına, ekonomik kaynakların azalmasına ve göçlere sebep olmaktadır. Çölleşme ile mücadele de havza bazlı, sürdürülebilir arazi yönetiminin sağlanması ve yok olan topraklarımızın kaybını önlenmesi için gerekli yasal çerçeveyi oluşturacak, Ulusal Eylem Planları hazırlayacak, entegre arazi kullanım planları ve politikaları geliştirecek ve bu planların ülkemiz stra-tejik kalkınma planlarına entegrasyonunu sağlayacağız.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması, Avrupa Birliği Çevre Programları ve taraf olduğumuz diğer uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri yakından takip edeceğiz. Türkiye’nin, uluslararası iklim değişikliği platformlarında daha aktif rol oynamasını ve sorumluluklarıyla orantılı şekilde yükümlülük almasını sağlayacağız.
Küresel ısınmanın ülkemizdeki coğrafi ve ekonomik etkilerini tüm yönleriyle araş-tıracak; iş ve gelir kayıpları, yerleşim alanları ile doğal, tarihi ve kültürel değer-ler alanlarında yol açabileceği hasarları tespit edeceğiz.
Çevreyi kirleten bütün kurum, kuruluş ve şahıslara, kirleten öder ilkesi doğrul-tusunda, en ağır ve caydırıcı yaptırımları uygulayacağız.
Çevreye zarar veren faaliyetler üzerindeki vergileri, harçları ve ücretleri arttıracak, kirletici faaliyetleri destekleyen sübvansiyonları kaldıracak ve kamu alım kurallarında değişiklikler yapacağız. Çevre odaklı yatırımlara, teknolojik yeniliklere ve temiz teknoloji kullanımına daha fazla kay-nak ayıracağız.
Çevreye ilişkin politikalar, planlar ve projeler belirlenirken; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerini sürece dahil edecek, farkındalık kampanyalarıyla halkımızın bilinçlendiril-mesini ve bilgiye erişimini sağlayacağız.
Merkezi ve yerel bütçeleme süreci ile politikaların oluşturulmasında iklim ve çevresel hedefleri de dikkate alacağız.
Bu vesile ile daha temiz bir toplum olmayı diler, tüm vatandaşlarımızın Dünya Temizlik Gününü kutlarız”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı