Resmi İlanlar

AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI 205 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİ AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI 205 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİ AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI 205 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİ

AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI 205 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/585152

1-İdarenin

a) Adresi : GÖLLÜBAGLARI MAH. ALPARSLAN TÜRKES CAD. 70 05100 MERKEZ AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582185005 – 3582181996
c) Elektronik Posta Adresi : amasyasatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILAN 205 (İKİYÜZBEŞ) ARACIN 2020 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASININ YAPTIRILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin adresinde zorunlu mali sorumluluk Trafik Sigortası poliçeleri kesilerek idareye teslim edilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 06.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Göllübağları Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:70 Merkez/AMASYA adresinde bulunan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası 2. Kat İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 05.12.2019 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
  2. İsteklinin sigorta şirketi olması halinde;5684 sayılı sigorta kanununa göre,Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan Zorunlu Mali Sorumluluk(Trafik Branşına ait ruhsatın aslını ve Noter Tastikli suretini teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.
  3. İsteklinin Acente olması halinde; Türkiye Sigorta ve REASÜRANS Şirketler Birliğine üye bir sigorta şirketinin yetkili acentesini olduğunu gösterir belgenin aslını veya noterden tasdikli suretini teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 2.Kat İhale Salonu Merkez/Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı