Gündem

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12 KALEM MUHTELİF MADENİ YAĞ VE ADBLUE® ALIMI İŞİ

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12 KALEM MUHTELİF MADENİ YAĞ VE ADBLUE® ALIMI İŞİ

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

12 KALEM MUHTELİF MADENİ YAĞ VE ADBLUE® ALIMI İŞİ

12 Kalem Muhtelif Madeni Yağ ve ADBLUE® Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/266555

 

1-İdarenin
a) Adresi : Fındıklı Mahallesi Eraslan Caddesi No:39/2 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582338484 – 3582338485
c) Elektronik Posta Adresi : a.oguzhan.yildiz@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem Muhtelif Madeni Yağ ve Adblue
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü akaryakıt ambarı / Fındıklı Mahallesi Eraslan Caddesi Merkez / AMASYA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından 1 (bir) gün sonra işe başlanacak ve en geç 30 ( Otuz ) takvim günü içerisinde idareye teslim edilecektir. İhale konusu madeni yağ ve Adblue, İdari şartname ve Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde orijinal ambalajlarında ve teknik şartnamede belirtilen ambalaj tiplerinde idareye teslim edilecek ve uygun şekilde istiflenecektir. Teslimat çalışma mesai saatleri içerisinde olacak ve ilgili birim sorumlularınca teslim alınacaktır. Teslim alma şekli ve şartları teknik şartnamede belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yerleşkesi İdari Bina Toplantı Salonu Fındıklı Mah. Eraslan Cad. No:39/2 AMASYA
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli; alım konusu malın satış faaliyetleri için aşağıdaki bentlerde yer alan kendi durumuna uygun olan belgeleri sunması gerekmektedir.

İstekli doğrudan imalatçı ise;

1) Adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesini,

2) Üyesi olduğu meslek odasınca düzenlenen Kapasite Raporunu,

3) Üyesi olduğu meslek odasınca düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesini,

4) Üyesi olduğu meslek odasınca düzenlenen Yerli Malı Belgesini.

İstekli Yetkili Bayii ise;

1) Bayiisi olduğu kuruluşça istekliye verilmiş ve ihale tarihinden sonraki 1 (bir) yıl süresince geçerli olan Yetkili Satıcı / Bayiilik Belgesini sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli; alım konusu malın satış faaliyetleri için aşağıdaki bentlerde yer alan kendi durumuna uygun olan belgeleri sunması gerekmektedir.

İstekli doğrudan imalatçı ise;

1) Adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesini,

2) Üyesi olduğu meslek odasınca düzenlenen Kapasite Raporunu,

3) Üyesi olduğu meslek odasınca düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesini,

4) Üyesi olduğu meslek odasınca düzenlenen Yerli Malı Belgesini.

İstekli Yetkili Bayii ise;

1) Bayiisi olduğu kuruluşça istekliye verilmiş ve ihale tarihinden sonraki 1 (bir) yıl süresince geçerli olan Yetkili Satıcı / Bayiilik Belgesini sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edeceği madeni yağların cinsine göre; performans değerlerinin, teknik özelliklerinin, karşıladığı şartname ve onayların belirtildiği orijinal kataloğu veya yağ üreticisi firma kaşesi ve imzası bulunan dokümanları teklif içerisinde idaremize teslim edecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İstekli tarafından teklif edilen ürüne ait teknik özelliklere ve karşıladığı şartname ve onaylara bakılacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yerleşkesi Fındıklı Mah. Eraslan Cad. No:39/2 AMASYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yerleşkesi Fındıklı Mah. Eraslan Cad. No:39/2 AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.