Son Dakika

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ HALİL OFLU;

Herkesin İşi Demek Hiç Kimsenin İşi Demektir

Erbaa Orman İşletme Müdürlüğünce 2021 yılı iş programı doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin ilk altı aylık bölümünün de-ğerlendirilmesi yapılarak tamamlanan ve de-vam eden çalışmaların denetim ve ince-lemeleri devam ediyor
Amasya Bölge Müdürü Halil Oflu bera-berinde İşletme Pazarlama Şube Müdürü Ha-san Kemal Yayla, Silvikültür Şube Müdürü Hayati Ergüden Erbaa Orman İşletme Mü-dürlüğü ziyaretinde İşletme Müdürü İlhan Ya-zıcı ve teknik ekip tarafından karşılandı.
Teknik personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda; İşletme Müdürü İlhan Yazıcı tara-fından mayıs sonu itibariyle tamamlanan projeler ve yıl sonu hedeflerine ulaşılması noktasında izlenecek yol haritası sunu eşli-ğinde anlatıldı.
Toplantının ardından; Dokuzçam Orman İşletme Şefliğine hareket edilerek 131 nolu kızılçam ve karaçam bakim meşceresinde devam eden üretim çalışmalarının denetimi yapılarak elde edilen orman emvalinin dam-ga, üretim ve standardizasyon kurallarına uygunluğu kontrol edildi.
Denetim ve incelemelerini tamamlayan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu;
2020 yılını ormancılık faaliyet ve hedef-lerimiz açısından %100 başarı ile tamam-ladık.
Birlikte gösterdiğimiz bu başarının so-nucunda Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Be-kir Pakdemirli tarafından Başarı Belgesi ile onurlandırıldık.
Gösterilen özveri ve emeğin sonucunda ulaşılan her başarı mutlaka layığını bulur. Birlikte daha güzel çalışmalar ortaya kaya-cağımıza inanıyor, yaptığı işi aşkla, şevkle yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum .
Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi de-mektir.Tüm çalışma arkadaşlarımızdan ken-dilerine verilen görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ederek yerine getirmelerini istiyoruz.
İşimiz doğayla birlikte hareket etmeyi zo-runlu kılmaktadır.
Yoldaki bir taş, bir arabayı yoldan çıka-rabileceği gibi yerine getirilmeyen bir görev de tüm çalışmayı sekteye uğratabilir.
Onun için işimizi planlı ve programlı; ve-rilen her görevi zamanında ve layıkıyla yap-mak mecburiyetindeyiz.
Erbaa işletmemizde genç, azimli ve ge-rekli donanıma sahip bir ekibe sahibiz. Yıl sonu hedeflerimize birlikte ulaşacağız.” dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.