Son Dakika

Amasya’da 4 yeni ambulans dualarla hizmete girdi

Amasya'da 4 yeni ambulans dualarla hizmete girdi

Amasya’da yapılacak 600 yataklı hastane projesi Amasya İl Sağlık Müdürlüğünde Sağ-lık Bakanlığı’nın 2021 yılı yatırım programı gerçekleştirildi
Amasya Valisi Mustafa Masatlı İlimizde yapılması planlanan 600 Yataklı Amasya Eği-tim ve Araştırma Hastanesi ile diğer sağlık yatırımlarının tanıtımının yapıldığı programa katıldı.
Programda ayrıca Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Amas-ya Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin, Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Ak Parti İl Başkan Vekili Onur Kurnaz ve basın mensupları yer aldı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı şu ifade-lere yer verdi; “Yaklaşık bir buçuk yıldır tüm dünyayı etkileyen Covid19 Salgını, ülke-mizde de halen etkisini sürdürmektedir.
Bu süre zarfında Ülkemizi diğer dünya devletlerinden ayıran fark ise, güçlü sağlık altyapısı olmuştur. Hepinizin bildiği gibi Sa-yın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Tür-kiye’de son 18 yılda, her alanda büyük bir dö-nüşüm ve gelişim yaşanmıştır.
Bu dönüşümün en önemli ayaklarından birini ise, sağlık sistemimizde gerçekleş-tirilen köklü reformlar oluşturmuştur. Ülke-mizde doksanlı yıllarda insanlar, hasta-nelere, hekimlere ve gerekli ilaçla tedaviye ulaşmakta oldukça zorlanmaktayken ve hiz-met alamazken bu tablo 2003 yılından iti-baren değişmeye başlamıştır.
Genel sağlık sigortası ile 18 yaşından kü-çük tüm çocuklar ve dar gelirliler sigorta pri-mi ödemeksizin sağlık hizmeti almaya baş-lamıştır. Aile hekimliği uygulaması ile her fer-din sağlık durumunu takip eden bir sistem oluşturulmuştur.
Türkiye genelinde her ile ve neredeyse her ilçeye modern hastaneler inşa edildi. Dünya standartlarında ve hatta daha üzerin-de ekipman ve kalifiye sağlık personeli ile halkımıza hizmet edilmeye başlandı.
Eskiden hiçbir teknik ekipmanı bulun-mayan hasta nakil ambulansları bile kısıtlı sayıdayken, şuanda Devletimiz tam dona-nımlı ambulanslar, paletli ambulanslar ve hat-ta helikopter ve uçak ambulanslar ile Ülke-mizin en ücra köşelerinde yardıma ihtiyaç du-yanların, imdadına koşmaktadır.
Sadece yurtiçindeki değil, yurtdışında ya-şayan vatandaşlarımız da ihtiyaç duydukları her an uçak ambulanslar ile Ülkemize taşı-narak tedavileri gerçekleştirilmektedir. Nite-likli yatak, yoğun bakım yatağı, ultrason, MR, tomografi cihazı gibi teknolojik donanım sa-yımız yüksek oranlarda arttırılmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık alanın-da yaptığı son hizmetlerden biri de zatı alileri-nin ‘En büyük hayalim’ dediği ‘Şehir Hasta-neleri’ oldu. Ülkemizin dört bir yanında adeta 5 yıldızlı otel konseptiyle hizmet veren şehir hastaneleri, Covid19 Salgınında Ülke-mizi ayakta tutan unsurlardan biri oldu.
Bazı kesimler bu hastanelerin yapımına karşı çıktılar, gereksiz dediler.
Ancak şimdi onlarda şehir hastanelerinin ne denli önemli bir proje olduğuna, bizzat ya-şayarak şahitlik ettiler.
Vali Masatlı sözlerinin devamında; Salgın sürecinin başında hepimiz, kendisini geliş-miş olarak niteleyen ülkelerin, nasıl başka ülkelere ait maske ve tıbbi ekipmanlara el koyduklarını, huzurevlerinde, sokaklarda, hastane bahçelerinde insanları nasıl ölüme terk ettiklerini ibretle izledik.”dedi
Sayın Cumhurbaşkanımız ise bu dönem-de ‘İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın’ anla-yışıyla bir seferberlik başlattı.
Yaşlılarımızı korumak adına vefa sosyal destek ekipleri oluşturuldu, ihtiyaç duyulan maske, tulum, eldiven ve solunum cihazı gibi malzeme ve ekipmanlar hızlı şekilde yerli im-kanlarla üretilmeye başlandı.
Üretilen bu malzeme ve ekipmanlar sa-dece ülkemizde kullanılmamış, Devletimiz kendisinden yardım talep eden 150’den fazla ülkeye de, bu malzemeleri ulaştırarak, mil-yonlarca insana umut olmuştur.
Bu süre zarfında hekimlerimizden hem-şerilerimize, sağlık memurlarımızdan yar-dımcı sağlık personeline kadar, sağlık teşki-latının her kademedeki çalışanı büyük bir fedakarlıkla, canla başla mücadele ettiler. Maalesef bu mücadele esnasında kaybetti-ğimiz canlarımızda oldu.
Bu vesileyle ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı diliyorum. Onların gösterdiği bu kahramanlık ve feda-karlık hiçbir zaman unutulmayacak, aziz hatı-raları kalplerimizde yaşayacaktır.
Konuşmamda ancak bazılarını saya-bildiğim tüm bu hizmetler elbette Amasya’-mıza da yansımıştır. Sizlere özellikle son 4 yılda yapılan sağlık yatırımlarından bahset-mem yeterli olacaktır.
Son 4 yılda Sabuncuoğlu Şerefeddin Dev-let Hastanesi Ek Binası ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Aile ve Toplum Sağlığı Mer-kezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstas-yonu, Suluova 100 yataklı Devlet Hastanesi, Amasya ve Merzifon Devlet Hastaneleri Yo-ğun bakım ünitelerinin iyileştirilmesi ve son olarak da Merzifon Eski Asker Hastanesinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürül-mesi projeleri tamamlanmıştır.
Bu projelerin toplam bedeli ise yaklaşık 37 milyon Tl’dir.
2021 yılında ise halihazırda, içerisinde çeşitli aile sağlığı merkezleri, ilçe sağlık mü-dürlükleri ve 112 acil sağlık istasyonlarının yer aldığı yaklaşık yatırım bedeli 26 milyon TL olan 7 projenin yapımına devam edil-mektedir.
Ayrıca 2020 yılında 10, 2021 yılında ise tam teşekküllü 4 ambulans ilimize tahsis edil-miş, halihazırda acil yardım ambulansı sayı-mız 44’e ulaşmıştır.
Bugün ise Amasya’mız için çok önemli bazı müjdeleri sizlerle paylaşmak için bir ara-ya gelmiş bulunuyoruz.
Buradan sizlere ve tüm Amasyalılara uzun süredir gündemde olan 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesinin onay-landığını büyük bir memnuniyetle bildirmek isterim. Amasya’mıza ve halkımıza hayırlı ol-sun. Değerli Milletvekillerimizle birlikte Sağ-lık Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişim-ler sonucu, Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan ve mülkiyeti Or-man Bakanlığına ait olan 144.641 m2’lik taşınmaz üzerinde 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılması için gerekli ön izinler alınmış ve söz konusu proje Sağlık Bakanlığının 2021 yılı yatırım programına dahil edilerek, tesisin 3 milyon TL proje-etüt bedeli hesabımıza gelmiştir.
Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ta-mamlandığında, geniş, ferah ve modern ya-pısı,yeşil alanları, yüksek kapasiteli otoparkı, sosyal donatıları ve son teknoloji ekip-manlarıyla kıymetli Amasyalılara hizmet ve-recektir. Diğer müjdelerimiz ise Merzifon Bahçelievler Mahallesinde yapımına baş-lanacak olan, 750 bin TL yatırım bedelli 8 hekimlik aile sağlığı merkezi ile ilimizin muh-telif yerlerinde yapımına başlanacak olan 3 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonudur. Merzifon’da yapılan aile sağlığı merkezi ile halkımıza daha modern bir ortamda hizmet sunulacak, 112 Acil Çağrı Merkezlerimizin sayısının artmasıyla birlikte de acil çağrılara müdahale süremiz daha da azalacaktır. Birazdan ayrıca 4 adet tam donanımlı ambu-lansımızı da sizlerle hizmete alacağız.
İnsanımızın yaşam standartlarını yükselt-mek adına hayata geçirilen bu projelerin İlimize kazandırılmasından dolayı başta Sa-yın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya millet-vekillerimize ve emeği geçen herkese teşek-kür ediyor, yapılacak olan sağlık tesislerinin Amasya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmalarının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek İlimize tahsis edilen sağlık filosuna katılan 4 adet tam donanımlı ambulans Amas-ya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın yaptığı duala-rın ardından hizmete alındı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı