Son Dakika

BAŞKAN SARI 40 MİLYON LİRALIK ÇEVRECİ HES PROJESİNİN TEMELİNİ ATTI

BAŞKAN SARI 40 MİLYON LİRALIK ÇEVRECİ HES PROJESİNİN TEMELİNİ ATTI

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı Akdağ Mevkiinde Amasya Belediyesi tarafından yapılan hidroelektrik santrali (Hes) temel atma törenine katıldı.
HES Projesinin temeli Ak-dağ mevkiinde yoğun bir katı-lımla gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın dev projeleri arasında yer alan, toplam maliyeti 40 milyon lira olan ve belediyenin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardan birini Türkiye’de belediyeler ara-sında ilk olma özelliği taşıyan 40 milyon liralık çevreci HES in temeli düzenlenen törenle atıldı.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “ Yüzde 50 indi-rimle aylık 1 milyon liraya dü-şen su gelirimizi kuracağımız hidroelektrik santraliyle dengelemiş olacağız”dedi
Temel Atma Töreni, Amasya Vali Yar-dımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Müftü-sü Durmuş Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Amasya Devlet Su İşleri 73. Şube Mü-dürü Turgut Yorulmaz, MHP İl Başkanı Şuayip Ak, MHP Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Yetik, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bay-rakdar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mu-rat Kırlangıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsa Köse, Belediye Meclis Üye-leri, Belediye Başkan Yardımcıları, Amasya Eski Belediye Başkanı Hüseyin Baş, yük-lenici firma yetkilileri, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, İş İnsanı Cemil Çelik, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı konuşmasında şunları kaydetti; “Bugün iti-bariyle iki yıllı doldurmuş bulunuyoruz. Bi-zim arzumuz şu; Bir Cenabı Hakka layık kul.İki size verdiğimiz sözleri yerine getirerek size mahçup olmamak, sizin kalbinizde ki ye-rimizi muhafaza etmek. Onun haricinde tuğlu emel noktasında hiç kimseden bir beklen-timizin olmadığını, hiç kimsenin alimen-faatından bir derdimizin olmadığını beyan et-mek isterim. Gelirken beş madde üzerine gel-dik. Madde 1: Bizim sözümüz senettir. Madde 2: Camide bizim Cemevi de bizim. Madde 3: Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan, kanunlarına uymayan bir işe imza atmam. Madde 4: Cenabı hakkın rızasına uymayan bir işe imza atmam. Madde 5: Amasyalının men-faatine olmayan hiç bir işe imza atmam. At-madım, atmam. “Harama,haksız kazanca, ye-tim malına mazlumun malına hayır!”diyerek bir yola çıktık.
Sizler de bizleri bu sözlerin üzerine des-teklediniz. Ablalarım, abilerim, teyzelerim, annelerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bana inandınız, güven-diniz. Beni yolda bırakmadınız, sözlerimi yere düşürtmediniz. Kardeşinize, sizin Meh-met’inize hizmet etmesi için fırsat verdiniz. Şu anda huzurlarınızda verdiğim sözleri birer birer gerçekleştiren bir belediye başkanı ola-rak konuşuyorum.
“Bugün kendi elektrik santralinin teme-lini atacağız. Böylece az zamanda büyük işler başarmanın, Amasya’nın kaynaklarını Amas-ya’ya kazandırmanın, Amasya’nın suyunu Amasyalıya içirmenin sevincini yaşayacağız. Bu sebeple memnunum, mutluyum.
2019 yılında belediye başkanlığı görevine talip olduğumda Amasya’yı huzurlu, mutlu şehir yapma sözü vermiştim.
Amasya’yı göçülen değil, yaşanan şehir haline getireceğimi söylemiş-tim. Bunun için de yapacağım hizmetleri anlatıp desteğinizi istemiştim. Ablalarım, abi-lerim, teyzelerim, annelerim. Hepinize çok teşekkür edi-yorum.
Sağ olun, var olun. Bana inandınız, güvendiniz. Beni yolda bırakmadınız, sözlerimi yere düşürtmediniz. Gece gün-düz yanımda oldunuz. Dua-larınız ve desteğinizle yıllar sonra bir Amasyalıyı Amas-ya’ya belediye başkanı yaptı-nız. Kardeşinize, sizin Meh-met’inize hizmet etmesi için fır-sat verdiniz. Şu anda huzurlarınızda verdiğim sözleri birer birer gerçekleştiren bir belediye başkanı olarak konuşuyorum. İki yıl önce bü-yük bir heyecanla çıktığım yolda bugüne ka-dar beni hiç yalnız bırakmadınız.
Desteğiniz sayesinde görevimi daha inançlı, daha şevkli, daha istekli yapıyorum. Bugüne kadar hep yanımda oldunuz.
Bundan sonra yanımda olacağınıza inanı-yorum. Bu sebeple teşekkür ediyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum.
Akdağ suyunu hepiniz biliyorsunuz. Allah’ın bize bahşettiği bir nimet. 1997 yılında döşenen borularla bu nimet Amasya’ya içme suyu olarak ulaştırıldı. Saniyede 460 litre ev-lerimize,işyerlerimize akmaya başladı. Saniyede 460 litre su, dakikada 27 ton, saatte 1656 (BİN ALTI YÜZ ELLİ ALTI) ton su demektir. O da günlük 40 bin ton ediyor. İş-te günlük 40 bin ton suyumuza geçtiğimiz yıl-larda birileri el koymuş ve bizi temiz su iç-mekten mahrum etmişlerdi. Üstelik suyu-muza el koyanlar üzerine kurdukları DURU1 ve DURU2 hidroelektrik santralleriyle yıllarca buradan elektrik ürettiler.
Amasyalılar olarak bizi 25 kuyudan çeki-len kuyu sularını içmeye mecbur ettiler. Bi-zim olanı bizden çalarak hakkımızı gasp etti-ler. İşte biz bu gaspa son verdik; söz ver-diğimiz gibi bir haksızlığı giderdik ve Amas-yalının hakkını, Amasyalıya iade ettik.
Amasya’nın suyu Amasyalılarındır dedik.
Belediye başkanlığı sorumluluğunu üst-lendiğim günden itibaren çalınan suyumuzu geri almanın mücadelesini verdim. Hakkımızı almak için mücadele ettim. Artık Akdağ suyu hemşehrilerimin evinde, işyerinde akacak. Bununla da yetinmedik; Akdağ suyundan elektrik de üretelim dedik. Böylece Allah’ın verdiği nimeti en faydalı şekilde değerlen-dirmek istedik. Enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü ithal eden bir ülkeyiz.
Elektrik üretmek için de doğalgaz ithal et-memiz gerekiyor. Çünkü ürettiğimiz elektri-ğin yüzde 22 sini doğalgaz çevrim santral-lerinden karşılıyoruz.
Biliyorsunuz Amasya’mızda 21 elektrik santrali var. Bunların 11’i hidroelektrik sant-rali. 3’ü rüzgar enerjisi, 3’ü güneş enerjisi, 1’i doğalgaz, 1’i termik, 1’i biyogaz, 1’i de çöp gazı santralı. Bu arada halen 1 güneş enerjisi santrali ile 3 rüzgar enerjisi santralinin ya-pımı devam ediyor. Ayrıca 2’si rüzgar enerjisi, 1’i termik, 1’i de HES olmak üzere üç santralın yapımı için de izin alınmış durumda.
Amasya’daki 21 santralin kurucu gücü 306 megawatt. Bu ne demek? Mevcut sant-rallar 1 saat içinde 306 bin kilowatt saat elek-trik üretebilir. Santrallerimiz geçen yıl 694 Gigawatt (GWh) elektrik ürettiler. 694 Giga-watt elektrik demek, 694 milyon kilowatt saat elektrik demektir. O da 200 bin hanenin bir yıl-lık elektrik tüketimine eşittir. Biz de bugün atacağımız temel ile kendi elektriğini üreten belediye olacağız. Bu konuda diğer bele-diyelere öncülük edecek, örnek olacağız.
Santralimizde saatte 2500 kilowatt elekt-rik üreteceğiz. Günlük 60 bin kilowatt saat, Aylık 1 milyon 800 bin kilowatt saat, Yıllık 21 milyon 600 bin kilowatt saat elektrik ürete-ceğiz. Böylece 10 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretmiş olacağız. Belediyemizin mevcut malî imkânları böyle bir santrali inşa etmek için yeterli değil. Bu yüzden biz de uzun vadeli kredi aldık. Bir şekilde borçlandık. Ama aldığımız kre-diyi kuma çakıla gömmeyeceğiz. Mil-lete, memlekete faydalı yatırım yapa-cak, santral kuracağız. Böylece bele-diye olarak kendi elektrik faturalarımızı sıfırlayacak, hem de elektrik satacağız. Sattığımız elektrikten de aylık 1 milyon lira, yıllık 12- 15 milyon lira arasında gelir elde edeceğiz.
Gelirimizle hem kredi borcumuzu ödeyecek, hem de belediyemize hiçbir yük getirmeyeceğiz. Akdağ Suyundan sadece elektrik üretmeyeceğiz. Aynı zaman-da Akdağ suyunu içeceğiz. Çünkü biz hesaplı kitaplı iş yapıyoruz.
Bir işi projelendirirken sonucunu da he-sap ediyoruz. Kimseye yük olmuyor, aksine yük alıyoruz. İşimizi hesaplı kitaplı yaptı-ğımız için hep doğru sonuç alıyoruz.
Amasyalılar olarak yıllarca Yeşilırmak’tan beslenen kuyu sularına mecbur edildik. Ku-yu suları evlerimize verilirken bizden önceki belediye yönetimine İller Bankası defalarca uyarı yazısı göndermiş; “Bu kuyuları ka-patın. Meskûn mahalde imar planı içerisinde kuyu olmaz” demiş. Ama onlar Amasyalıları temiz suya hasret bırakmakta ısrar ettiler.
Kuyu sularını da pahalı bir şekilde evleri-mize vermeye devam ettiler. Artık kuyu su-larını içmeye son. Kimsenin musluğundan kuyu suyu akmayacak. Çocuklarımız, genç-lerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz, anne-lerimiz, babalarımız sağlıklı, temiz su kulla-nacaklar” dedi.Her hanenin artık elektrik üre-tim türbininden geçerek havalanan tertemiz suyu kullanıldıklarını belirten Başkan Sarı konuşmasının devamında; “Herkesin evinde kaynak suyu akacak. Üstelik yüzde 50 daha ucuz akacak. Ben hemşehrilerime Türki-ye’nin en temiz, en ucuz suyunu içereceğim. Böylece hem belediyemize, hem hemşeh-rilerime, hem ülkemize faydalı olacağım. Ben belediye başkanı olduğum sürece Amas-ya’nın kaynakları kimseye peşkeş çekilemez. Artık kaynaklarımızı kendimiz kullanacak ve üretici olacağız. Havayı da, çevreyi de koru-yacağız. Çünkü su, güneş ve rüzgârdan üre-tilen enerji, havayı koruyan temiz enerjidir.
Biz de bugün çevreye duyarlı örnek bir santralin temelini atacağız. Yaptığımız ya-tırımı diğer belediyelerin de örnek alacak-larını düşünüyorum. Her işimizi kanunlara, kurallara uygun yapıyoruz. Kaynaklarımızı insanımız, şehrimiz için harcıyoruz. Harcadı-ğımız kör kuruşun, yaptığımız her işin hesa-bını göğsümüzü gere gere veririz.
Bugün yaptığımız gibi milletimizin, mem-leketimizin parasını faydalı işlere harcıyoruz. Akdağ Hidroelektrik Santralinin temelini de bu anlayış ve güvenle atıyoruz.
Açılışını da büyük bir şölenle, şenlikle yapmayı niyaz ediyorum. Attığımız temelin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi Başkan Sarı’nın konuşmasının son-rası İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın yaptığı dua-nın ardından kurban kesildi. Protokol Üye-lerinin katılımı ile Akdağ mevkiine kuru-lacak Hidroelektrik Santralinin temeli atıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı