Son Dakika

BAŞKAN SARI, ‘TÜRKÇÜ OLMAK, MAZLUMLARIN YANINDA OLMAKTIR’

BAŞKAN SARI, ‘TÜRKÇÜ OLMAK, MAZLUMLARIN YANINDA OLMAKTIR’

Başkan Sarı mesajında; “Bizler tarihi bin-lerce yıla uzanan büyük bir milletin men-suplarıyız.
Bugüne kadar Asya Avrupa ve Afrika kıta-larında farklı devletlerle hüküm sürdük. Çin Seddi’nden viyana kapılarına kadar siyasi nüfuz tesis ettik. Bizden olan bize ait olan ne varsa hepsini benimser ve kabul ederiz. Tür-kiye Cumhuriyeti’nden önceki son dev-letimiz de Osmanlı imparatorluğu idi.Aynı in-sanlar gibi devletlerin de gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemleri oluyor. Osmanlı devleti de gün geldi tarih sahnesinden çekilmek zo-runda kaldı. Bir devletin sona ermesi, milletin de sonu demek değil. Zira devlet, millet tara-fından meydana getirilen siyasi bir teşkilattır. Nitekim millet olarak Türkiye Cumhuri-yeti’yle tarih sahnesindeki yerimizi yeniden aldık.19’uncu yüzyıl sonunda imparator-luklar çağı sona erdi. Artık ulus devletler dö-nemi başladı. Biz de 101 yıl önce kurdu-ğumuz ulus devletimizle, tarihteki yolcu-luğumuzu devam ettirdik. Bugün hepimiz Türkçüyüz. Türkçü olmak, millî bir tavırdır. Hele günümüzde Türkçe olmak bir zorun-luluktur. Türkçü olmak, mazlumların mağ-durların masumların yanında olmaktır. Türk-çü olmak nizam-ı alem ülküsüyle viyana kapı-larna kadar giden bir milletin mensubu ol-maktan gurur duymaktır. Türkçü olmak, haç’ın karşı-sında Hilal’in yanında saf tutmaktır” dedi.
‘HER ZAMAN HİLAL’DAN YANA OLDUK’
Türkçü olmanın Türk mille-tinin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamasını savun-mak olduğunu söyleyen Baş-kan Sarı mesajının devamında; “Bu tavrı herkes sergileyemez. Çünkü bu tavrı göstermek zah-metlidir. Tatlı su milliyetçileri, yanar-döner insanlar bu tavrı gösteremezler.
Onlar duruma göre vaziyet alırlar. Her zaman güçlüden ya-na olurlar. Bizler mert yürekli, açık sözlü insanlarız. Her zaman Hilal’den ya-na olduk. Kıyamete kadar da Hilal’in yanında kalacağız. Cihanda Hakk’ı adaleti tesis edene kadar Kızılelma ülkümüzün peşinden gide-ceğiz. Bu şuura sahip olan bütün kardeş-lerimi seviyorum. Türk milletini payidar kıl-mak isteyen bütün kardeşlerimin 3 Mayıs ‘Türkçüler Günü’nü kutluyorum. Şanlı mil-letimizin hukukunu savunurken mahkum edilen başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere bütün büyüklerimizi, kar-deşlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anı-yorum” diye konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı