Son Dakika

Başvuru dönemi uygulama rehberi yayınlandı

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ta-rıma dayalı yatırımların des-teklenmesi 2021-2022 baş-vuru dönemi uygulama reh-beri yayınlandığını söyledi.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekono-mik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin açıklamada bulunan İl Mü-dürü Hayrullah Göktekin, “Bakanlığımızca bugüne kadar çiftçi ve yatırımcı-larımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklen-mesi Programı kapsamında, tabandan tavana doğru yaklaşımla katılımcılığı sağ-layan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potan-siyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan projeler ile üretime yönelik makine ekipman alımı proje-leri desteklenmiştir. Bu projelerin 2021-2025 yılları arasında devam etmesine yönelik olarak, 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekono-mik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazetede yayım-lanarak yürürlüğe girmiştir. 2800 sayılı Karar kapsa-mında 81 ilde ekonomik yatırımlar ve kırsal ekono-mik altyapı yatırımlarına yönelik proje konularının desteklenmesi öngörül-müştür.
Çiftçi ve yatırımcıları-mızın Ekonomik Yatırım projelerinden; Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurul-ması, Paketlenmesi ve Depolanması. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatı-rımlar. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar ve Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolan-ması konuları destekle-necektir.
Ekonomik Yatırım konu-larında hibeye esas proje tutarı yeni tesis başvuru-larında 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL, kapasite artırımı ile teknoloji yenil-eme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 TL üst limitini geçmeyecek olup, proje tutarı alt limiti 250.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecektir.
Ekonomik Yatırım proje başvuruları 31.10.2021 tarihinde başlayıp 21.01.2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.
Çiftçi ve yatırımcıları-mızın Altyapı Yatırım proje-lerinden ise; A iş planı kapsamında; Makine-ekip-man alımları,
B iş planı kapsamında; Aile işletmeciliği faaliyet-lerinin geliştirilmesine yöne-lik altyapı sistemleri, Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri), El sanatları ve katma değerli ürünler, İpekböceği yetiş-tiriciliği, Su ürünleri yetiş-tiriciliği, Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konuları desteklenecektir.
Çiftçi ve yatırımcılarımız A iş planı kapsamında 0- 40.000 TL ve 40.001 -300.000 TL arasında bütçe-lendirilen makine-ekipman için proje başvurusunda bulunulabileceklerdir.
B iş planı kapsamında ise hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecek olup,üst limit 600.000 TL’dir.
Altyapı Yatırım proje başvuruları ise 31.10.2021 tarihinde başlayıp 17.12.2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.
Yapılacak tüm yatırım-ların çiftçilerimize, yatırım-cılarımıza, ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.