Son Dakika

Başvuru uygulama rehberi yayınlandı

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktkekin, Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi 2021-2022 başvuru dönemi uygulama rehberi yayınlandı dedi.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin İl Müdürü Göktekin, “21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğü giren “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” hakkında tebliğler ile;doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik alt-yapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni tek-nolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürü-tülmekte olan kırsal kalkınma çalış-malarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma ka-pasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlan-mıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda yayımlanan uygulama rehberleri ile çiftçi ve yatırımcılarımızın Ekonomik Yatırım projelerinden; Tarımsal Ürün-lerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondu-rulması, Paketlenmesi ve Depolanması. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar. Yenilenebilir Enerji Kay-nakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir. Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı yeni tesis başvu-rularında 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 TL üst limitini geçmeyecek olup, hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Ekonomik Yatırım proje başvuruları 21.01.2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir. Yapılan son düzenleme ile tebliğin 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi; “Tarımsal ürün-lerin depolanmasına yönelik başvu-rularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı ile soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydıyla teknoloji yenileme ve /veya modernizasyonu” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca tebliğin 11. maddesinde yer alan; “Bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanılabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir” ibaresine; “Ancak nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim yer-lerinde yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinin bağlı olduğu belediyeden alacağı yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazıyı sunması halinde yapı ruhsatı istenmez” ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklikler sonucu
nda yayımlanan uygulama rehberleri ile çiftçi ve yatırımcılarımızın Altyapı Yatırım projelerinden; A iş planı kapsamında; Makine-ekipman alımları,
B iş planı kapsamında; Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliş-tirilmesine yönelik altyapı sistemleri, Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri), El sanatları ve katma değerli ürünler, İpekböceği yetiştiriciliği, Su ürünleri yetiştiriciliği, Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir.
Çiftçi ve yatırım-cılarımız A iş planı kapsamında 0-40.000 TL ve 40.001 TL-300.000 TL arasında bütçelendirilen makine-ekipman için proje başvurusunda bulunabileceklerdir. B iş planı kap-samında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edil-meyecek olup,üst limit 600.000 TL’dir. Altyapı Yatırım projeleri başvuruları 17.12.2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir. A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda 3083 sayılı Kanun kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge istenmez.
Tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesi kapsamında tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişilerin bu durumu belgelen-dirmeleri halinde ikametgah ve başvu-ruya konu faaliyet alanına bakıl-maksızın hibe başvurusu kabul edilir. Yapılacak tüm yatırımların çiftçi-lerimize, yatırımcılarımıza, ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olm

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı