Gündem

Borçlara Ödeme Kolaylığı Geldi

Amasya Defterdarı Kaya Kurşun 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile açıklamada bulundu.

Amasya Defterdarı Kaya Kurşun 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-dırılması ile Bazı Kanunlar-da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında Def-terdarlıkta basın açıklamasında bulundu.
Defterdar Kurşun yaptığı basın açık-lamasında şu ifadelere yer verdi;
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılandırma Kanunuyla;
Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, Borçlar taksitler halinde ödenebilecek, Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaf-lar sonlandırılacak, Devam eden vergi in-celemeleri ve takdir işlemleri için Kanun-dan yararlanabilecek, Beyan edilmemiş ve-ya eksik beyan edilmiş vergiler için piş-manlıkla veya kendiliğinden beyan yapıla-bilecek, Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmaya-cak, İşletme kayıtları gerçek duruma uy-gun hale getirilebilecektir.
Ayrıca;
2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılan-dırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamın-da taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırıla-bilecektir. Yapılandırılan borçların tama-mının peşin veya ilk iki taksit ödeme süre-si içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutar-ları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır.
31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esa-sına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itiba-rıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşın-mazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tari-hine kadar yeniden değerleyebilecektir.
Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Ka-nundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faali-yetleri başlatılmıştır.
Başkanlığımız/Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygu-lamak üzere hazır bulu-nuyoruz.
Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borç-lara ödeme kolaylığı getiriyor.
Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor.Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında,
Yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor.
Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden-ler; İsterlerse ilk taksit ödeme süresi için-de peşin ödeme yapabilir ve getirilen im-kânlardan yararlanabilirler.
İsterlerse birinci taksiti süresinde öde-dikten sonra geri kalan taksitlerin tama-mını ikinci taksit ödeme süresi içinde öde-yerek indirim imkânlarından yararlana-bilirler. Bu durumda yapılandırma ne-deniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından %50 ora-nında in-dirim yapılacak.
Yapılandırılan borcun idari para ceza-larından olması durumunda ceza tutarın-dan %12,5 oranında indirim yapılacak.
Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece gecikme faizi, faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlana-bilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tuta-rının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi ha-linde Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında,
Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılacak. Kanun yapılandırılan borçları 18 eşit tak-sitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor.
Taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulana-cak. Vatandaşlarımız, kamuya olan borç-larını Kanunun sun-duğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yü-rütebilecek.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm ver-giler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.
Ayrıca, vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezaları Kanun kap-samında yapılandırılabilecek (tütün ve pandemi kaynaklı verilenler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara verilen idari para cezaları hariç).
Öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapı-landırılarak ödenebilecek.
Kanun 30 Nisan 2021 tarihini esas alıyor. 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti ile Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödeme süreleri başlamamış olan 2020 takvim yılı-na ilişkin gelir vergisi taksitleri ve Ocak, Şubat, Mart/2021 vergilendirme dönemine ait geçici vergiler Kanun kapsamına gir-memektedir.
Motorlu taşıtlara ilişkin borçlarını yapı-landıran araç sahipleri. Kanun kapsamında yapılandırılan bu borçlarının; tamamını ödemeleri halinde motorlu taşıtların satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi, en az %10’unu öde-meleri ve Kanun hükümlerini ihlal etmeleri şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene izin ve uçuşa el-verişli belgesi, alabilecekler. Kanunun 2 nci maddesine göre yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dâhil) %10’unun öden-miş olması şar-tıyla, Kanun hükümleri ihlal edilmediği süre-ce bu borçlar borç durumunu gösterir belge de gösterilmeyecek.
İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.
Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağlıyor.
Kanun kapsamındaki vergi ve vergi cezalarına, idari para cezalarına ve ecrimisillere karşı açılan davaları son-landırmak, idarelerle sulh olmak ve yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükellefler de Kanundan yarar–lanabilecek.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın bulun-duğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararları esas alınarak Kanunda farklı oranlarda ödemeler öngörülmekte.
Bu alacakların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi için-de ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından ve idari para cezalarının aslından aynı şekilde indirim yapılacak.
Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri de-vam eden mükellefler için de düzenleme bulunuyor.
Devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine ko-nu alacaklar da Kanun kapsamında olup, inceleme ve tak-dir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesi-lecek cezalar için mükelleflerimiz yapılandırma imkân-larından yararlanabilecek.
Yapılandırılan borçların peşin veya altı eşit taksitte öden-mesi mümkün olup, bu kapsamdaki ödemelerin de peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak.
Kanun hükümlerinden yararlanılması nedeniyle daha önce uyumlu mükellef indirimi kapsamında indirim konusu yapılan vergi geri alınmayacak.
Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyana taksit imkânı veriliyor. Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğin-den beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.
Örneğin, tapu harcı yönünden eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız ya da geçmiş dönem katma değer ver-gisi beyannamelerini vermemiş olan mükelleflerimiz Kanunun getirmiş olduğu bu imkânlardan yararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabilecek, verilmemiş beyanna-melerini verebilecek.
Kanun bu durumdaki vatandaşlarımıza, gelin beyanna-menizi verin, ister peşin ister taksitle hesaplanan tutarları ödeyin, herhangi bir ceza, zam ve faize de muhatap olmayın demektedir.
Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan üzerine ödenecek tutarların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde öden-mesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak.
Matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor.
Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı.
Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar.
Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2019 yılında 600.000 lira kazanç beyan etti ve buna ilişkin kurumlar ver-gisini ödedi.
Ancak, hesaplarında her hangi bir hata, kusur veya ek-siklik var mı diye bir tereddüdü varsa bu yıl için 120.000 lira ilave beyanda bulunacak.
Bu tutar üzerinden %20 oranında hesaplanan 24.000 lira vergi ödeyerek vergi inceleme riskinden kurtulacak.
Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse, ilave beyan üzerinden %20 yerine %15 oranında hesaplanan 18.000 lira vergiyi ödeyecek.
7326 sayılı Kanunla ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde pe-şin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de %10 indirim yapılacak. Örnekte yer alan mükellef, 2019 yılı için yaptığı kurum-lar vergisi matrah artırımı sonucu 18.000 lira olarak tahak-kuk edecek vergisini Eylül ayı içinde peşin olarak öderse, %10 indirimle birlikte ödeyeceği vergi 16.200 lira olacak. Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da kanunda öngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek.
Bu kapsamda mükellefler; Gelir ve Kurumlar vergileri, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi açı-sından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler. Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya ek-sik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkândan yarar-lanabilecek. Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.
Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, pe-şin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek.
Bu tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde öden-mesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata mu-hatap olunmayacak. Burada önemli bir hususun altını çiz-mek istiyoruz. Kanuna uygun ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkânları kaybedilecek, yani ince-leme ve tarhiyat yapılabilecek. Ödenmeyen vergiler de gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.
Matrah veya vergi artırımı hükümlerinden;
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak dü-zenleyenler, Terör suçundan hüküm giyenler,
Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kuru-lunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulun-duğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürü-tülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi ince-lemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edi-lenler, yararlanamayacak.
Ancak, 9/6/2021 tarihi itibarıyla, defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiilinden hareketle yapılan vergi incelemesi de-vam edenlerin, Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artı-rımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilecek.
İnceleme neticesinde bahse konu fiillerin varlığının tespit edilmemesi durumunda, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergilerin ödenmesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi koşuluyla bu mükellefler matrah ve vergi artı-rımı imkânından yararlanabilecek.
Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.
İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıy-metlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor.
Bu kapsamda;
Genel orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için %9 oranında, İndirimli orana tabi emtia, makine, teç-hizat ve demirbaşlar için tabi olduğu oranın yarısı (%4 veya %0,5) oranında
KDV hesaplanarak ödenecek.
Ayrıca, bu Kanun ile ilk kez Mükelleflere işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan ve teslimleri KDV’den istisna olan basılı kitap ve süreli yayınları da % 4 oranında KDV ödenmek suretiyle kayıtlara alınmasına imkan tanındı.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar içinse, fatura düzen-lenmek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek.
Yapılan düzenlemeler kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi nedeniyle geçmişe dönük ceza ve gecikme faizi uygulanmayacak.
Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirebilecek.
Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar nedeniyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyan-name verme süresi içinde ödenecek.
Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıy-metlerin yeniden değerlenebilmesine imkân sağlandı.
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tu-tan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amor-tismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç), Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar, yeniden değerleyebilmelerine imkân sağlandı.
Yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesap-lanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine be-yan edilecek ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikin-ci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek.
Başvuru ve ödemeler
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gere-kiyor. Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.
İdari para cezası ve ecrimisil borçlarını Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırmak isteyen borçlular, başvurularını idari para cezasını veren / ecrimisili tespit ve takdir eden idarelere yapacaklar.
Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki Kanunun 4 üncü madde-sinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergi-ler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu ta-rih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekiyor.
Peşin ödemeler teşvik ediliyor.
Vatandaşlarımıza, bu Kanunla getirilmiş olan peşin öde-me düzenlemesini tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde öden-mesi halinde; Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması ha-linde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim yapılıyor. Söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun ta-mamının ödenmesi hâlinde de peşin ödeme indiriminden yararlanılacak.
Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tama-mının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında in-dirim yapılıyor. İdari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor.
Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin yapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna kadar bu tutarın geç ödeme zammı ile ödenmesi mümkün. Bu şekilde yapılan ödemelerde de; Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor. İdari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor.
7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil edilmiş ve ödemeleri devam eden borçları bulunan mükelleflerin talep etmeleri halinde kalan taksit tutarlarına konu borçları yeni Kanuna göre yapılandırılabilecek. 7256 sayılı Kanun kapsamında yapı-landırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksit tutarlarına konu borçlarının 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak, tamamının; İlk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmıyor ve Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.
İkinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmıyor ve Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indi-rim yapılıyor. Ancak, şunu belirtmekte yarar var. 6736, 7020 ve 7143 Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar (matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesinden kaynaklanan vergiler) yeni Kanun kapsa-mında yapılandırılamayacak.
Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ve 5216 sayılı geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 6552 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin birinci fık-rası kapsamında yapılandırılan borçlar da yeni Kanun kap-samında yapılandırılmayacak. Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi ge-reken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak.
Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Baş-kanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokü-manlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap ala-bilirsiniz. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve im-kânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz. Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı