Gündem

BU MEMLEKETE MİNNET BORCUM VAR!

videolu haber

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan gazetemize yaptığı açıklamada: “26 Eylül düzenlemiş olduğumuz Amasya Şeker Fabrikası 69. Dönem Pancar Alım Kampanyası Açılış Programını gerçek-leştirdik. Bu sene pancarda küresel olarak, kurak-lıktan kaynaklanan sıkıntımız var. Vatandaşımız
bir önceki dönem pancar ekememişti. Bu sene ba-rajlar ocak ayında yağan karlar sayesinde doldu.
Şeker üretiminde belirli bir kotamız var. Biz bu ko-tayı 81 bin tona çıkarttık, bu kotalar 3 yıllık şeker üretiminin ortalamasına göre belirleniyor.Pancar ekilmez ve 3 yıl üst üste 50 bin ton üretim yapılmış olursa kotan otomatikmen 50’ye düşüyor. Bu durum da tekrar es-kiye dönmüş olacağız hal böyle olduğun da pancar para edecek ama 100 dönüm ekmek isteyen çiftçimize biz 50 dönüm ek de-mek zorunda kalacağız. Biz onun olmaması için çiftçilerimize az çok demeden pancar ekelim di-yoruz. Diğer rakip ürünlerin ne olacağı belli olmuyor. Şeker pan-carı için üretiminde aynı durum söz konusu değil sezon başında yani Mart ya da Nisan aylarında bir avans belirleniyor o fiyatının altına düşme şansı yok, üstünde olur altında olmaz. Bunu her za-man çiftçilerimize söyledik.” dedi.
‘GELECEK SENENİN AVANS FİYATINI 2 BİN LİRAYA ÇIKARACAĞIZ’
Sözleşmeli tarımın en büyük avantajının fiyat ve alım garantisi olduğuna dikkat çeken Başkan Özarslan:
“Gelecek kampanya dönemi için gelecek senenin avans fiya-tını 2000 TL’ye çıkaracağız. Biz çiftçilerimizin nabzını yokluyor ve devamlı çiftçilerimizle istişare ediyoruz. 10 tane bölgemiz var. Bunların 2 tanesi Samsun bölge-sinde Vezirköprü, Havza, Tokat bölgemizde Erbaa’da dahil ol-mak üzere Bölge Müdürlükle-rince ziraat personellerimiz sahada. Sürekli çiftçi-nin nabzını tutarak özellikle on-ların görüşlerini alıyoruz. Sezon başında sorduk: “Pancar fiyatın-dan beklentiniz nedir?” diye. böl-gemizdeki mühendislerimiz 10 soruluk bir anket hazırlıyorlar.
Örnek olarak Pancar Koope-ratifi beklentiniz nedir? Fabrika-mızdan beklentiniz nedir? Biz o talepleri toplayarak 1000 kişiye soruyoruz 90 bin çiftçimizin nab-zını ortaya koymuş oluyoruz.
Ekim aylarında 80 kuruş o-lursa pancar ekeriz sorusu çık-mıştı? ve biz bu anket sonucuna göre 80 kuruşluk baz aldık 80 kuruş olarak pancar fiyatını açık-ladık. 420 liralık pancar limitini 80 kuruş olarak açıklayan tek kooperatif fabrikasıyız. Daha sonra tabi maliyetler girdi enflas-yon arttı. Fiyatta güncellemeye gidildi. Devletimiz 1000 lira ola-rak avans fiyatını açıkladı. Önce 800 liraydı sonra revize edildi bu fiyattan olamayacağı 1000 lira olarak böylelikle 2 defa sırf pan-car ekilsin diye pancar avans fi-yatı güncellenmesine gidildi. Bu durum Türkiye’de pancar üreti-mine verilen değeri göstermek-tedir.”dedi.
‘ŞEKER PARA EDİYOR DİYE YÜKSEK MALİYETTE ŞEKER SATMAYIZ, SATMADIK DA’
Kooperatif fabrikalarının devletle beraber hareket ederek tüketiciyi de düşündüğüne dikkat çeken Başkan Özarslan:
“Özelleştirme ile birlikte sek-törde paylar değişti ağırlık dev-letteydi. Devletin payı piyasada %37’ye düştü, %35′ de koope-ratiflerde. Bizim gibi 3 adet kooperatif fabrikası var: Konya, Kayseri, Amasya. Bu 3 şehirin pazar payı %36. Biz kooperatif pazar payı içerisindeyiz. Özel sektörde yaklaşık %28, onların da pazar payı o şekilde yani 3’e bölünmüş durumda. Pancar olmazsa şeker olmaz, pancar ne kadar çok olursa şeker de de o kadar sıkıntı yaşamayız. Bu du-rumu hiç bir zaman fırsatçılığa çevirmedik. Yani şeker para edi-yor diye yüksek maliyette şeker satmayız, satmadık da.
Şeker fiyatlarının artmasında ki bi neden ise, fabrikaların eski olması, revizyonlarının yapıla-maması, teknolojiye ve yatırıma yönelik desteklenmesinin sağlan-maması. 1954 yılında kurulan bu fabrika için şekerde maliyeti dü-şürecek bazı yatırımlar yapma-mız lazım. Bunlar da büyük ra-kamlar 200- 300 milyon tutan revizyon yatırımlarımız. Bunları yaparsak biz de maliyetimizi dü-şüreceğiz.
Bu konuda Devletimiz fab-rika yatırımlarına da destek ve-rirse İnşallah önümüzdeki yıl-larda şeker maliyetleri düşer. Yi-ne burda şeker maliyetini en çok artıran pancar fiyatı oldu.
Pancar meşakkatli bir ürün-dür. Böyle mısır’a, buğdaya, ay-çiçeğine benzemez. Pancarın tar-ladan fabrikaya gelmesi zahmet-lidir. Çiftçilerimiz kazanacak gibi zahmetin altına girsinler. Pancar fiyatları da ürünlerin üzerinde olacak ki pancar ekimine özene-cek. Biz fabrika ve yönetimimiz olarak Amasya bölgemizde pan-car ekimini arttırmak için gece gündüz çalışıyoruz.”dedi.
‘SAĞLADIĞIMIZ DESTEKLERİ FİNANSMAN OLARAK YANSITMIYORUZ’
Ekim avansı gübre avansı, çap avansı, şeker avansı, sulama avansı, söküm avansı olarak çift-çilere bir çok destek sağladık-larını söyleyen Başkan Özarslan:
“Üreticilerimize elimizden gelen tüm desteği sağlıyor ve bunların hiç birine finansman yansıtmıyoruz.
Bizim bölgemizde Polar dü-şüklüğü yaşıyoruz bu da iklim kaynaklı ve bölgemizde deniz seviyesinde olduğu için rakımı düşük. Pancarda polar düşük gelir. Gece gündüz sıcaklık farkı yüksek olan yerlerde Polar yük-sek gelir. Bizim bölgemizde son yıllarda o denge de bozuldu. O yüzden polarda düşüklük yaşıyo-ruz. Bu da çiftçilerimizin pancara yönelmemelerinin nedenlerinden birisidir. Ama bu tamamen iklim kaynaklarından ve de Amasya’nın bulunduğu kaynak-larının değiştirilmesi mümkün değil.” diye konuştu.
‘HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN POLAR ÖLÇÜMÜNÜ SON SİSTEM CİHAZLARIMIZLA YAPIYORUZ’
Şeker Pancarı üreticilerinin en çok sıkıntı yaşadığı polar öl-çümü konusunda Amasya Şeker Fabrikası üyelerin mahsullerini son sistem cihazlara teslim etti-ğini ifade eden Başkan Özarslan:
“İklim koşulları ve rakımın düşük olması polar değerinin düşmesine neden olmaktadır. Cercospora hastalığı, ot mücade-lesi ve intaş noksanlığı verim kaybı oluşmaktadır. Bununla ilgili de araştırmalarımız da en çok pancarda çimlenme yağmur-lama ve sulama sistemi yapmadı-ğımız için pancarlar ekildikten sonra sonra yağmur yağarsa pan-car üretiminde sıkıntı yaşanmı-yor ve kademeli çıkışlar oluyor. Bu durum da verim yani polar düşüklüğüne yol açarak çiftçinin üretim maliyetini arttırıyor. Tarla boş kaldığı zaman aynı gübreyi, ilacı atıyorsunuz ama pancar ek-sik olduğu için maliyetiniz artı-yor. Polar ölçümü konusunda herkesin içi rahat olsun Amasya Şeker dünyada uygulanan en son analiz yöntemiyle analizlerini gerçekleştiyor. El değmeden po-lar ölçümünü yapıyoruz. Ölçüm okuma cihazlarımız Avrupadan geliyor ve kesinlikle el değme-den numuneler polar ölçümü ya-pılıyor.
Bizim ürettiğimiz pancar şekeridir. En sağlıklı şekerdir ki bunu tüketicini bilmesi lazım. Biz o yüzden aslında pahalıya mâl oluyor pancar şekeri ama çocuklarımızın sağlığı için, ne-sillerimizin sağlığı için bu pancar şekerinin ülkemizde üretilip, tü-ketilmesini sağlamalıyız. Bu yönden de pancar şekeri avan-tajlı.
Amasya’nın da diğer şeker fabrikalarına göre şekeri daha tatlı. Bu da Amasyamızın toprak-larından, buradaki iklimden kay-naklanıyor. Her ne kadar poları-mız düşük olsa bile, gönderdiği-miz yerlerde Amasyanın şekeri 2 lira pahalı olsa bile bizim şekeri-miz tercih ediliyor.
Dondurmacılar ve tatlıcılar özel imalatçılar bizim şekerimiz farklı olsa bile bizden almayı ter-cih ediyorlar. Ben onların söyle-diğini söylüyorum. Diğer şeker-lerden 2 kaşık atıyorsak Amasya şekeri 1 kaşık attığımızda yeterli oluyor.”diyorlar.”dedi.
‘AMASYA ŞEKER FABRİKASI’NDA KÜSPE SIRASINA SON’
Genç yaşta böylesine büyük bir sorumluluk almasının sebebi-ni doğup büyüdüğü topraklara olan minnet borcunu ödemek ol-duğunu söyleyen Başkan Özarslan:
“Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden önce 4 yıldır yöne-timdeydim. Bu fabrikaya sahip çıkmak bizim en büyük görevi-miz. Ziraat mühendisi olmamın sebebiyle de Pancara daha iyi ağırlık verip pancar üretimini ar-tırmaktır. Bunun bir avantaj ol-duğunu düşünüyorum.
Çiftçiler tarafından da avan-tajını görüyorum. Devamlı iç içeyiz gidiyorum daha yoğun bir ilgiyle karşılanıyorum. Teknikle konuştuğum için beni daha iyi dinliyorlar. Fabrikamızın yıllar-dır sıkıntısı olan küspede sıra olayı vardı. Çiftçilerimiz 2-3 gün soğukta sırada bekliyorlardı. Bu sene o sıkıntıyı da çözdük rande-vulu sisteme geçtik.
Vatandaşımız, çiftçilerimiz, üreticimiz, besicilerimiz internet üzerinden Amasya şeker sitesine giriyorlar, çiftçi portalımızdan küspeyi fabrikanın açmış olduğu gün ve saatte alıyor ve paralarını da internetten yatırıp şeker fabri-kasına gelip burada günlerce beklemeden o saat aralığında küsbelerini alıp gidiyorlar.” diye-rek sözlerine son verdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.