Gündem

‘ÇALIŞTAYDA ORTAYA ÇIKACAK SONUÇ KARAR ALICILARA SUNULACAK’

Türk Eğitim Sen Sendikasının her şart ve zeminde Türk akademi-sinin, Türk eğitim çalışanının yanında olmayı şiar edinmiş bir sendika ve sivil toplum kuruluşu olarak ortak aklı, bilimi ve mantığı sorunların çözümü noktasında rehber edinmiş bir sendika olarak bu güne kadar çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Başkan Terzi: “Üniversite Çalıştayı, YÖK Çalıştayı gibi üniversitelere yönelik pek çok faaliyeti hayata geçiren Türk Eğitim-Sen idari personellerin kanayan yarası olan pek çok soruna da parmak basarak “Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri” Çalıştayı düzenleyecektir. 11-13 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenecek çalıştay ile idari personelin sorunları masaya yatırılacak. 7 farklı komisyonun kurula-cağı çalıştayda ortaya çıkacak sonuç raporları hem kamuoyuna hem de karar alıcılara sunulacak.”dedi.
Başkan Terzi: “Üniversitelerde “İdari Personel”, “Akademik Personel” ve “Öğrenci” hepsi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Yönetim ve işleyiş olarak bu bütünün adı “Akademik Çevre Üyeleri” olarak adlandırılmaktadır. Hepsinin bazı nüanslarla ayrılan ama amaç ilke ve genel çerçeve bakımından; Türk üniversitesinin gelişmesi, kal-kınması ve ülkenin nitelikli yükseköğrenim görmüş öğrenci kazan-masının yanında Ar-Ge, kalkınma ve bilimsel bilgi üretiminin gerçek-leştirilmesi noktasında ortak bir menzili bulunmaktadır.”dedi.
Üniversitelerin çalışmalarının aksatılmadan gerçekleşmesinde ade-ta “gizli kahramanları” idari personellerin büyük bir rolü olduğunu söyleyen Başkan Terzi: “İdari personel sayesinde üniversitede, ısınma-dan tamirata, kırtasiyeden ulaşıma, sınıflardan laboratuvarlara, yeşil alanlardan otoparklara, projelerden ödül törenlerine, atama dosyası tesliminden göreve başlamaya kadar daha aklınıza gelecek binlerce iş ve işlem üniversitelerin gizli kahramanları idari personeller vasıtasıyla yürütülmektedir.
Üniversitelerin hafızası, çözüm noktası olan idari personel kurum dışı atamaların artması, görevde yükselme ve unvan değişikliği siste-minin iyi işletilmemesi, özlük haklarının kendileri ile aynı işi yapan memurların bulunduğu kurumlara göre son derece eksik kalması ne-deniyle “terk edilmişlik” bunalımı yaşamaktadır. Bu durum Türk Üniversitesi’nin ciddi sorunlara gebe olmasını da beraberinde getir-mektedir. Tecrübeli personelin mesleki doyumdan yoksun bırakılması nedeniyle başka kurumlara geçmesini doğurmaktadır. Bu da iş ve iş-leyişe hâkim personelin bulunmamasına ve üniversitelerin patinaj yap-masına sebep olmaktadır.” ifadelerine yer verdi.
Başkan Terzi: “İdari personelin özlük, sosyal, sendikal hakları hem yasalar hem yönetmelikler ekseninde gözden geçirilerek; sürgün gibi kullanılan 13-b görevlendirilmesi, mesleki ilerleme imkanı, ehliyet, liyakat ve adaletin tesis edildiği yönetim sisteminin uygulanması gibi acil çözüm bekleyen sorunlar üzerinde ivedi çalışılması gerekmek-tedir.
Türk Eğitim-Sen her şart ve zeminde Türk akademisinin, Türk eği-tim çalışanının yanında olmayı şiar edinmiş bir sendika ve sivil top-lum kuruluşu olarak ortak aklı, bilimi ve mantığı sorunların çözümü noktasında rehber edinmiş bir sendika olarak bu güne kadar çalışma-larını devam ettirmiştir. Üniversite Çalıştayı, YÖK Çalıştayı gibi üni-versitelere yönelik pek çok faaliyeti hayata geçiren Türk Eğitim-Sen idari personellerin kanayan yarası olan pek çok soruna da parmak ba-sarak “Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklen-tileri” Çalıştayı düzenleyecektir. 11-13 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenecek çalıştay ile idari personelin sorunları masaya yatırılacak. 7 farklı komisyonun kurulacağı çalıştayda ortaya çıkacak sonuç raporları hem kamuoyuna hem de karar alıcılara sunulacak. Bu 7 komisyonun çalışma başlıkları ise şu şekilde olacak:
1)YÖK ve Üniversite idari personelinin Görevde Yükselme ve Un-van Değişikliği Hususunda Yaşadığı Sorunlar Komisyonu
2) Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan İdari Personelin Tayinle-rinde Yaşanan Sıkıntılar Komisyonu
3) Disiplin Soruşturmalarında Yaşanan Sorunlar Komisyonu
4) YÖK ve Üniversite idari personelinin Hakları Ve Yasaklarına İlişkin Sorunlar Komisyonu
5) Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Yapısına İlişkin Sorunlar Komisyonu
6) YÖK ve Üniversite Çalışanlarının Sendikal Hakların Kullanımı-na İlişkin Sorunlar Komisyonu
7) YÖK ve Üniversite İdari Personelin Ekonomik ve Sosyal Hak-larına İlişkin Sorunlar Komisyonu
Türk Eğitim Sen çalıştay sonucunda çıkacak tespit ve çözüm öne-rilerinin takibini de titizlikle yaparak, kalıcı çözümler üretilene kadar bu konunun peşinde olacaktır.” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.