Son Dakika

CAMCI: 28 ŞUBAT, TARİHİMİZE GEÇMİŞ KARA BİR LEKEDİR

CAMCI: 28 ŞUBAT, TARİHİMİZE GEÇMİŞ KARA BİR LEKEDİR

Eğitim-Bir-Sen, Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı; “28 Şubat, milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına ve bağımsız poli-ikalar belirleme iradesine, toplumun inancını yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarılması sistemine, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayre-tine karşı siyasi, ekonomik ve sosyal ayrı-calıklar sahibi hegemonik güçlerin müesses nizamı koruma amacıyla gerçekleştirdiği bir darbedir.” dedi.
Camcı sözlerine şöyle devam etti;
Bütün darbeler gibi 28 Şubat da bir mü-hendislik projesidir ve toplumu, siyaseti, ida-reyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eği-timi, kısacası hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçlamıştır. Emperyalist güdümlü darbenin buruk, kahredici hatıralarını unut-madık, unutturmayacağız.
İhanet şebekesi, asker, yargı, siyaset, medya, iş çevreleri ve kimi sözde sivil toplum kuruluşlarındaki iş birlikçileri ile bir dizi yasa dışı ve gayrimeşru uygulamayı zorbaca da-yattı. O gün, milletimizin binyıl boyunca tari-he ve nesiller boyu ruhumuza kök salmış yer-li ve millî değerlerine açıktan savaş açıldı. İn-sanlık dışı uygulamalarıyla hafızalara ka-zınan o kerih süreçte millet iradesinin özgür seçimle iktidara getirdiği hükûmetin yürütme hakkı gasbedildi.
Demokrasi yara aldı, ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı, ekonomi çö-kertildi, bankalar hortumlandı, hazine so-yuldu. Milyonlarca insanımız inanç ve düşün-celerinden dolayı fişlendi, hakarete uğradı, işine son verildi, her bakımdan mağdur edil-di. Brifinglere göre karar veren yargı, talimata göre manşet atan medya, içinde kimi sendikaların da bulunduğu güya sivil toplum kuruluşları, millî iradeye kurulan komplonun destekçisi ve suç ortağı oldular.
Zorbalıkla sürdürülen toplum mühen-disliğinin millî değerlere düşmanlığa dayalı ideolojisini, başörtüsü yasağı ve eğitimi tek bir ideolojinin dayanağı hâline getirmek, dö-nemin en yıkıcı uygulamalarından bazılarıdır. Üniversitelerde başörtülü kızlarımız ikna odalarına alınmış, turnikelerden geri çevrilmiş, eğitim hakları gasbedilmiştir. Sü-recin zorbalıklarına karşı duran sivil toplum kuruluşları kapatılmış, Kur’an kursları ve vakıfların faaliyetleri yasaklanmıştır. Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmiş, düşmanca tavır takınılan imam hatiplerin orta kısımları kapatılmış, katsayı uygulaması getirilerek imam hatip liseleriyle birlikte mes-lek okullarının da önü kesilmiş; gençlerimiz mesnetsiz bir şekilde mesleksiz bırakılmak istenmiştir.
28 Şubat, ülkemizin insan hakları, dü-şünce ve demokrasi tarihinde kara bir lekedir.
Binyıl süreceği iddia edilen darbe düze-ninin izleri, zaman içerisinde milletin iradesi ve kararlılığıyla birçok açıdan silinmiştir. Dar-beciler yargılanarak darbenin hesabı sorul-muş, darbecilerin 21’i müebbet hapse mah-kûm edilmiştir.
Hâlâ dönemin keyfî kararlarıyla mahkûm edilen birçok insanın mağduriyeti, anlaşıl-maz bir şekilde maalesef devam etmektedir. Adaletin tam olarak tesisi, bu mağduri-yetlerin giderilmesi, zararların tazmin edil-mesiyle mümkündür. Aksi hâlde, 28 Şubat’ın izleri, toplumun bir kesimi için bütün yıkı-cılığıyla devam ediyor olacaktır.
Direnerek darbeleri tarihin karanlığına gö-men iradenin ürettiği değerler kalıcı hâle geti-rilmeli; darbeleri püskürten, istiklali tesis eden irade, istikbali tesis edecek idareye dönüştürülmelidir.
Sıkıntıların giderilmesi, devam eden sorunların çözüme kavuşturulması bağ-lamında mağduriyetlerin tespiti ve ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılmalı ve sivil toplum kuruluşları da bu çalışmada yer alma-lıdır. Ayrıca, 28 Şubat zihniyetinin ebediyen tasfiye edilmesi için, mağdurların yaşadığı tüm hak kayıpları somut adımlarla telafi edil-meli ve darbenin sivil ayağıyla da hesap-laşılmalıdır.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı