GündemSon Dakika

CHP 99 YAŞINDA

Kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında.
CHP Amasya İl Başkanı Av.Turgay SEVİNDİ, Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa etme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için buradayız.”dedi
Yavuz Selim meydanında basın açıklamasında bulunan Av.Turgay Sevindi şu ifadelerini belirtti; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyet-lerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kuruluş maya-sını oluşturan ve genç Cumhuri-yet’i demokrasiye hazırlayan bir partidir. tsız egemenliğinin iradesini esas alan Cumhuriyetimizi yeni-den ortak bir değer haline getir-mek, demokrasi ile taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir.
Cumhuriyetimizin yüz yıla yaklaşan tarihinin son yılları maalesef büyük bir yıkıma yol açan Tek Adam Rejiminin talan düzeni ile geçmiştir. Demokrasi-yi, adaleti, kalkınmayı yok sayan talan ve tek adam rejiminin sonu-cunda çok boyutlu bir buhranın ağır tahribatı yaşanmaktadır. Mil-yonları yoksulluğa mahkum eden bu yolsuzluk düzeni, bir avuç imtiyazlı ciddi servet transferleri yaparak, halkın olan tüm kay-nakları küçük bir sınıfın elinde toplamış, eşitsizlikleri derinleş-tirilmiş, güvencesizliği artır-mıştır.
Ancak umutsuzluğa yer yok! Talan ve tek adam rejiminin ül-kemizi sürüklediği bu çok yönlü buhrandan güçlendirilmiş parla-menter sistemi kurarak, Cumhu-riyetimizi demokrasi ile taçlan-dırmak, egemenliği tekrar kayıt-sız şartsız millete devrederek, hukukun üstünlüğüne dayalı hu-kuk devletini kurarak ve hepimi-zin birlikte zenginleştiği üretim ekonomisini ve sosyal devleti inşa ederek çıkacağız.
Önümüzdeki dönem, talan ve tek adam rejiminin bu ağır tahri-batına, bu derin buhrana karşı tüm toplumsal kesimlerle yanıt üreteceğimiz önemli bir tarihi eşittir.
CHP olarak, demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla bir-likte inşa etme ve toplumsal barı-şı tesis etmenin tarihi sorumlulu-ğunu taşıyoruz.
Tüm hakları yok eden ve top-lumu ayrıştırarak kutuplaştıran bugünün iktidarının yıkıcı siyasi anlayışının yerine kamu yararını gözeten, toplumsal barışı güven-ce altına alacak aydınlık bir geleceği el birliği ile kuracağız.
Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılda, demokrasi, adalet, üre-tim ekonomisi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkezine alan, toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak, hak temelli bir kalkınma hamlesi ile herkesin zenginleştiği ve refaha kavuştu-ğu, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir geleceği kuracak ta-rihsel mirasa, birikime, gelecek vizyonu ve siyasi iradeye de sahiptir.
Cumhuriyet Halk Partisi, 99. Kuruluş Yıl Dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olma-nın getirdiği onurlu sorumlulu-ğun bilincindedir. İkinci yüzyılı-na giren Cumhuriyetimiz, mille-tin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ül-kesi haline gelecektir. Sorumlu-luğumuz büyük. Kararlıyız.
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir. Kuruluş Yıl Dönümümüz kutlu olsun.”diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.