Gündem

DEZAVANTAJLI ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN MESLEK EDİNDİRME EĞİTİMLERİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI İÇİN DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA CNC MAKİNASI ALIM İŞİ AMASYA ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

DEZAVANTAJLI ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN MESLEK EDİNDİRME EĞİTİMLERİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI İÇİN DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA CNC MAKİNASI ALIM İŞİ

AMASYA ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Dezavantajlı Çocuk ve Gençler İçin Meslek Edindirme Eğitimleri ve İşgücü Piyasası için Destek Projesi Kapsamında CNC Makinası alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2022/638280

 

1-İdarenin
a) Adresi : İhsaniye Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:101 05100 MERKEZ AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582100050 – 3582100054
c) Elektronik Posta Adresi : 05ozelidare@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Dezavantajlı Çocuk ve Gençler İçin Meslek Edindirme Eğitimleri ve İşgücü Piyasası için Destek Projesi Kapsamında 1(Bir) adet CNC Makinası alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AMASYA ŞEHİT YILMAZ ZENGİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YENİ SANAYİ SİTESİ TOKAT KARAYOLU 15. KM KAPIKAYA MÜCAVİR FIRAK SOK. MERKEZ / AMASYA
c) Teslim tarihi : 4734 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MUAYENE KABUL KOMİSYONUNCA 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM ALINACAKTIR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Amasya İl Özel İdaresi İhsaniye Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:101 Amasya
b) Tarihi ve saati : 19.07.2022 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yerli malı belgesi sunulacaktır.

 ISO 9001:2015 belgesi sunulacaktır.

 CE belgesi sunulacaktır..

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
 

Ürün için geçerli gerekli bakım şartları, kullanma kılavuzu veya ayrıca verilen bakım kılavuzu, gerekli bakım periyodu kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilecek olup; ürüne ait Türkçe kullanma kılavuzu istenilecektir.

Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafındna verilecektir.

Ürünün malzemelerinin tamamı her türlü malzeme ve tasarım hatalarından kaynaklanan arızalara karşı 2(iki) yıl süre ile garanti kapsamındadır. Bu garanti kapsamı ve süresi itibari ile teslim edilen bütün malzemeleri kapsar.

 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
ISO 9001:2015 Belgesi sunulacaktır.

Yerli Malı Belgesi sunulacaktır.

CE Belgesi sunulacaktır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Yerli Malı Belgesi , ISO 9001:2015 , CE Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresi İhale Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.