Son Dakika

DEZAVANTAJLI SÜRÜCÜLERİMİZ TRAFİKTE UYUM SAĞLAYACAKLAR

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ‘Dezavantajlı Yetişkinlerin Trafik Eğitimi-nin AB Standartlarına Adaptasyonu’ Projesinin açılış programı Amasya Bele-diyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programda Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rek-törü Süleyman Elmacı, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer ÇOŞKUN ve protokol üyeleri yer aldı. Düzenlenen Prog-ramda konuşma yapan Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI;
”Bugün Burada Emniyet İl Müdürlüğünün hazırlamış olduğu ve bizim de ortaklı-ğımızın bulunduğu “Deza-vantajlı Yetişkinlerin Trafik Eğitiminin Avrupa Birliği Standartlarına Uyumu” projemizin açılışı için top-landık. Dezavantajlı sürücülerimizin ve sürücü adaylarımızın trafikte uyum sağlayacaktır.
Zorlukların aşılanmasına eğitim ile katılan bizim de zabıta birliklerimiz ve onların yanında herkesin sahip olduğu imkânlardan en üst düzeyde faydalanması sağlanacağını hedefleyen projeye belediyemizden de 4 trafik zabıta çalışanımız dâ-hil olacaktır.
İspanya’nın Barselona ve Letonya’nın Riga şehirlerin-de gerçekleşecek bu eğitim ile dezavantajlı sürücü vatandaşlarımızın trafiğe uyum sürecinde yaşadıkları zorlukların aşılmasına eğitime katılan trafik zabıta arkadaşlarımız da yardımcı olacaktır.
Yetişkin eğitimi programı kapsamında bireylerin öğrenme hareketliliğinin desteklenmesi, yenilik ve iyi uygulamaların yerinde göz-lemlenebilme fırsatları sunu-luyor olması ve belediye ola-rak bunun bir parçası olma-mız bizim açımızdan önemli bir kazanımdır.
Zira Amasya Belediyesi olarak çalışanlarımızın ken-dilerini geliştirmesi şehri-mize ve vatandaşlarımıza daha faydalı olabilecek. Birer gönüllü olmalarına imkan sunan eğitimleri almaları ve bu manada hem yurtiçinde hem de yurt dışında iyi uygulama örneklerini gözlemlemelerine olanak veren hareketlilikleri vesile olacaktır.
oldukça önemsiyor ve değerli görüyoruz.
Çalışma arkadaşlarımızın katılım sağlayabildiği bu tür hareketlilik projeleri, tecrü-be ve bilgi paylaşımı açısın-dan çalışanlarımızın yeni yeterlikler kazanmalarına olanak sağlayacak ve perso-nelimizin yurt dışında yeni ülkeleri ve kültürleri tanıma şansı verecektir.
Öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağlayacak bu eğitimler personelimizin öğrendiklerini diğer çalışan-larımız ve halkımıza yayılmasına olanak verecek-tir.
Halkımızın her işinde yanında olan belediyemiz trafikte de yaşlılar, engelliler ve göçmenler gibi dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın da yanın-da yer almaktadır, alacaktır da, sorunlarına çözüm bulmak için elindeki tüm imkânları kullanmaktadır.
Bu açıdan bu çalışmanın belediyemiz ve şehrimiz için önemli çıktılar saplaya-cağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.
Önümüzdeki süreçte imkan sağlayacak rehabilitasyon merkezini açacağımızı belirterek engel-leri açtıktan sonra seneye şehrimizde Gözlek denen kaplıca merkezimizde engelilerimiz için 120 kişilik rehabilitasyon merkezimizi hizmete gireceğiz.”dedi
Amasya Valisi Mustafa MASATLI ise konuşmasında şunları kaydetti: “Trafik kurallarına uymak insanın kendine ve çevresine duy-duğu saygının bir tezahürü-dür ve medeni bir insan olmanın gereğidir.
Trafikte en önemli unsurun insan olduğu, yolun durumuna, araca ve yol güvenliğine azami dikkati gösterecek sürücülerin, trafi-ğin belirleyici faktörü olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Tüm dünyada ve Ülke-mizde, çağımızın en önemli sorunlarından birisi de hiç şüphesiz trafik güvenliğidir. Günlük yaşantımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, hızla artan taşıt sayısı ve trafik kuralları ihlalleriyle gerçekleşen kaza-lar, birçok maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır.
Sosyal yaşamımız ve Ülke ekonomisi üzerinde derin etkileri bulunan trafik sorunu ve güvenliği, bütün toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için kazanmalıdır.
Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine, hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur.
Dolayısıyla, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmanın yolu, trafik kurallarına uyan bir toplum olmaktan geçmektedir.
Sayın Cumhurbaş-kanımız Başkanlığındaki hükümetlerimiz de son 18 yılda karayolları ve trafik güvenliği konusunda Ülkemizde çağ atlatan adımlar atmıştır.
Bu süreçte vatandaş-larımızın daha konforlu ve güvenli şekilde seyahat et-mesi için bölünmüş duble yollar, otoyollar, çevreyolları, tüneller, köprü ve viyadükler yapılarak can ve mal kayıp-larının önüne geçilmiştir.
Bu hizmetlerle birlikte Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan ve 2021 ile 2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı konunun tüm ayrın-tılarıyla ele alınmasını sağ-lamıştır.
Bu çalışmalar sayesinde hem şehirlerarası seyahat-lerde mesafeler kısalarak zamandan ve ekonomiden tasarruf edilmiş, hem de yıl-lar içinde artan araç sayı-sına rağmen trafik kazaları ve can kayıpları asgari sevi-yeye inmiştir.
İçişleri Bakanlığımız da son iki yılda trafik güven-liğine dikkat çekerek “Kırmızı Düdük”, “Kemerin Ses Getirsin”, “Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Yayalar Kır-mızı Çizgimiz” gibi projelerle bu konuda büyük bir ilerleme kaydetmiştir.
Son olarak Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Amasya Emniyetimiz de ‘Deza-vantajlı Yetişkinlerin Trafik Eğitiminin AB Standart-larına Adaptasyonu’ proje-sini hayata geçirmiştir.
Bu projeyle dezavantajlı bireylerimize verilen trafik eğitimi, sürüş becerisi ve eğitimi uygulamalarının AB standartlarında uygulan-ması, modern ve güncel tekniklerle eğitimcilerin daha nitelikli olmaları hedef-lenmektedir.
Dezavantajlı bireyleri-mize ayrıca devletimiz tara-fından eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmet alanlarında pozitif ayrımcılık uygulan-makta, onların yaşam standartlarını yükseltmek için gerekli yasal düzen-lemeler de yapılmaktadır.
Bu hizmetlerle birlikte, trafikte ve gündelik yaşam-da dezavantajlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hazırlanan projede emeği geçen Amasya Belediye Başkanlığımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Milli Eğitim Müdürlü-ğümüze teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını diliyorum.” Program projeye ilişkin sinevizyon gösterisi ile sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.