Gündem

DOĞUM BORÇLANMASI” İLE ÖDEYEMEDİĞİ PRİMLERİ ÖDEMESİNİ SAĞLIYOR

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işverenin den belge istenmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.”dediSGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işverenin den belge istenmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlan-dırılacaktır.”dedi
Hamilelik ve doğum nede-niyle işinden ayrılan annelerin, iş hayatından uzak kaldığı süreleri için sigorta primleri nasıl ödenir? Doğum borçlan-ması ile kaç yıl erken emeklilik hakkı olur? SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Doğum borçlanması ile ilgili merak edilenleri açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum nedeniyle çalışma hayatından ve emeklilik hayal-lerinden uzak kalan anneleri “doğum borçlanması” ile öde-yemediği primleri ödemesini sağlıyor. Doğum borçlanması ille anneler, Çocuk başına 720 gün olmak üzere en fazla 2160 prim gününü geçmişe dönük ödeyebiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, doğuma dayalı borçlan-ma ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Şenel; “Doğuma dayalı borçlanma ile doğum nedeniyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalan kadın sigort-alılara doğumdan sonra sigor-tasız geçirdikleri belli süreleri borçlanarak hizmet olarak değerlenme imkânı sağlan-mıştır. Buna göre; doğum yaptığı için iş hayatına ara vermek zorunda olan kadın işçilere, 3 çocukla sınırlı olmak üzere, her çocuk için 2 yıl (720 gün) borçlanma hakkı tanın-mıştır. Dolayısıyla toplamda 6 yıl ve 2160 gün borçlanma hakkı söz konusudur. Doğum borçlanması yapılan süreler (2160 gün) prim ödeme gün sa-yısına ilave edilir.
İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahip-leri, sigortalının en son çalışma-sının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,
Kamu görevlileri (kamu gö-revlileri sigortalıları ve hak sa-hipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.
Doğum borçlanması tale-binde bulunan kadın sigortalı-nın işverenin den belge isten-meksizin Kurum hizmet kayıt-larından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.
Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?
Doğum borçlanmasına başvurabilmek için kadın sigor-talının doğumdan önce sigorta başlangıcının olması gerekiyor. Çocuk başına 720 prim günü olmak üzere en çok 3 çocuğa kadar geri ödenebilen doğum borçlanmasında en fazla 2 bin 160 prim günü, geriye dönük ödenebiliyor.
Doğumdan önce,
Hizmet akdine tabi çalış-ması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Knun- 4/1-a ),Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigorta-lılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b), Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mül-ga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabi-lirler.
Doğum Borçlanmasının Koşulları Nelerdir?
Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışmadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için doğumdan önce; Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Ka-nun- 4/b) sigortalılıkların tescil edilmiş ve ödenmiş yahut ta-hakkuk etmiş prim borcunun olması, Kamu görevlisi kapsa-mında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
– Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi, Doğumdan sonra borçlanılacak süre içeri-sinde adına prim ödenmemesi,
Borçlanacağı sürede çocu-ğunun yaşaması gerekmektedir.
Borçlanma Süreleri Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine ekle-nen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
Doğum borçlanması tale-binde bulunan kadın sigorta-lıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşü-lerek kalan süre borçlandırı-lacaktır.Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine ka-dar olan süreler borçlanılabilir.
İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigor-talı, ilk doğumdan ikinci doğu-ma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar ge-çen süreyi borçlanabilir.” ifade-lerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.