Son Dakika

ELİAÇIK, EYLÜL AYI SAĞLIKTA ŞİDDET RAPORUNU AÇIKLADI

Sağlık Sen Amasya Şube Başkanı Recep ELİAÇIK, Eylül ayı sağ-lıkta şiddet raporunu açık-ladı.
Başkan Eliaçık açık-lamasında şu ifadelere yer verdi; Türkiye’de okulların açılmasıyla birlikte korona-virüs vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Eylül ayında, haliyle sağlık çalı-şanlarının iş yükü de arttı. Tüm bunların yanında şid-det olayları da sağlık çalışanlarının gündemin-deki yerini korumaya devam etti.
Can kurtarmak için can vermekten kaçınmayan sağlık çalışanları, Eylül ayında 15 şiddet vakası yaşadı. Bu vakalarda rol alan 25 saldırgan, 24 sağlık çalışanının mağdur olma-sına neden oldu.
Eylül ayında, bir önceki aya göre şiddet olaylarında nispi bir azalış yaşanmış olsa da şiddetin neden olduğu korku ve endişe, ay-nı derinlikte sağlık çalışan-larını tehdit etmeyi sürdür-dü.
Çünkü sağlıkta şiddet; zaman, zemin ve ‘kurban’ ayrımı yapmadan ilerle-yişini kararlılıkla sürdür-mektedir. Bu durumun maalesef mesleki bir reali-teye dönüşmüş olması, sağ-lık çalışanlarını çok daha fazla endişelendirmekte, meslekten soğutmaktadır.
Sorumluluk sahibi olanların, şiddet olaylarını bütüncül bir çerçevede ele alıp, çözüm üretme yoluna gitmemeleri ise ayrıca dü-şündürücüdür.
Olay bazlı tepki ve yak-laşımlar, gündelik bir has-sasiyet oluştursa da ne ya-zık ki meselenin kökten çözümüne katkı sağlama-maktadır.
Bu noktada Sağlık Bakanlığını bir defa daha önleyici, caydırıcı ve engel-leyici adımlar atmaya da-vet ediyoruz. Bu adımların başında ise silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisim-lerle hastaneye girişlere son verilmesi olmalıdır.
Eylül ayında, İstanbul Bayrampaşa’da bir has-tanede yoğun bakım hem-şiresine yapılan silahlı sal-dırı, bu adımın hayati zorunluluğunu bir defa da-ha herkese göstermiştir.
Saldırganlar çoğunlukla ya hasta ya da hasta yakını olmaktadır. Bu durum sağlıkta şiddet konusunda artık bilinen en temel ger-çektir. Bu durumun çıplak bir gerçek olduğu dikkate alınarak, atılması gereken bir diğer adım da hastane-lere giriş anından itibaren, şiddet konusunda hassa-siyet oluşturucu çarpıcı görsel ve videolara uygun ortamlarda yer verilme-sidir.
Özellikle hasta yakın-ları, koridorlarda, bekleme alanlarında vs bolca vakit geçirmektedirler. Uzun bekleme anları, iyi çalışıl-mış görsel ve kısa videolar-la bilinç oluşturma husu-sunda bir fırsata dönüştü-rülebilir. Tabi tüm bunlar-dan önce Bakanlığın, sağlıkta şiddet konusunda kapsamlı bir eylem planı ortaya koyması gerekmek-tedir. Çok yönlü çalışılmış bu eylem planıyla, sağlıkta şiddet olayları tamamen ortadan kalkmasa da mesleki realite oluşuna son vermek mümkün olacak-tır.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.