Son Dakika

Eliaçık, “Reform kararlılığını destekliyoruz paketin eksiklerinin giderilmesini istiyoruz”

Eliaçık, “Reform kararlılığını destekliyoruz paketin eksiklerinin giderilmesini istiyoruz”

Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık ; “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan “Ekonomi Reform Paketinin”; ekonomik istikrardan, büyümeye, üretimden, büt-çe disiplinine, vergi reform süreçlerinden, yapısal değişim ve dönüşümlere birçok konu başlığını ve hedefi içeren konu ve kapsam genişliğiyle sorun-çözüm, hedef-yöntem, değişim-gelişim noktasında güçlü ve büyük olmak yönüyle “Yeni Tür-kiye” iradesine katkı sunacağına inanıyoruz.” Dedi.
Eliaçık açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi; “Koranavirüs ve neden olduğu Covid-19 pandemisi sü-reci ve etkileri de dikkate alınarak hazırlandığı kanaatine sa-hip olduğumuz reform paketi, Türkiye’nin farklı toplum kesimlerine, ekonominin birbirinden farklı bileşenlerine, esnaftan, girişimciye, finans düzleminden, üreticiye, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektöre, birçok öznenin, yapı-nın, grubun ve sosyal kesimin taleplerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya dair içeriklere sahiptir.
Bununla birlikte, içerisindekilerin tamamı olması gereken-ler kapsamında değerlendirilmesi gereken reform paketinde olmaması gereken büyük bir eksiklikte bulunmaktadır. Eko-nomi Reform Paketi, kamu görevlilerinin, kamu personel sis-teminin ve kamu yönetiminin genel çerçevesiyle ilgili kurumsal dönüşüm ve yapısal değişiklikler odaklı hükümler içerirken kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları, özlük hakları ile çalışma şartları noktasında cümle bulunmayan bir metin konumundadır.
Bu yönüyle, Ekonomik Reform Paketi kamu görevlilerine dönük haklı taleplerin, vaade dayalı beklentilerin, gelir adale-tini sağlamaya dönük hedeflerin olmaması noktasında reform ya da restorasyon iradesi içermemektedir.
Bu eksikliğin giderilmesi ve gerçek anlamda kamu görev-lilerini de kapsayan bir kapsayıcı reform paketi oluşması için önümüzdeki en büyük fırsatın 6. Dönem Toplu Sözleşme sü-reci olduğunu da hatırlatarak; Türkiye’nin güçlenmesine, ekonominin büyümesine, demokrasinin ve özgürlük zeminin dirençli hale gelmesine öncülük ve paydaşlık yapan kamu görevlilerinin Ekonomi Reform Paketinde maaş, ücret, gelir vergisi, ek ödeme, sosyal güvenlik hakları bakımından kap-samlı bir şekilde ele alınmasını reform paketinin hüküm eksi-ği ve anlayış boşluğu olarak kabul ettiğimiz ifade ediyoruz.
“Ekonominin en büyük öznesi insandır.
İnsan yoksa üre-timde, tüketimde kısacası ekonomi de yoktur. İnsanı yok sa-yan, emeği yok sayan, alın terini görmezden gelen anlayış ve bakış ekonomiye yanlış bakar, ekonomiyle ilgili süreçleri yan-lış yönlendirir” çerçevesiyle geçmişten bugüne ortaya konan iradenin, reform paketine tam olarak yansıdığını söylemek imkânsızdır.
Biz, kamu görevlilerinin emekleri ve ücretleri yönüyle ele ve dikkate alınmadığı gerçeğinin fark edilmesini ve bu duru-mun düzeltilmesini teklif ediyoruz. Türkiye ekonomi başlıklı bir reform ve bu başlıkların eksiksiz bir şekilde yer aldığı bir paket oluşturmak ve uygulamak istiyorsa; yok sayılmaz özne ve yüklemin kamu görevlileri ve haklı beklentileri olduğunu kabul etmek ve bunu hükme, hedefe dönüştürmek gerekir.
Demokrasi, hukuk ve ekonomi şeklinde üçlü bir kurguya sahip reform iradesinin önemli ayaklarından biri olan “Ekonomi Reform Paketinde” emek kesimine, sabit gelirlilere dönük gelir artırıcı ve gider azaltıcı hüküm/hedef eksikliği en kısa sürede giderilmelidir.
Memur-Sen olarak, farklı toplum kesimlerini de kap-sayacak şekilde kamu görevlilerinin beklentilerini, taleplerini karşılayacak çözüm önerilerimizi pakete yansıtacak her türlü katkı ve katılıma açık olacağız.
Türkiye’nin yeni, büyük ve güçlü niteliklerini haiz olmasını sağlayan kararlı iradenin en önemli bileşenlerinden olan kamu görevlileri açısından var olan eksiklikleri giderecek, ge-lirde adaleti daha kapsayıcı şekilde temin edecek, ekonomik büyümeyle beraber insani gelişmişlik ve kalkınmayı da ger-çekleştirecek eklentileri en kısa sürede ve en kapsamlı biçim-de reform paketine ekleyerek Ekonomik Reform Paketinin da-ha büyük sosyal kabul ve destekle yol almasını sağlamak her-kesin ortak sorumluluğudur. Demokrasi, hukuk ve ekonomi alanlarında her bir vatandaşımızın Türkiye’nin imkân ve fırsatlarından, özgürlük alanından, insan hak ve onuru kulvarından adil, eşit, özgür yararlandığı bir milat oluşturma iradesiyle kamu görevlilerinin bilinen ve haklı olduğu tescil edilen taleplerinin ve beklentilerinin karşılandığı ek bir pa-ketin oluşturulmasını ya da Toplu Sözleşmeyle birlikte oluşturmayı önemsiyor, bek-liyor ve teklif ediyoruz” dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı