Son Dakika

Emekçi kardeşlerimiz için Eğitim Sen Amasya Şubesi ve Çorum Kesk Bileşenleri olarak sınıf dayanışması içerisinde destekliyoruz

Emekçi kardeşlerimiz için Eğitim Sen Amasya Şubesi ve Çorum Kesk Bileşenleri olarak sınıf dayanışması içerisinde destekliyoruz

Amasya Eğitim Sen Mustafa Ölgün bugün Amasya Şube olarak, Çorum’da bulunan Ek-mekçioğlu Metal A.Ş’de çalışan işçiler sen-dika üyesi oldukları için işten atıldılar.
Ekmekçioğlu Metal A.Ş’de “Ahlak ve iyi ni-yet kurallarına uymayan haller nedeniyle fesih” anlamına gelen 29 numaralı kodla iş-ten atılan emekçi kardeşlerimiz için Eğitim Sen Amasya Şubesi ve Çorum Kesk Bile-şenleri olarak sınıf dayanışması içerisinde desteklerimizi sunuyoruz.
Küreselleşme,vahşi kapitalizm ve kar hırsı işçi sınıfının önüne aşılması zor en-geller koymaya devam ediyor. Uzun zaman-dır yürütülen kanun tanımazlık, hak ve gü-vencelerin ihlali ve kar hırsının can yakıcı boyutlara ulaştığını açık bir şekilde hissediyoruz.
İşçi sınıfının tüm kesimleri durum karşı-sında bir çıkış yolu arıyor. Sendikalaşmanın, iş güvencesinin, tazminat hakkının önüne konulan engeller zaten çok zor durumda olan geniş halk kitlelerini hızla açlığa ve yok-sulluğa sürüklüyor. Hukuksuz işten atılmalar rutinleşir, mücadele eden işçi sınıfı so-payla(!) hizaya çekilmeye çalışılıyor.
Ana-yasal ve yasal hakları bile görmezden gelinerek hukuk tanımaz bir yola giriliyor.
Unutulmamalıdır bu dünyanın toprağı, suyu, havası hepimize aittir. Devletler hal-kıyla birlikte vardır ve halkın çıkarlarına hiz-met etmekle sorumludurlar. Kanunlar he-pimiz için vardır ve herkesin aynı kanunlara uyması zorunludur.
T.C. Anayasası’nın 51.“Çalışanlar ve iş-verenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin al-maksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ser-bestçe çekilme haklarına sahiptir.
AİHM 11. madde (toplantı ve dernek kurma özgürlüğü): “Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir.
Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla baş-kalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendi-kalara üye olma hakkını da içerir.”
Örneğin AİHM, Tek Gıda İş Sendikası’nın yaptığı başvuruyu, 4 Nisan 2017 tarihinde ka-bul edilebilir bularak AİHS m. 11’de düzen-lenen toplantı ve dernek kurma özgür-lüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Mah-kemeye göre, “devletin, işverenin haksız iş-ten çıkarmalarla, sendikaya bağlı bütün işçi-leri işten çıkarmasını engelleme yönündeki pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemesi” toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün ih-lalidir. Demiştir.
Anayasa mahkemesi bu gerçekliğe de dikkat çekerek demiştir ki:
a.“Anayasanın 51-54. maddelerinde dü-zenlenen sendikal hak ve özgürlükler, benzer güvenceler getiren başta Örgütlenme Özgür-lüğü Sözleşmesi ile Örgütlenme ve Toplu Pa-zarlık Hakkı Sözleşmesi olmak üzere ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Söz-leşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı ile tamam-lanmaktadır.”
b.“Anayasanın 51-54. maddelerinde dü-zenlenen sendikal hak ve özgürlüklerin kapsamı yorumlanırken bu belgelerde yer alan ve ilgili organlar tarafından yorumlanan güvencelerin de göz önüne alınması gerekir. Denilmektedir.
Türkiye, 2008 yılında Birleşmiş Milletlere (BM’ye) gönderdiği Hükümet Raporu’nda uluslararası sözleşmelerin iç hukukta doğru-dan uygulanacağını açıkça belirtilmiştir. Bahse konu hukuki gerçekliklere bakılarak bile arkadaşlarımızın durumları apaçık ortadadır.
Arkadaşlarımız işten atılma süreçlerini şu şekilde beyan etmektedirler.
1. İşten atılma zamanımızın sendikal haklarımızı kazandığımız güne denk gelmesi tesadüf değildir.
2. Gece saat 22.00’da sendika üyesi arkadaşlarımıza mesajla işten atıldıkları iletilmiştir.
3. İşverenin, ahlak ve iyi niyet kural-larına uymayan haller nedeniyle fesih an-lamına gelen 29 numaralı kodla işten atma sebebi göstermesi kesinlikle gerçekle bağ-daşmamaktadır, ispatlanmak zorundadır.”
29 No’lu kod çok önemlidir. İşten ayrılış bildirgesinde işten çıkış nedeni olarak 29 yazan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatı ala-maz. İşten çıkarılış nedeni kod 29’dan gösterilen işçi diğer koşulları taşısa da iş-sizlik sigortasından yararlanamaz.
Bir başka işe girerken 29 kodu yeni iş-veren nezdinde bir tür kötü sicili olan bir işçi gibi görünmesine neden olabilir. Korona virüs salgını ile birlikte işverenlerin “kod 29” ile işçileri işten çıkartma uygulaması daha da yaygın hale gelmiştir.
Sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı Anayasa’da yer alan sosyal hak-lardandır. Bir hakkın anayasada yer alması, o hakkın güvenceye alınmış olduğunu, dev-letin anayasal güvence altına alınmış bu hak-kın kullanılmasını sağlamak için yükümlülük altına girmiş olduğu anlamına gelir.
Sendikal hakların tek güvencesi anayasa değildir.
Sendika hakkının güvencesi ve kapsamı anayasa ve sendika hakkıyla ilgili ulus-lararası sözleşmeler birlikte ele alınarak sap-tanması gerekir.
Tüm bu yasal dayanaklarımızı da delil göstererek haykırıyoruz.
1.Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bağlayıcı yasalar çerçevesinde derhal harekete geçmeli ve Ekmekçioğlu işçileri başta olmak üzere KOD 29 ile işten çıkartılan tüm emekçilerin durumlarını, sendikalarında temsil edildiği bağımsız kurullar oluşturarak, hızlı bir şekilde incelemeye almalıdır.
2.Yürütülen bu çalışma süresince, emek-çilerin alın terleri ile oluşturulan, İşsizlik Fonu’ndan işçilerin yararlanması sağ-lanmalıdır.
3.Araştırma sonuçları kamuoyu ile pay-laşılmalı, varsa tespit edilen hak ihlalleri ve sorumluları hakkında hukuki süreçler baş-latılmalıdır.
4.Hak ihlaline uğrayan tüm emekçilerin işe geri dönüşleri sağlanmalıdır.
5.Sendikalaşmanın önündeki yasal ve psikolojik tüm engeller kaldırılarak emek-çilerin sendikalaşma süreçleri teşvik edil-melidir. İrademizdir: Bu haklı ve meşru mü-cadelede her zaman sınıf dayanışması içeri-sinde olacağız.”ifadelerine yer verdi
“Direne Direne Kazanacağız “ Yaşasın Sı-nıf Dayanışması

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.