Gündem

FSC BİLGİLENDİRME ÖN KONTROL VE DENETİM TOPLANTISI AMASYA OBM’DE YAPILDI

FSC FM (Forest Mana-gement) Orman Yönetimi Belgelendirmesi, sertifikasyonu Ormanların yönetici-si/sahibi/işletmecisi tarafından isteğe bağlı olarak gerçek-leştirilen bir sertifikasyondur. Ormanların sürdürülebilirliği için ulusal ve ululararası stan-dartlara göre bir Orman Yönetim Planı çerçevesine göre bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenerek sertifika-landırılmayı ifade eder.
28 Eylül 2022 tarihinde Amasya Orman Bölge Müdür-lüğü toplantı salonunda İşletme ve Pazarlama Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu İşletme Pazarlama Dairesi Şube Müdürü Metin Ünlü, Kastamonu Üni-versitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu, Bölge Müdür Yard.Gültekin Şenlikoğlu, İP Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla, Basın ve İletişim Şb. Müdürü Mehmet Sandalcı, İşletme Müdürlük-lerinden Müdür Yardımcıları ve İşletme şeflerinin katılımıyla FSC Bilgilendirme Ön Kontrol ve Denetim toplantısı yapıldı.
Toplantı Açılış konuşmasını yapan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu konuşma-sında; Bölge Müdürlüğü sınırlarında Sertifikalı ormandan elde edilen kereste gibi orman ürünleri daha sonra FSC® eti-ketini taşıyarak, iyi yönetilen bir ormandan geldiğini garanti eder ve sertifikasyonun faydalarını müşterilerimize aktarmamızı sağlar.
Türkiye’de ormanların ileticisi konumunda ki orman bölge müdürlükleri bu sertifi-kasyon programını uygulamak-tadır.
Bu yıldan itibaren de Amasya Orman Bölge Müdür-lüğünde uygulamasını yapaca-ğız. Bölgemize ve Amasya Ormancılığımıza hayırlı olması temenni ediyorum” dedi.
İşletme ve Pazarlama Daire Başkan Yardımcısı Mehmet YILDIZ ise konuşmasında; “Amasya Orman Bölge Müdür-lüğünün 2021 yılında program-da olmasına rağmen bazı neden-lerden dolayı FSC belgelen-dirme çalışmalarına başlayamamıştık,2022 yılında bu program için Amasya’dayız. Şu anda dünyada bir orman ürünün iyi yönetilmiş bir kay-naktan sağlandığını göstermenin en geçerli yolu, CoC yönetim sistemini kurmak, işletmek ve bu yönetim sistemini akredite ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu vasıtasıyla belgelen-dirmekten geçmektedir.
Bu nedenle yapılacak çalışmaları önemseyerek iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni edi-yorum ve hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.
Porgramın devamında Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Ahmet Sıvacıoğlu tarafından FSC Belgelendirme nedir? Amacı nedir? Belgelendirmeyle ne kazanılır? Gibi hususlarda sunum eşliğinde bligi verilerek katılımcıların kafalarındaki sorulara cevap verilmiş oldu.
FSC belgesi sayesinde;
FSC® markasını ve etiket-lerini kullanma hakkına sahip olarak, ürünlerin yasal ve iyi yönetilmiş kaynaklardan geldiğini gösterebilir, Mevcut orman ürünlerinin yasal olması nedeniyle uluslararası tanınma ve prestije sahip olur, Gelecek nesillere ormanların sağlıklı bir şekilde devredilmesi sorumlulu-ğunuzu yerine getirmiş olur-sunuz.
Türkiye’de 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile 800 adet FSC® CoC sertifikalı kuruluş mevcuttur.
Türkiye’de 30 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 8 adet orman FSC® FM/CoC sertifikalıdır.
Bunlar; Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kas-tamonu Orman Bölge Müdür-lüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Aladağ Orman İşletmesi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüdür. Türkiye’deki toplam FSC® FM sertifikalı alan miktarı ise 5.121.401,16 ha’dır.
FSC (Forest Stewardship Council/Orman Yönetim Kon-seyi) prensip ve kriterleri ara-sında, ormanların sunduğu mal ve hizmetlerden, gelecek nesil-lerin gereksinimlerini tehlikeye atmadan sürdürülebilir bir şekilde yararlanmak ve bu amaçla yapılan ormancılık faaliyetlerinde öncelikle çalışan tüm işçilerin can ve mal güven-liğini sağlanması, ormanda mev-cut flora ve faunanın bilincinde mevcut türlerin korunması, faydalanma esnasında mevcut ormana zarar vermeme, orman içi ve bitişiğinde yaşayan yerel halkın geleneksel ve yasal hak-larının idarece sağlanması, sosyal ve ekolojik çevreye verilebilecek zararları asgari düzeyde tutma, yapılacak çalış-maların yakından izlenmesini ve halkla paylaşımı ve ormanlardan üretilecek her türlü orman ürününün piyasa talepleri doğ-rultusunda üretilerek azami şekilde değerlendirilmesini öngörüyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.