Resmi İlanlar

GAZ KROMATOGRAFİ ÜNİTESİ VE ÜNİTEYE AİT MALZEME ALIMLARI AMASYA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GAZ KROMATOGRAFİ ÜNİTESİ VE ÜNİTEYE AİT MALZEME ALIMLARI AMASYA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Gaz kromatografi ünitesi ve üniteye ait malzeme alımları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/461735

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kirazlıdere Mahallesi Kirazlıdere Caddesi Tarım Sokak No:19 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582124182 – 3582181949
c) Elektronik Posta Adresi : amasya.gidalab@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : GAZ KROMATOGRAFİ ÜNİTESİ ve ÜNİTEYE AİT DİĞER MALZEMELER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AMASYA İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren malın tamamı 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kirazlıde re Caddesi no:19 Amasya Gıda Laborotuvar İl Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 21.09.2020 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yukarıda sayılan belgeler sadece Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamı dışında olan Ürünler İçin Verilecektir.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamnda olan ürünler için 7.5.3.4 maddesinde teklif ile verilmesi gereken zorunlu belgeler arasında olan TİTUBB kaydı ile ilgili belgeler istekli tarafından verildiğinden dolayı 7.5.2 maddesinde yer alan belgeler Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünler için ayrıca talep edilmeyecektir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
2 yıl garanti belgesi

Eğitim verilmesi

4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TİTUBB kayıt/bildirim işlemini tamamlamış olmalıdır.Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler/cihazların  T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra numarasıbelirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.TİTUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.Ancak Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB kayıt bildirimi aranmayacaktır.Üretici veya ithalatçı firmanın Ürünün TİTUBB kapsamı dışında olduğuna dair beyanını teklif ile birlikte yazılı olarak sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekli firmalar teklifi ile birlikte teklif ettiği cihaz veya cihazlara  ait teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal   teknik  dokümanları ve katalogları  vereceklerdir.

2- İhale Komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.İstekli firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını yazılı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.Demonstrasyon yapmayan veya  demonstrasyon sonucu ürünü/cihazı  uygun görülmeyen istekli  firmaların teklifleri red edilecektir.

3-İstekli firmalar Şartname maddelerine  Türkçe olarak ayrı ayrı  şartnamedeki sıraya göre verilecektir. Bu cevaplar ” ……………………….marka……………………… cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır..Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi biri  farklılık bulunursa istekli firma ihale dışı bırakılacaktır.Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan istekli firmaların teklifleri red edilecektir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı