Son Dakika

GELECEK PARTİSİNDEN TEMİZ SİYASET HAREKETİ

GELECEK PARTİSİNDEN TEMİZ SİYASET HAREKETİ

Amasya Gelecek Partisi İl Başkanı Dr. Ali Kurt tüm teşkilat olarak Temiz siyaset kam-panyası düzenlediklerini açıkladı.
İl Başkanı Ali Kurt konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu,’Son haftalarda yaşa-dığımız ve her gün daha da vahim bir hal alan gelişmeler karşısında Gelecek Partisi kad-roları olarak bugün aziz ülkemizin her bir köşesinde Genel Başkanın haftalık konuş-masında yaptığı çağrıya uyarak eşzamanlı “Temiz Siyaset” hareketimizi başlatıyoruz.
Hatırlanacağı gibi, 15 Şubat 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız Temiz Siyaset Bel-gemizde bugün ülkede gittikçe derinleşen bir “otoriter yolsuzluk düzeninin” sistematik bir nitelik kazandığını ifade etmiş ve iktidar baş-ta olmak üzere bütün siyasi partileri ve sivil toplumu bu yozlaşmaya karşı harekete geç-meye çağırmıştık.
Son yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar bu otoriter yolsuzluk düzeninin maf-yatik ilişkilerle desteklenen ve derinleşen çehresini açık bir şekilde gözler önüne ser-miştir.
Siyasi ahlak ve şeffaflık yasası temelinde temiz siyaset reformunu gerçekleştirmek için harekete geçen seçilmiş son başbakanımıza karşı gerçekleştirilen parti-içi kumpasın ve darbenin arka planı ve aktörlerinin kim olduk-ları bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır.
Düşük profilli devlet makamları ile ehliyet ve liyakatın yok edildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ürünü olan mekaniz-malar bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun zeminini hazırlamıştır.
Bizlerin hukuk devleti ve sosyal adalet yo-lunda gösterdiğimiz cansiperane çabalara rağmen bugün gelinen nokta 28 Şubat ve 27 Nisan vesayetçilerine ve 15 Temmuz cunta-cılarına teslim olmayan Türkiye’nin kaderinin 1990’ların karanlık aktörlerine, mafyatik iliş-kilerine, insanların malına mülküne çöken bürokratik oligarşi unsurlarına teslim edilmiş olmasıdır.
Bu sürecin en hazin yönü, bu vahim iddi-alar karşısında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar cihetinin kabullenici sessiz-liğidir.
Sayın Cumhurbaşkanına tekrar çağrıda bulunuyoruz: eğer iddialar doğru değilse çı-kın ve sorumluluk üstlenerek en yakın çalış-ma arkadaşlarınızı delillerle savunun; eğer bu iddialar doğruysa hukuk devletinin gerek-tirdiği adımları atın.
Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız tara-fından ilan ettiğimiz bu adımları bir kez daha hatırlatıyoruz:
1.Organize suç örgütlerinin illegal faa-liyetlerini ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’nde hem Araş-tırma Komisyonu, hem de Soruşturma Komisyonu oluşturulmalıdır.
2.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı, cinayet ve intihar vakaları başta olmak üzere ilgili bütün iddialar konu-sunda acilen soruşturma başlatmalıdır.
3.Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantıları konusunda tam yetkili olarak çalışmak üzere geçmişinde hiçbir şai-be olmamış yetkililerden oluşacak bağımsız bir inceleme heyeti oluşturulmalıdır.
4.İlgili konular bağlamında acilen bir te-miz eller operasyonu başlatılmalı ve bu ope-rasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir.
5.Bütün bu çalışmaların selameti açı-sından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa et-melidir. Aksi takdirde, Cumhurbaşkanı tara-fından derhal azledilmelidirler!
6.Bu iddialarla ilgili ihale ve tahsisler ben-zeri bütün ekonomik ve hukuki süreç ve işlemler yok hükmünde sayılmalıdır.
7.Bu tür suçların bir daha işlenmemesi ve siyaset-illegal yapı ilişkilerinin, siyaset-pa-ralel yapı ilişkilerinin bir daha ortaya çık-maması için siyasi ahlak yasası başta olmak üzere kapsamlı bir temiz siyaset reformu, bir temiz siyaset devrimi başlatılmalıdır.
Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar sahiplerinin son vahim iddialar karşısındaki suskunluğu bu adımları atma cesaretine ve sorumluluk anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuştur.
Devlet ve devlet adamları; bu kirli, karan-lık, gayrimeşru ilişkilerden hesap sormak ye-rine adeta onun bir parçası gibi hareket ettikçe Türkiye’nin hukuk devleti olma iddia-sına hiç kimsenin inancı kalmayacaktır.
Aziz Milletimiz,
Bu gelişmeler karşısında asla karamsar-lığa kapılmayınız.
Bizler Gelecek Partisi kadroları olarak bu-gün saf kalmanın ve temizliğin sembolü olan beyaz gömleklerimizle huzurunuzdayız.
Ülkemizin her bir yanındaki il başkanlık-larımızdan tek bir sesle haykırıyor ve söz veriyoruz:
-Yasaklara karşı özgürlüğü,
-Hukuksuzluğa karşı adaleti
-Karanlık ilişkilere karşı şeffaflığı,
-Yolsuzluklara karşı temiz siyaseti
-Ötekileştirmeye karşı insan onurunu,
-Dışlamaya karşı eşit vatandaşlık hu-kukunu,
-Kayırmacılığa ve torpile karşı liyakatı,
-Rant düzenine karşı kamu gücünü ve ma-lını emanet bilen bir siyasi ve toplumsal ah-lakı,-Özetle otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi ahlaka dayalı demokratik hukuk dev-letini egemen kılmak üzere gece gündüz çalı-şacak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.”
Ülkemizde temiz siyaseti savunan bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, özgür medyaya ve hiçbir ayrım gözetmek-sizin bütün vatandaşlarımıza “Temiz Siya-set” kampanyamıza destek vermesi çağrı-sında bulunuyoruz.
Kritik süreçlerde tarihe ağırlığını koyan değerli halkımızın feraset ve vicdanına güve-nerek diyoruz ki;
“Bir tuğla da sen çek”
Otoriter yolsuzluk düzeninden çekilerek temiz siyasete dayalı demokratik hukuk dü-zenine konulacak her tuğla ile
Temiz Siyaset Gelecek!
Temiz Yönetim Gelecek!
Temiz Eller Gelecek!
Devlet çetelerden ve paralel yapılardan te-mizlenecek’ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.