Resmi İlanlar

GİYECEK MALZEMESİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-YEŞİLIRMAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GİYECEK MALZEMESİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-YEŞİLIRMAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Giyecek Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/264979
1-İdarenin
a) Adı : ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-YEŞİLIRMAK AİLE, ÇALIŞMA
VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HELVACI MAH. TURGUT REİS SOK. CEZAEVİ ARKASI AMASYA
MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582420766 – 3582421162
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Giyecek Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 76 KALEM GİYECEK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : YÜKLENİCİ FİRMANIN MAĞAZALARINDAN TESLİM
ALINACAKTIR.
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu giyim malzemeleri, sözleşmenin yürürlüğe
girmesinden itibaren, İdarenin istekleri doğrultusunda tek seferde
veya partiler halinde 210 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.05.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : AMASYA YEŞLIRMAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1.Bu ihaleye,Amasya Merkez ilçe sınırları içerisinde en az 1 ve daha fazla mağazaya sahip olan veya bu mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.
2.İsteklilerin kendilerinin veya sözleşmeli/anlaşmalı mağazaların ihale ilan tarihinden önce Amasya il sınırları içerisinde açılmış olması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklifleri ekinde teklif ettikleri ve teknik şartnamede belirtilen malzemelerin numunelerini vereceklerdir.
İstekli firmalar, her bir malzeme için teknik şartname doğrultusunda örnek numuneleri en geç ihale tarihinden bir iş günü sonra saat 16:00’ ya kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim edecek olup, teslim edilen numuneler için tutanak tutulacaktır. Teslim edilen numunelerin her biri ayrı ayrı paketli olarak teslim edilecektir. Numune teslimindeki gecikmelerden İdaremiz sorumlu olmayacaktır. Değerlendirme şartname doğrultusunda ve numuneler bazında yapılacaktır. Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin kabulü Kurum tarafından belirlenen İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.
Teklife esas olmak üzere şartname kapsamında verilen numuneler İdarede kalacak olup sözleşme imzalanmasına müteakip üzerinde ihale kalmayanların numuneleri 30 gün içinde talep edilmesi halinde tüm iade masrafları isteklilere ait olmak üzere iade edilecektir.
İstekliler teklif ettikleri Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini bu şartnamenin eki olan “ GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda açık olarak belirteceklerdir.
“ GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” unda teklif edilen her bir kalemin , teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde teklif kapsamında beyan etmesi zorunludur.
İstekliler, teklifleri ile birlikte verecekleri numunelerde; Numune Teslim Tutanağını belirtilen içeriğe uygun olarak doldurup, teklif vermeye yetkili olan kişi tarafından imzalı ve kaşeli olacaktır. numune teslim tutanağı yeterlilik bilgileri tablosunda gösterliecek olup ,Giyim Malzemesi Bilgi Formu ve Mağaza ve şube bilgi formu idaremize tevsik edilen belgeler kapsamında sunulacaktır. Söz konusu tutanak ve bilgi formlarından herhangi birini sunmayan isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı