Resmi İlanlar

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İ.K.NO : 2019/432588

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İ.K.NO : 2019/432588

 
İ  L  A  N

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İ.K.NO : 2019/432588

1-İşletmemize ait aşağıda yazılı işler yaptırılacaktır.

S. No. YAPILACAK İŞLERİN
CİNSİ MİKTARI

 

1 HASIL MISIR SİLAJI NAKLİYESİ (18 TON ÜZERİ KAPASİTELİ DAMPERLİ KAMYON İLE YAPILACAKTIR.)  

362 Sefer

2 MISIR SİLAJI SIKIŞTIRMA İŞİ

(Teknik Şartnamesinde belirtilen makine ile)

80 Saat

 

Yukarıda yazılı işlerin mücbir sebeplerden dolayı azalması halinde yüklenici herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

               

  1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
  2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

  1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  1. d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  2. e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

  1. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartnamenin (7.2) maddesinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

  1. İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) da, tigem.gov.tr ve İdaremiz adresinde ücretsiz görülebilir, KDV DAHİL 100,00 TL bedelle işletmemizden satın alınabilir.
  2. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 23.09.2019 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilecek veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilecektir. Bu saatten sonra belirtilen servise ulaşan teklifler dikkate alınmayacaktır. Bu tarihte yapılan ihalede netice alınamadığı takdirde ikinci ihale 30.09.2019 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
  3. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve ihale Komisyonu huzurunda açılacaktır.
  4. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Abdullah İYİMAYA             Hüseyin YILMAZ

Ticaret Şefi                             İşletme Müdürü

 

TEL : 0 – 358 – 273 52 97-98

FAX : 0- 358 273 52 14

Adres :

Doğantepe Köyü Gökhöyük

Mahallesi Deniz Caddesi Kızılırmak Sok.

No. 10 Merkez/AMASYA

(İşletmemiz Amasya – Mecitözü

Karayolu 25. Km.’dedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı