Son Dakika

İçişleri’nden tam kapanma genelgesi

İçişleri'nden tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve tam kapan-ma kısıtlama dönemine dair ayrıntıları içe-ren genelgeyi 81 ilin valiliklerine gön-derildi.
29 Nisan – 17 mayıs arasındaki tam ka-panmayla ilgili Amasya Valiliğine gön-derilen genelge: Covid-19 virüsünün mu-tasyona uğrayan yeni varyantları sonra-sında artan bulaşıcılığı ile birlikte Koro-navirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alın-ması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cum-hurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çar-şamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.
Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelge İle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonra-sında salgının artış hızının önce yavaş-ladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.
Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında top-lanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alı-nan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma ted-birlerine yeni önlemler eklenerek tam ka-panma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan iti-baren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şe-kilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerek-tiği değerlendirilmektedir.
Tam kapanma döneminde 14.04.2021 ta-rih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak; 1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dabaşlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtla-ması uygulanacaktır.
1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üre-tim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağ-lık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı ola-rak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafi-yetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yap-tırımlara konu edilecektir.
1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bak-kal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatan-daşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı ol-mak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evle-re/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.
1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yer-ler) sadece paket servis şeklinde faaliyet göstere-bileceklerdir.
Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ra-mazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gü-nüne kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ra-mazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar pa-ket servis yapabilecektir.
1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatan-daşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatan-daşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fı-rına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağı-tım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapıl-mayacaktır.
1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belir-tilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.
1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dö-nemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet vere-bileceklerdir.
1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olu-p; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya ulus-lararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan ya-bancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.
1.8- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşı-layamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel gi-derilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kay-makamlar tarafından alınacaktır.
2. Şehirler Arası Seyahat Kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 20-21 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası se-yahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.
2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Ba-kanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görev-lendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze ya-kınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞ-VURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları baş-vurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildi-rimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kay-betmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapa-cak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenil-meyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üze-rinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzen-lenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.
2.2- Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha ön-ceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci dere-ce yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yer-lerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınav-lara katılacak olan, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,Özel veya kamudan günlü sözleş-meye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.
2.3- Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluş-turulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seya-hat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seya-hat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ola-caktır.
2.4- Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde ya-şanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kay-makamlarımızca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.
2.5- Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya oto-büs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletle-me işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bu-lunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.
Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alı-nacaktır.
2.6- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapa-sitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle te-masını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.
3. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuru-luşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan as-gari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şe-kilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.
Bu dönemde; Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları ne-deniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaların-da/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ika-meti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.
4. İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla mü-cadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile ko-naklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hay-vancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca ye-ni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara göre hareket edi-lecektir.
5. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ted-birinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek ama-cıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.
6. Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının bes-lenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu ku-rum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek so-kak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alı-nacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alan-larına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır. 7. Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artı-rılması 7.1- Tam kapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, ge-niş katılımlı, etkili ve sürekli denetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir.
7.2- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında;
Muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi,
Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması,
Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tat-lıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi),
Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin ön-lenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacaktır.
7.3- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin ar-tırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, kontrol noktalarında görevlendirilecek yeterli sayıda kolluk personeli (trafik ve asayiş birimlerinden) ma-rifetiyle toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecektir.
7.4- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde, vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, mar-ket, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi iş yer-lerinin çevresinde gerekli kontrollerin yapılabilmesi için ye-terli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu iş yerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu iş yerlerine gidiş-lerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecektir.
EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet ne-deni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; 1. TBMM üyeleri ve çalışanları, 2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, li-manlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), bura-larda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağ-rı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın De-netim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kap-samındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak gö-rev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, ve-teriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalı-şanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nak-liyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,
10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalı-şanları,
11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojis-tiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depo-lama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,
13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barı-nakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,
14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hay-vanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım mat-baa-ları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,
16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,
17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,
18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.