Son Dakika

İl Koordinasyon Kurulu Vali Mustafa MASATLI’nın başkanlığında Gerçekleşti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı Amasya İlinde yapılan ka-mu yatırımlarının değerlendirildiği 2021 yılı 2. İl Koordi-nasyon Kurulu Toplantısı,112 Acil Çağrı Merkezi müdür-lüğünde gerçekleştirildi.
Toplantıda Amasya Belediyesi ve Amasya Üniversitesi temsilcilerinin yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ida-recileri yer aldı.
Vali Mustafa MASATLI top-lantının açılışında yaptığı ko-nuşmada şu ifadelere yer ver-di: “İlimizde yapılan kamu yatı-rımlarının genel değerlen-dirmesini yapmak üzere top-lanmış bulunuyoruz. Toplantı-mızın amacı sürdürülen pro-jeler hakkında bilgi alınması ve ihtiyaç duyulan alanlarda ge-rekli koordinasyonun sağlan-masıdır. İlimizde 2021 yılı Mart ayı sonu itibarıyla yatırımcı böl-ge ve il müdürlükleri ile beledi-yelere ait kamu yatırımları; Tarım sektöründe 108 adet (Toplam proje tutarı: 811 Milyon TL), Ulaştırma Haberleşme sektöründe 65 adet (Toplam proje tutarı 2 Milyar TL), Eğitim sektöründe 53 adet (Toplam proje tutarı 310 Milyon TL), Enerji sektöründe 4 adet (Toplam proje tutarı: 76 Milyon TL), Sağlık sektöründe 8 adet (Toplam proje tutarı: 26 Milyon TL), Turizm sektöründe 3 adet (Toplam proje tutarı: 4 Milyon TL), İmalat sektöründe 1 adet (Toplam proje tutarı: 3 Milyon TL), Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 56 adet (Toplam proje tutarı: 92 Milyon TL) olmak üzere toplam 298 adettir.
Vali Masatlı sözlerinin devamında;Projelerin toplam tutarı 3,3 Milyar TL, toplam harcama tutarı 1,8 Milyar TL’dir. 2021 yılı ödeneği 538 Milyon TL olup bu ödenekten 80 Milyon TL har-canmıştır. Projelerde %54 nakdi, %33 fiziki gerçekleşme sağ-lanmıştır. Bu projelerden; 51 adedi tamamlanmış, 147 adedi devam etmekte, 36 adedi ihale aşamasında, 63 adedine baş-lanmamış, 1 adet proje ise tasfiye edilmiştir.
Söz konusu 298 adet projenin; 33 adedi ise (129 Milyon TL’lik kısmı) Amasya Belediyesi ile ilçe ve belde bele-diyelerine aittir. Yapılan tüm bu yatırımların Amasya’mıza ha-yırlı olmasını temenni ediyor, hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum.”
Vali Mustafa MASATLI’nın konuşmasının ardından yatı-rımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından, sürdür-dükleri projelere ilişkin sunumlar yapılarak, kurul üyelerinin soruları cevaplandırıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı