Resmi İlanlar

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KIRIM KONGO KANAMALI HASTALIK KENE MÜCADELESİ EKTOPARAZİTER MÜSTAHZAR %1 FLUMETRİN (MAMÜL İLAÇ) İLAÇ ALIMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KIRIM KONGO KANAMALI HASTALIK KENE MÜCADELESİ EKTOPARAZİTER MÜSTAHZAR %1 FLUMETRİN (MAMÜL İLAÇ) İLAÇ ALIMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KIRIM KONGO KANAMALI HASTALIK KENE MÜCADELESİ EKTOPARAZİTER MÜSTAHZAR %1 FLUMETRİN (MAMÜL İLAÇ) İLAÇ ALIMI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İl Müdürlüğümüz Kırım Kongo Kanamalı hastalık kene mücadelesi ektoparaziter müstahzar %1 flumetrin (mamül ilaç) ilaç alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/213489

 

1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KIRAZLIDERE MAH. KORU SOK. 3 05200 AMASYA MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582182990 – 3582181851
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İl Müdürlüğümüz Kırım Kongo Kanamalı hastalık kene mücadelesi ektoparaziter müstahzar %1 flumetrin (mamül ilaç) ilaç alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 adet 500 Ml ambalajda ektoparaziter müstahzar %1 flumetrin (mamül ilaç) alımı Teknik şartnameye uygun olacak.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü izleyen 1 gün içerisinde işe başlanacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra 15 iş günü içinde Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 iş gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.04.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı olmalı, Etiket ve prospektüsü Bakanlıkça onaylı olmalı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b)isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c)isteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.
d)isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Ürün, sığır-koyunlarda ergin ve gelişme dönemindeki kenelere etkili olmalı ve bu etkinlik onaylı etiket ve prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı olmalı, Etiket ve prospektüsü Bakanlıkça onaylı olmalı
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı