Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğünden KKK uyarısı

İl Sağlık Müdürlüğünden KKK uyarısı

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, havaların ısın-masıyla kene ısırmaları, kırım Kongo kanamalı ateşine karşı vatandaşları uyardı.
Nergiz, “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda ka-nama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir en-feksiyon hastalığıdır.
KKKA hastalığı hangi yollarla bulaşır
Virüsü taşıyan özellikle Hyalomma türüne ait kenelerin in-san vücuduna tutunması,Virüsü taşıyan kenelerin çıplak el ile ezilmesi,KKKA virüsünü taşıyan hayvanların kan, doku ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi, KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi ile bulaşır.
KKKA hastalığı hayvanlarda görülür mü
Hastalık hayvanlarda belirti göstermez. Hayvanlarda be-lirti göstermeden seyrettiğinden, hastalığın sık olarak gö-rüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edil-memelidir. Hayvan sahipleri hayvanlarını kenelere karşı uy-gun ilaçlarla, doğru yöntemle belirli aralıklarla ilaçlamalı, hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkan vermeyecek şekilde yapılmalı, barınaklardaki çatlaklar ve yarıklar tamir edilerek badana yapılmalıdır. Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas eden kişiler, kendilerini 14 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağ-rısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yö-nünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
KKKA hastalığı insandan insana bulaşır mı
Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çı-kartıları ile hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır. Kan ve vücut sıvıları ile korunmasız te-mastan kaçınılmalıdır. Bu şekilde bir temasın olması du-rumunda, temaslının en az 14 gün süreyle ateş ve diğer be-lirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir.
KKKA hastalığının belirtileri nelerdir
Hastalık virüsün alınma şekline bağlı olarak 1-14 gün sü-rebilen kuluçka döneminden sonra ateş, halsizlik, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı-kusma, ishal, yüzde ve gözlerde kızarıklık, deri döküntüsü gibi şikâyetlerle kendini gösterir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde cilt kana-ması, diş eti kanaması, burun kanaması, mide-barsak kana-ması, akciğer ve beyin kanamaları görülebilir.
Kimler risk altındadır
Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan tarım ve hay-vancılık ile uğraşan çiftçi ve çobanlar,
Kasaplar ve mezbaha çalışanları, Veteriner hekimler, As-kerler, Korunmasız olarak kamp ve piknik yapanlar, KKKA hastaları ile temas eden sağlık personeli, Laboratuvar çalı-şanları Hasta yakınları risk altındadır.
KKKA hastalığının tanısı nasıl konulur
KKKA hastalığında erken tanı, ihtiyaç duyulduğunda kan ve kan ürünlerinin sağlanması ve etrafa bulaşın önlenmesi açısından çok önemlidir. Ayırıcı tanının hızla yapılıp hastanın öncelikle KKKA olup olmadığı değerlendirilmelidir. Has-talığın kesin tanısı serum örneğinde PCR ile viral RNA’nın ya da ELISA ile spesifikIgM antikorlarının gösterilmesi ile ko-nulur.
KKKA hastalığı öldürücü müdür
Yapılan çalışmalarda, KKKA hastalığı nedeniyle ölüm ile ilgili verilerde %40’a kadar çıkan oranlar bildirilmektedir. Türkiye’de görülen vakalarda ölüm yüzdesi %5 civarında bu-lunmuştur.
KKKA hastalığı nasıl tedavi edilir
Destek tedavisi, tedavinin temelini oluşturur. Bunun ya-nında hastanın sıvı-elektrolitlerinin ve kan değerlerinin izlen-mesi gerekmektedir. Gerekirse taze donmuş plazma ve trom-bosit süspansiyonu verilebilir.
KKKA hastalığından korunmak ıçin herhangi bir aşı mev-cut mudur
Daha önce Bulgaristan’da aşı geliştirildiği ve etkili ol-duğuna dair bildirimler var ise de, bugün için modern an-lamda insanlarda kullanılan bir aşı yoktur. Ancak aşı ge-liştirme çalışmaları Bakanlığımızın desteği ile ülkemizde de-vam etmektedir.
Keneler nasıl tanınır ve nerelerde bulunur
KKKA’nın bulaşmasında Hyalomma soyuna ait keneler daha büyük bir yere sahip olmakla birlikte, 30 kene türünün bu hastalığı bulaştırabileceği bildirilmektedir.
Keneler otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan, kü-çük oval şekilli, 6-8 bacaklı, uçmayan, sıçramayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklembacaklı hayvanlardır. Hay-van ve insanların kanlarını emerek beslenirler. Henüz ergin olmamış Hyalomma soyuna ait keneler, küçük omur-galılardan kan emerken virüsleri alır, gelişme evrelerinde mu-hafaza ederler. Keneler, insan veya hayvanlardan kan emerken virüsleri de bulaştırırlar. Türlere göre değişmekle beraber kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvan-larından evcil memeli hayvanlara ve kuşlara kadar geniş bir konakçı yelpazesi vardır. Küçük omurgalılar ve özellikle yer-den beslenen kuşlar, kenelere virüs bulaştıran en önemli ko-nak grubunu oluşturmaktadırlar; keneler, biyolojik evrim-lerinin değişik safhalarında bu canlılardan kan emerler. Ül-kemiz, kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uy-gun bir yapıya sahiptir.
Kenelerden korunmak için ne yapılmalıdır
Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engel-lemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giy-siler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokul-malı, mümkünse çizme giyilmeli, ayrıca kenelerin elbise üze-rinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edil-melidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin, çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk alt-ları, kasıklar ve diz arkası dahil) ve kıyafetlerinde kene olup olmadığını kontrol etmelidir.
Vücuda kene tutunduğunda ne yapılmalıdır
Vücuduna kene tutunan kişi hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla, keneyi vücuda tutunduğu en ya-kın yerden uygun bir malzeme (eldiven, bez ya da poşet vs) ile tutarak çıkarmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra tentürdiyot, gibi antiseptik bir solüsyon kene tutunma yerine sü-rülmelidir. Ancak, kişi, keneyi kendisi çıkaramadığı du-rumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Vücuduna kene tutunan kişiler kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağ-rısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yö-nünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
Vücuda tutunan kene nasıl çıkartılır
Kene vücuda tutunduğu en yakın kısımdan tutulur (çıplak elle dokunmadan) ve tutunduğu yönün aksine sabit bir kuv-vetle çekilir. Bunun için ince uçlu pens, eldiven, bez ve poşet gibi çıplak elle teması önleyen malzemeler kullanılır.
Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidecekseniz,
Kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyin, pantolon paçalarını çoraplarınızın içerisine sokun ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler giyinmeyi tercih edin. Kene Yönünden Riskli Alanlardan Dön-düğünüzde, Kendinizin ve çocuklarınızın vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) ve giy-silerinizde kene olup olmadığını kontrol edin.
Vücuda Tutunmuş Keneyi Gördüğünüzde, Hiç vakit kay-betmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla, eldiven, kağıt mendil, bez veya naylon poşet gibi materyal kullanarak, ez-meden, patlatmadan hemen çıkarın. Kene vücuttan ne kadar kısa sürede çıkarılırsa hastalık riski de o kadar azalmaktadır. Ancak, keneyi kendiniz çıkaramıyorsanız hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Vücuda tutunan veya hay-vanların üzerinde bulunan keneleri kesinlikle çıplak el ile öl-dürmeyin ve patlatmayın. Kenelerin üzerine sigara bas-mayın, kolonya ve gaz yağı gibi maddeler dökmeyin.
Keneyi Vücuttan Çıkardıktan Sonra, Kene tutunan yeri, su ve sabunla temizleyin. Daha sonra tentürdiyot veya baticon gibi bir antiseptik ile silin. Kendinizi 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya is-hal gibi belirtiler yönünden izleyin ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık ku-ruluşuna müracaat edin.
Hayvanlarla Temas Edecekseniz, Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas etmeyin. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden, hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hay-vanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler.
Hastalığa Yakalanan Kişiler Ile Temas Edecekseniz, Ge-rekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) alın. Hasta kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalığın bulaşabildiğini unutmayın.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastası Ile Temas Ettiyseniz, Kendinizi 14 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağ-rısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yö-nünden izleyin ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edin. Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin ölümle sonuç-lanabileceği ve hastalığın hafif şekilde atlatılmasının erken teşhis ve tedavi ile mümkün olabileceği unutulmamalıdır.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı