Resmi İlanlar

İLAN 2020 YILI İÇİN ŞOFÖRSÜZ-YAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMI (6 ADET YANDAN CAMLI-ÇİFT SIRA KOLTUKLU PANELVAN KAMYONET TİPİ,DİZEL YAKITLI, ŞOFÖRSÜZ-YAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA ) İL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

İLAN 2020 YILI İÇİN ŞOFÖRSÜZ-YAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMI (6 ADET YANDAN CAMLI-ÇİFT SIRA KOLTUKLU PANELVAN KAMYONET TİPİ,DİZEL YAKITLI, ŞOFÖRSÜZ-YAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA ) İL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2020 yılı için şoförsüz-yakıtsız taşıt kiralama hizmet alımı (6 adet Yandan Camlı-Çift Sıra Koltuklu Panelvan Kamyonet Tipi,Dizel yakıtlı, şoförsüz-yakıtsız taşıt kiralama ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/594651
1-İdarenin
a) Adresi : Kirazlıdere Mahallesi Kirazlıdere Caddesi 23 05200 AMASYA
MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582122990 – 3582122990
c) Elektronik Posta Adresi : amasya@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yandan Camlı-Çift Sıra Koltuklu Panelvan (Kamyonet Tipi,Dizel yakıtlı),
Şoförsüz ve Yakıtsız Taşıt Kiralama (12 Ay Süreli)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Amasya İli ve İlçeleri, Görevlendirme ile gidilen tüm il ve ilçeler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü. Kirazlıdere Mah. Kirazlıdere
Caddesi No:25
b) Tarihi ve saati : 28.11.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ve ihale tarihinde geçerliliğini koruyan Yetki Belgeleri bulundurmak zorundadır. Yetki belgeleri ile ilgili İdari yaptırım ve cezalar yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı için hizmet alım suretiyle şoförlü veya şoförsüz taşıt kiralanması hizmetleri, her türlü personel ve servis taşıma hizmetleri, ayrı ayrı ve bunlardan birden fazlasının birlikte yapılmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(21.11.2019 YENİ EMEL 54)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı