Resmi İlanlar

İLAN AMASYA BELEDİYE BASKANLIĞINDAN

İLAN AMASYA BELEDİYE BASKANLIĞINDAN

MADDE1- Belediye Başkanlığımız Bünyesinde kullanılan 2 adet çöp toplama, 1 adet yol süpürme aracı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile kiralaması yapılacaktır.
MADDE2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İhale Biriminden ücretsiz olarak görülüp temin edilebilir.
MADDE3- İhale 14/04/2020 Tarihinde saat 14:00-14:15 arasında, Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.
MADDE4- İhale konusu Araçların Plakası, Modeli, Markası, Cinsi, kiracıya ait Tahmin Edilen Bedeli, en az %3 Geçici Teminat bedeli, İhale saati, ihale şartnamesinde görüldüğü gibi tespit edilmiştir. Tahmin Edilen Bedeller KDV Hariç olarak belirlenmiştir.

MADDE5- İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır.
A. ikametgah belgesi
B. Tebligat adresi
C. Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2020 yılında alınmış olacak)
a. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
b. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fikrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
D. Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
E. İstekliler adına vekaleten katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
F. Diğer belgeler
a. Geçici Teminat Makbuzu
MADDE7- İhale Saati TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.
Ahmet ÇOBAN
Belediye Başk. Yrd.
(03.04.2020 – 06.04.2020 YENİ EMEL 15)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı