Gündem

İLAN AMASYA MERKEZ MAHALLE,KÖY VE KASABALARDA İKAMET EDEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 3,045 TON KÖMÜR NAKLİYE VE DAĞITIMI AMASYA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

İLAN AMASYA MERKEZ MAHALLE,KÖY VE KASABALARDA İKAMET EDEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 3,045 TON KÖMÜR NAKLİYE VE DAĞITIMI AMASYA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

AMASYA MERKEZ MAHALLE,KÖY VE KASABALARDA İKAMET EDEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 3,045 TON KÖMÜR NAKLİYE VE DAĞITIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/285070
1-İdarenin
a) Adresi : ŞEHİRÜSTÜ MAHALLESİ TORUMTAY SOKAK NO:5/2 05200 AMASYA
MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582186027 – 3582187481
c) Elektronik Posta Adresi : 1079vakif@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AMASYA MERKEZ MAHALLE,KÖY VE KASABALARDA İKAMET EDEN İHTİYAÇ
SAHİBİ AİLELERE 3.045 TON KÖMÜR NAKLİYE VE DAĞITIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AMASYA MERKEZ MAHALLE, KÖY VE KASABALAR
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 5(beş) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ŞEHİRÜSTÜ MAHALLESİ TORUMTAY SOKAK NO:5/2
b) Tarihi ve saati : 01.07.2019 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye konu olan işi yapacak firmanın geçerlilik süresi dolmamış kendi adına kayıtlı K1 yetki belgesine sahip olması gereklidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenici firma Amasya Merkez Köy ve Kasabalarda ikamet eden şahıslara kömür nakliyesinde kullanmak üzere şöförleriyle birlikte asgari 16,50 Ton kapasiteli 8 (Sekiz) araç bulundurması,Amasya merkez mahallelerde ikamet eden şahıslara kömür nakliyesinde kullanmak üzere ise yine sürücüleriyle birlikte dar sokaklarda rahat hareket edebilecek en az 3(Üç) adet pikap türünde araç bulundurlması gerekmektedir.İstenilen araçlar yüklenici firmanın özmalı değil ise araç sahipleri ile ihale konusu işin tamamı bitene kadar çalışılacağı hususunda noter onaylı kira,kontrat türünde belgeleri araç ruhsat ve plaka bilgileri ile teklif zarfları içerisinde ihale günü sunmaları gereklidir.
Ayrıca kömür işletmesinden gelecek olan kömürlerin analizinin yapılabilmesi ve gerektiğinde stoğa alınanilmesi için Amasya Merkez sınırları içerisinde çevre sakinlerine rahatsızlık vermeyecek,işletmeden gelecek olan kömür kamyon ve tırlarının rahat hareket edebilecekleri,şehir trafiğini aksatmaya sebebiyet vermeyecek bir yerde en az 1.500 Ton kapasiteli,etrafi güvenlik için metal,ahşap,tuğla ve bunun gibi malzemelerle çevrili bir depoya sahip olması depo kendi özmalı değilse yer sahibi ile enaz 6 aylık kira kontratı veya kira sözleşmesiyle ihale konusu işin bitimine kadar kullanılabileceğine dair belgeyi Teklif Zarflarıyla birlikte konisyona sunmaları gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Şehir içi ve şehirler arası hertürlü yükün nakliye işiyle alakalı iş bitirdiğine ve teslim ettiğine dair işdeneyim belgelerini Teklif Zarflarıyla birlikte ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.Komisyona sunulan belgelerin birden fazla olması halinde belgeler ayrı ayrı değerlendirilecek olup en yüksek tutarda olan belge dikkate alınacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AMASYA MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(20.06.2019 YENİ EMEL 25)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı