RESMİ İLANLAR

İLAN AMASYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

İLAN AMASYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'DEN

2020 Yılı Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Taşova İlçesi (İşletme Müdürlüğü) Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/618296
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KİRAZLIDERE MAH. MEHMET VARİNLİ CADDESİ NO:102/A 05169 AMASYA
MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası :3582184010 – 3582188301
ç) İhale dokümanının :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2020 Yılı Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Taşova İlçesi
(İşletme Müdürlüğü) Akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin: 90.000 Litre- Kurşunsuz Benzin (95 Oktav): 1.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıtın teslimi Amasya Orman İşletme Müdürlüğüne (Taşova Orman İşletme
Müdürlüğü) ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin
depolarına peyderpey yapılacaktır. Yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan
arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2020 tarihinde başlayıp,
31.12.2020 tarihine kadar Amasya (Taşova) Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet
ve makam araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin depolarına peyderpey
yapılacaktır. Yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz ve iş makinelerine
akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2019 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini,
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
c) Akaryakıtın verileceği istasyonun; Taşova Belediyesi sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen işyeri açma ve çalışma ruhsatını.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (28.11.2019 YENİ EMEL 55)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı