Resmi İlanlar

İLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İLAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/578838
1-İdarenin
a) Adresi : 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:119 05100 AMASYA
MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582181273 – 3582125570
c) Elektronik Posta Adresi : amasya@aile.gov.tr
ç) İhale dökumanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Binek Oto , 9 Adet 4+1 Pick-Up , 1 Adet 9+1 Minibüs ve 5 Adet 17+1
Kişilik Minibüs Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımı Toplam 16 Adet Araç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1.KISIM Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2. KISIM Amasya
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 3. KISIM Amasya Çocuk
Evleri Sitesi Müdürlüğü 4. KISIM Amasya Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi
Müdürlüğü 5. KISIM Amasya Kadın Konukevi Müdürlüğü 6.KISIM Şiddet
Önleme ve izleme Merkezi Müdürlüğü 7. KISIM Suluova HYBRM
Müdürlüğü 8. KISIM Merzifon Huzurevi Müdürlüğü , 9. KISIM Merzifon
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü , 10. KISIM Amasya Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ellibeşevler Mah. Mehmet Varinli Cad. No:119 Kat 4 AMASYA
b) Tarihi ve saati : 09.12.2019 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Amasya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Amasya Kadın Konukevi Müdürlüğü Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Amasya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi-Yeşilırmak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Suluova Hacı Muammer Koca Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Huzurevi Müdürlüğü-Merzifon Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çocuk Evleri Sitesi Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
(14.11.2019 YENİ EMEL 51)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı