Resmi İlanlar

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İ.K.NO : 2020/219283

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İ.K.NO : 2020/219283

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İ.K.NO : 2020/219283

1-İşletmemize ait aşağıda yazılı ekilişler biçerdöverle hasat ettirilecektir.

Yukarıda yazılı hasat alanlarının kuraklık veya buna benzer nedenlerle azalması halinde yüklenici herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
g) Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işle veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,
3. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
4.İhale konusu işin yürütülmesine yetecek miktarda biçerdövere sahip olduğunun belgelenmesi;
Ekli teknik şartnamede istenen en az beş sarsaklı 4 adet biçerdövere mülkiyet veya kiralama suretiyle sahip olunduğu belgelenecektir. (Biçer Kooperatiflerinden mülkiyet ve kiralama belgesi aranmayacaktır. Ancak çalıştırılacak biçerdöverlerin markası, modeli ve teknik özelliklerini belirten belgenin yazılı olarak ibraz edilmesi gerekir.)
İstekli 4 adet biçerdöverin kiralama veya mülkiyet belgesini ibraz etmek zorundadır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartnamenin (7.2) maddesinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. İhaleye ait şartname Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) da, tigem.gov.tr ve İdaremiz adresinde ücretsiz görülebilir, KDV DAHİL 300,00 TL bedelle işletmemizden satın alınabilir.
6. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 14.05.2020 günü saat 14.30’e kadar Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilecek veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta veya kargo ile gönderilecektir. Bu saatten sonra belirtilen servise ulaşan teklifler dikkate alınmayacaktır. İhale gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise 21.05.2020 tarihinde tekrar edilecektir.
7. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’de Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve ihale Komisyonu huzurunda açılacaktır.
8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah ERCAN Hüseyin YILMAZ
Ticaret Şefi vekili İşletme Müdürü

TEL : 0-358 273 52 97-98
FAX : 0-358 273 52 14
Adres : Doğantepe Köyü Gökhöyük Mahallesi
Deniz Caddesi Kızılırmak Sok. No. 10 Merkez/AMASYA
(İşletmemiz Amasya – Mecitözü Karayolu 25. Km.’dedir. (30.04.2020 YENİ EMEL GAZETESİ 16)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı